18.septembar 2015. године
Регионална конференција о формализацији неформалне економије

У организацији Међународне организације рада и Министарства рада и социјалног старања Црне Горе, у Бечићима је 15. – 16. септембра 2015. године одржана Регионална конференција о формализацији неформалне економије.
На конференцији су учествовале трипартитне делегације из Црне Горе, Србије, БиХ , Македоније, Јерменије, Бугарске, Албаније, Молдавије, Португала, Таџикистана, Украјине, Русије, Румуније и Турске, као и бројна делегација представника МОР-а на челу са Hainz Kollerom, помоћником генералног директора , регионални директор МОР-а за Европу и Централну Азију.
На почетку конференције учесницима је презентована Препорука 204 о прелазу из неформалне у формалну економију, која је усвојена на 104. Конференцији МОР-а у Женеви 12. јуна 2015. године. Земље чланице МОР-а ће у наредном периоду морати са већом пажњом и појачаном активношћу приступити рјешавању све распрострањеније неформалности како на економском тако и на пољу тржишта рада.
Просјечно учешће неформалне економије у Европи и централној Азији се процјењује на око 36% званичног националног бруто друштвеног производа (BDP), мада са означеним под-регионалним разликама између ЕУ (18,5%) и земаља југоисточне Европе, источне Европе и земаља Заједнице Независних Држава ( ЗНД) до 40%. У централној и југоисточној Европи (земље које нису чланице ЕУ) и ЗНД земаља, неформална запосленост се процјењује на између 15 и 30 % укупног броја запослених. У већини балканских земаља неформална запосленост је равномјерно подијељена између оних који су без уговора о раду и самозапослених, док је у источној и јужној Европи неформално самозапошљавање доминантан облик нерегулисаног рада.
У регионалном контексту који је обиљежан растом рањивости у свијету рада на прелазак у формално запошљавање се све више гледа као на главни економски и социјални изазов.
Већина радника у неформалној запослености имају зараде које су испод просјека и лишени су стабилног и сигурног посла. На њих се не односе мјере социјалне заштите, изложени су лошим условима рада, укључујући и високом ризику безбједности на раду и нису у могућности да остваре своја основна радничка права. Посебно су ускраћени за могућност синдикалног организовања, што би им омогућило да се чује и њихов глас, да буду заступљени на радном мјесту и да имају синдикалну заштиту и подршку. Рањиве категорије радника, млади људи, жене и мигранти су више изложени овим ризицима, јер неформална запосленост у већини случајева за њих представља једини начин за улазак на тржиште рада. Неформалност је посебно распрострањена у мањим економским јединицама, малим предузећима и услужним дјелатностима, као и код самозапошњавања. Секторски посматрано неформално запошљавање је посебно изражено у грађевинарству, трговини, пољопривреди и на пословима у домаћинству. У том контексту, постоји хитна потреба у региону за преформулисањем интервенционих политика, како би се олакшао прелазак из неформалне у формалну сферу рада, а што би имало позитивне ефекте на отварање нових радних мјеста, запошљавање младих, смањење сиромаштва, радну продуктивност, услове рада и стабилност фискалних прихода.
Велика комплексност и тешкоће у олакшавању преласка у формално запошљавање потиче дјелимично из хетерогености неформалне економије и разноврсности њених узрока. Сходно томе, не постоји један универзални оквир, већ се ради о скупу мултидимензионалних приступа који се могу комбиновати и прилагодити контексту сваке земље. Такви приступи треба да узму у обзир, не само различитости националних контекста, карактеристика, потреба радника и послодаваца у неформалној економији, већ и економске и социјалне прилике који су довели до неформалне економије. Циљ не треба да буде само јачање капацитета инспекција рада, већ и повећање броја понуда формалних радних мјеста и стварање подстицаја за формализацију и за останак у формалној економији, сарадња и учешће социјалних партнера, сарадња и других актера као што су пореске управе, службе за запошљавање и социјалну заштиту и сл.
У Европској унији и у неким другим земљама расправа о неформалној економији је углавном фокусирана на тему ,, непријављеног рада,, , који се по дефиницији Европске комисије односи на законит рад, који се обавља често у формалном сектору, али који није пријављен јавним државним органима како би се смањили трошкови рада и избјегло плаћање пореза. Међутим, питање неформалне економије је много шире и комплексније, па стога и приступи и рјешења морају бити вишеструка.
Узимајући у обзир разноликост неформалне економије и различите националне околности у марту 2013. године кнстиутенти МОР-а (представници влада, послодаваца и радника) су се сложили да у дневни ред Конференције МОР-а која је одржана 2014. године уврсте ставку ,, Омогућавање преласка из неформалне у формалну економију,,. Ова тема била је предмет расправе и на Конференцији одржаној 2015. године и резултирала је Препоруком бр 204.
У БиХ, односно њеним ентитетима ( ова питања су у надлежности ентитета) проблем неформалне економије и непријављеног рада је порасту и власти у договору са социјалним партнерима морају предузети хитне мјере и приступити рјешавању овог проблема. Према неким процјенама домаћих економских стручњака, обим сиве економије у БиХ премашује 8,6 милијарди КМ ( податак из 2013. године), што представља више од трећине бруто домаћег производа земље. Такође, према процјенама стручњака из области рада и економије број радника који раде ,,на црно,, у БиХ је око 240.000 (150.000 у ФБиХ и око 80.000 у РС). О овим и другим облицима неформалног рада и економије присутне на Регионалној конференцији упознала је Велка Оџаковић која је као члан трипартитне делегације учествовала у њеном раду.
Истакла је овај проблем одавно препознат од стране ССРС и СССБиХ, који су покретали низ акција и активности у циљу сузбијања рада на ,, црно,, , али нажалост, све је остало на покушају. Канцеларија МОР-а у Будимпешти спроводи пројекат у БиХ чији је циљ јачање капацитета влада и социјалних партнера да осмисле и спроведу политике и мјере које промовишу формализацију економије. У томе ће значајно користити и Препорука 204 о прелазу из неформалне у формалну економију.

 
25.avgust 2015. године
23. ГОДИНЕ САВЕЗА СИНДИКАТА РС

• 25. аугуста 1992. године основан је Синдикат Републике Српске, као израз потребе радника и њихове жеље да буду повезани и да добију легалног заступника својих права и интереса на цијелом подручју Републике Српске. Уједно радници су жељели да и на овај начин дају легитимитет тек насталој држави и промоцију њене демократичности у земљи и свијету.
• 1993. и 1994. године се укључујемо у доношење низа закона из области рада, као нпр. Закон о радним односима, Закон о ПИО , Закон о заштити на раду, Закон о државној управи, Закон о запошљавању и други, чиме је прекинута примјена закона из бивше БиХ.
• 1993. године доношењем Закона о радним односима створени су услови за социјални дијалог и колективно преговарање и потписивање ОКУ –а;
• 1994/1995 годину Влада, Савез синдиката и Привредна комора РС (тада законити представник послодаваца) отпочели су преговоре о ОКУ-у. Тај процес је током 1995. године прекинут због увођења ратног стања у РС, али је убрзо, након потписивања Дејтонског споразума настављен.
• 1996. године донесена је Одлука о броју гранских синдиката по основу које је било предвиђено оснивање 12 гранских синдиката и Упутство о њиховом организовању .
• 1996. и 1997. основани су сви грански синдикати у оквиру ССРС.
• 12. марта 1997. године потписан је ОКУ.
• Потписивањем ОКУ –а створене су претпоставке за потписивање граснких колективних уговора, тако да су сви грански синдикати у оквиру ССРС кроз социјални дијалог и колективно преговарање са својим социјалним партнерима су потписали колективне уговоре у периоду 1997 и 1998. године.
• 21. 10. 1997. године потписан Споразум о образовање Економско социјалног савјета РС, први и једини у односу на све државе настале на подручју бивше државе.
• Потписивањем ОКУ –а 1997. године потписана је и најнижа цијена рада у износу од 150,00 динара за 1997. годину, а крајем године је повећана на 200,00 динара.
• Након преласка на конвертибилну марку 1998. године, социјални партнери су утврдили најнижу цијену рада у износу од 60.00 КМ.
• 22. децембра 1999. године на инсистирање Савеза синдиката РС, социјални партнери су потписали Измјене и допуне ОКУ и нову цијену рада у износу од 80,00 КМ, што је утицало да плате буду повећане за 33,3%.
• 1998. године донесен је Закон о приватизацији државног капитала у предузећима, једногласно и позиција и опозиција, а ни једна, од многобројних примједби ССРС није прихваћена.
• 2000. године у договору социјалних партнера и уз техничку помоћ МОР-а донесен је Закон о раду, прилагођен новим друштвено- економским односима, насталим након приватизације, којим се прешло на уговорни радни однос, а што је био и највећи реформски заокрет у области рада. Овим Законом дата је још већа слобода и могућност социјалним партнерима за уређивање права и обавеза између радника и послодаваца.
• У периоду 2000. до 2006. године трајали су преговори социјалних партнера око новог ОКУ-а и то је уједно био најдужи период колективног преговарања без резултата. У том периоду имали смо у примјени потпуно нови Закон о раду и са мањим дорадама ,,стари,, ОКУ.
• 21. марта 2006. године, након пуних шест година потписан је ОКУ, усклађен са Законом о раду. Важно је рећи да нисмо изгубили ни једно радничко ни синдикално право, него напротив много тога смо повећали ( топло оброк, регрес, отпремнине у случају технолошког вишка и пензионисања, отказни рок, уредили дисциплинск поступак и сл.)
• Уз ОКУ договорили смо и потписали најнижу плату у износу од 205 КМ.
• 2008. године потписали смо најнижу плату у износу од 250 КМ.
• 2009. године поново смо потписали и повећали најнижу плату на износ од 320 МК.
• У периоду од 2000. до 2007. године Закон о раду је шест пута мијењан и допуњаван што је захтијевало одређена усклађивања у ОКУ, а и Одлука Уставног суда је то налагала.
• 5. маја 2010. године, под великим синдикалним притиском и пријетњама, уз изуизетно ангажовање свих синдикалаца, а посебно предсједнице Ранке Мишић, потписан је нови ОКУ, у којем смо ,и поред огромног противљења послодаваца и међународних финансијаских организација ,те уз низ опструкција појединих представника из Министарства рада, у потпуности сачували стечена радничка и синдикална права.
• 5. маја 2010. године потписали смо и најнижу плату у износу од 370,00 КМ, која је и данас у примјени.
• Од тог дана трају активности ССРС на очувању радничких права која су утемељена у Закону о раду и Општем и гранским колективним уговорима.
• 2013. – 2015. године је период највећег притиска послодаваца усмјерен на доношење новог Закона о раду, а самим тим и укидање колективних уговора.
• 1. маја 2015. године организовали смо протестну шетњу под називом ,,Не новом Закону о раду,,.
• Од 2015. године послодавцима су се придружили готово сви: Влада РС, ММФ, WB,
ЕК, политичке партије, предсједник РС.


ШТА СМО ОБЕЗБЈЕДИЛИ – ШТА ТО ЧУВАМО ?


• Уговор о раду на неодређено вријеме као правило;
• Уговор о раду на одређено вријеме најдуже на двије године и то само у четири случаја;
• 40 часовно седмично радно вријеме;
• Плаћену паузу од 30 минута;
• Годишњи одмор од 18 до 30 дана зависно од дужине радног стажа радника;
• Плаћено одсуство до пет радних у одређеним случајевима;
• Прaво на породиљско одсуству од једне године, односно двије године за двоје и више дјеце;
• Право на утврђивање износа плате са послодавцем;
• Увећање плате по основу минулог рада за 0,50% по години стажа.
• Ограничен прековремени рад на максимално 10 часова седмично, односно 150 сати годишње;
• Увећање плате по основу прековременог рада (30%), рада ноћу (35%) и државног празника ( 50%).
• Најнижу плату, која се трипартитно договара;
• Исплата плате у роковима утврђеним колективним уговором, али не дужем од 30 дана;
• Обавеза послодавца да раднику уручи обрачун плате у писаном облику;
• Регрес за коришћење годишњег одмора;
• Накнаду за топли оброк у висини 50% од најниже плате;
• Трошкове превоза код доласка и одласка са посла;
• Теренски додатак;
• Отказни рок код престанка радног односа;
• Отпремнину у случају престанка радног односа због технолошког вишка;
• Отпремнину приликом одласка у пензију;
• Помоћ раднику или његовој породици у случају: смрти радника, смрти члана уже породице, тешке инвалидности и дуготрајне болести радника и у другим случајевима у договору са послодавцем;
• Заштиту од мобинга;
• Посебну заштиту жена и младих;
• Право радника да му се омогући одбрана кроз дисциплински поступак;
• Право на заштиту права на суду уз бесплатно заступање од стране синдиката;
• Ослобађање радних спорова од судске таксе;
• Право на мирно рјешавање радних спорова;
• Право на штрајк без било каквог и чијег одобрења уз минимална ограничења у дјелатностима од општег интереса;
• И још много и много права као што имају радници у ЕУ.
• Били смо перјаница и узор свима у окружењу у начину како се води социјални дијалог и облицима социјалног дијалога у РС.

У ЧЕМУ ЈЕ ПРОБЛЕМ ?

• Закон о раду РС је модеран, флексибилан, тржишту рада и економско – социјалним условима РС прилагођен закон, усклађен са Конвенцијама МОР-а и одредбама Европске социјалне повеље које је БиХ ратификовала;
• На усклађеност свих закона из области рада па и Закона о раду водили смо рачуна у току свих ових година, а што потврђују чињенице да нема области која није нормирана и која одступа од Европских правила и међународних норми;
• Од Европских правила одступа једино начин одређивања најниже плате и висина надница, а што се одражава на укупну зараду радника и на висину осталих материјалних давања, што синдикат донекле и разумије;
• Једини проблем је у доследној ( не) примјени прописа;
• Незаинтересованост власти и похлепа послодаваца довели су раднике у готово понижавајући положај;
• Сада све промашаје желе надокнадити кроз нови Закон о раду;
• Због не примјењивања прописа или њихове селективне примјене, кеса се истањила, па из ње и то мало треба да извуку они који имају многа, од оних који имају мрвице треба и то узети, а они који немају ништа, ништа им и не треба- нису навикли да имају.


ГДЈЕ СМО САДА – НАКОН 23 ГОДИНЕ?

• На почетну, као и оне 1993. године када су тадашње власти покушале забранити рад синдиката, кфалификујући га остатаком комунизма и реметилачким фактором у тада младој држави.
• Искористили су тај период да 1993. године,кроз Закон донесен по хитном поступку и који је имао дамо девет чланова, сву друштвену имовину претворе у државну, а потом је раскрчме и хиљаде, хиљаде радника оставе без посла, егзистенције и било каквих права;
• Данас смета социјални дијалог, смета Савез синдиката РС који не прихвата реформску агенду, која је на штету радника и грађана.
• Сметња је Савез синдиката РС који не дозвољава смањење радничких и синдикалних права;
• Треба да аплаудирамо да нам поред одузете имовине одузму и права;
• Ударила сила на скромна радничка права, на Савез синдиката РС, на демократске вриједности муком и радничким знојем стечене, а све зарад профита, капитала, раскоши и богатства оних који су нас опљачкали и то и даље раде.
• Ми бранимо само своју правну стечевину, као што то Европа ради.
• Усамљени смо у одбрани, јер и они који су само прије неког времена тврдили да неће доносити нови Закон о раду без сагласности Савеза синдиката РС, сада, након избора, проглашавају нас издајницима, рушитељима Уставног уређења РС, опонентима социјалног дијалога и ретроградним снагама који се боре само за свој интерес.

ШТА НАМ ЈЕ ЧИНИТИ ?


• Од радника смо добили мандат да у овом турбулентном времену сачувамо стечена радничка и синдикална права, кад већ не постоје услови за њихово повећање.
• Предсједништво и Генерално вијеће је утврдило правац и начин дјеловања;
• Одлуке тих органа су наша обавеза да их проведемо и да бранимо највећу синдикалну светињу, а то су: стечена радничка и синдикална права.
• Нико нема право да иде назад, како су то урадили политичари потписујући Споразум и Реформску агенду коју су креирале моћне финансијске организације са циљем да нам узму још оно мало што нам је Бог и природа подарила, а нас и нашу дјецу претворе у сиротињу која ће бити принуђена да ради најпрљавије послове за бјелосвјетске моћнике.
• Можда постоји страх, али сјетимо се онога што је некад давно речено :
,, Не идемо у битку због силе која нам пријети, него због светиње коју бранимо,,.

Предсједништво ССРС, у поводу 23. годишњице Савеза


П Р Е Д С Ј Е Д Н И Ц А
Ранка Мишић, с.р

 
24.avgust 2015. године
Република Српска има модеран и флексибилан Закон о раду

Република Српска има модеран и флексибилан Закон о раду

Предсједница Савеза синдиката РС Ранка Мишић, изјавила је данас да нема никакве потребе за доношењем новог Закона о раду, јер је постојећи модеран и флексибилан и да је кључ проблема у његовој непримјени.
У разговору са шефом Клуба посланика Слободног српског демократског клуба Дарком Бањцем, одржаним у Дому синдиката у Бањалуци, предсједница Мишић је подсјетила да иза реформске агенде стоји Међународни монетарни фонд, чији је циљ увећање сопственог капитала,а на штету радника.
Закон о раду РС је довољно флексибилан, није препрека економском напретку и запошљавању, те доласку страних инвестиција изјавила је предсједница Мишић и констатовала да оно што је Србија у недавно усвојеним измјенама и допунама донијела у свом закону о раду, Српска усвојила 2000. односно 2007. године и допунама у неколико наврата.
Нема ниједног ваљаног разлога за доношење новог Закона о раду РС па зато Савез синдиката РС никада неће пристати на смањење достигнутих радничких и синдикалних права, поручила је предсједница Мишић.
Шеф посланика Слободног српског демократског клуба у НС РС Дарко Бањаца је оцјенио да је недавно усвојени Закон о раду Федерације БиХ, нанио огромну штету радницима тог ентитета, те изнио став клуба посланика да се тако нешто никада у РС неће десити.
Бањац је нагласио да о Закону раду РС треба разговарати и да то треба бити предмет разговора Савеза синдиката РС, Владе и послодаваца и изразио наду да неће личити на Закон о раду Ф БиХ, те прецизирао да никада, у евентуално новом Закону о раду РС, ни у једном сегменту не смију бити умањена стечена права радника.
Он је подржао став Савеза синдиката РС да ни једним законом, па ни Законом о раду РС, радници не смију бити доведени у позицију роба 21. вијека.
Народни посланик и члан овог посланичког клуба Ненад Стевандић, је изјавио да ће се овај посланички клуб, када је у питању Закон о раду, залагати за дијалог и компромис.Информативна служба

 
24.avgust 2015. године
У Закон о раду РС уграђени су принципи Међународне организације рада

У Закон о раду РС уграђени су принципи Међународне организације рада

Савез синдиката РС је пуних пет година, снагом необоривих аргумената, бранио и одбранио Закон о раду Српске и никада неће прихватити доношење новог закона који би смањио стечена радничка и синдикална права, поручила је предсједница Ранка Мишић са данашњег састанка са предсједником Напредне Српске Адамом Шукалом у разговору на тему реформска агенда, економске и социјалне реформе и тржиште рада.
На састанку одржаном у Дому синдиката у Бањалуци, предсједница Мишић је подсјетила да у земљама Европске уније нема универзалног модела закона о раду, те да су у Закону о раду РС уграђени многи принципи Међународне организације рада.
Реформска агенда, поред новог закона о раду, подразумјева темељиту промјену комплетног радног законодавства, које ништа добро неће донијети радницима РС, нагласила је предсједница Мишић и додала да није проблем у важећем Закону о раду него у његовом непровођењу.
Умјесто новог закона, траћжили смо детаљну експертску анализу постојећег Закона о раду која се никада није десила, мада смо их позивали два пута, прецизирала је предсједница Мишић и додала да је Савез синдиката РС увијек био спреман за разговоре али да га нико није позивао.
Предсједник Напредне Српске Адам Шукало је изјавио да ова странка неће подржати доношење новог Закона о раду РС и да се залаже за провођење постојећег закона о раду.
Правни тим Напредне Српске урадио је стручну анализу Закона о раду Федерације БИХ и ми смо против таквог закона јер је штетан за раднике и за послодавце и ми га нећемо подржати, рекао је Шукало.
Влада РС је прихватила реформску агенду и њена је обавеза да сви потези које буде повлачила, укључујући доношење и новог Закона о раду РС, буду транспарентни, изјавио је Шукало.

Информативна служба

 
22.avgust 2015. године
Реформска агенда неће донијети ништа добро радницима РС

Суштина реформске агенде је доношења новог Закона о раду РС, те смањење стечених радничких и синдикалних права, што Савез синдиката РС никада неће прихватити, нагласила је предсједница Ранка Мишић у разговору са делегацијом Социјалистичке партије РС, коју је предводио предсједник партије Петар Ђокић, одржаном 21. августа ове године у Дому синдиката у Бањалуци.
Искуства земаља из окружења су показала да провођење реформске агенде и доношење новог закона о раду нису били у функцији рјешавања проблема и да сви параметри показују да је дошло до њиховог даљег усложњавања, подсјетила је предсједница Мишић.
-Нема ниједног суштинског разлога за доношење новог Закона о раду РС, нити је урађена стручна анализа примјене постојећег закона у складу са договором са Мраковице из марта ове године, прецизирала је предсједница Мишић.
-Предсједница Мишић је још једном ставила до знања да реформска агенда коју су прихватили сви политичари у РС и БиХ, у служби капитала, да радницима неће ништа добро донијети, те констатовала да ниједна до сада проведена реформа у РС није дала жељене резултате.
Предсједник Социјалистичке партије РС Петар Ђокић, је подсјетио да њиховим доласком на састанак у овако високом саставу, само показује колико уважава Савез синдиката РС, јер се ради о озбиљном и репрезентативном партнеру са којим је ова партија увијек разговарала.Иако увијек нисмо имали подударне ставове, никада ништа нисмо радили на штету радника, рекао је Ђокић.
-Социјалистичка партија РС никада неће учествовати у креирању било каквих законских рјешења, па и Закона о раду РС, који ће бити на штету радника и народа, рекао је Петар Ђокић и одбацио сваку могућност да се овај важан системски закон у Српској доноси ,, преко кољена,,
Предсједник СП РС је рекао да Закон о раду РС мора донијети због закона који су донесени у окружењу, а посебно у Федерацији БиХ.
-Новим Законом о раду, РС ће ријешити питање плате, затим желимо да се уреди питање паузе у току радног времена, увећање плате по основу радног стажа, плаћање трошкова превоза уколико послодавац има средстава, питање пријављивања радника на фондове и слично, рекао је Ђокић.
Предсједник Ђокић очекује да ће радни материјал будућег Закона о раду РС, који за сада не постоји, ускоро бити доступан, те позвао социјалне партнере да сједу, разговарају и изнесу своје аргументе.
Информативна службаИнформативна служба

 
20.avgust 2015. године
Умјесто новог Закона о раду повећати најнижу плату у РС и ослободити је плаћања пореза

Умјесто новог Закона о раду повећати најнижу плату у РС и ослободити је плаћања пореза

Предсједница Савеза синдиката РС Ранка Мишић, позвала је данас Владу, да уместо најављеног доношења новог Закона о раду Српске, а у интересу добрих послодаваца и радника, социјални партнери потпишу најнижу, плату, која би у складу са Европском социјалном повељом износила 50 одсто од просјечне плате у нашој Републици, те да се тај износ ослободи плаћања пореза.
На разговорима одржаним у Дому синдиката у Бањалуци са предсједницом Клуба посланика ДНС-а у НС РС Споменком Стевановић и генералним секретаром Парламента Српске Марком Аћићем о реформској агенди, предсједница Мишић је нагласила да би овакав потез Владе био најконкретнија подршка развоју привреде, новом запошљавању и изласку Српске из вишегодишње економске и социјалне кризе.
Предсједница Мишић је још једном поручила да Савез синдиката РС тренутно нема никакве политичке амбиције, да разговара са свима, позицијом и опозицијом, те да никада ни са ким неће пристати на доношење Закона о раду РС, који би на било који начин смањио достигнута права из рада у Српској
Савез синдиката РС је за анализу примјене Закона о раду, која је договорена а која се никада није десила. Овај Закон је модеран, флексибилан, усклађен са стандардима Европске социјалне повеље, много флексибилни од недавно усвојеног Закона о раду Србије, али се нажалост, не примјењује, закључила је предсједница Мишић.
Предсједница Клуба посланика ДНС- а у НС РС Споменка Стевановић, је изјавила да ова странка подржава доношење новог Закона о раду РС јер је то саставни дио реформске агенде које су потписале све политичке партије уБиХ, али не по сваку цијену и никада неће гласати за Закон о раду који би у значајној мјери урушио достигнута права радника у Српској.
Члан ДНС и генерални секретар НС РС Марко Аћић је рекао да тренутно нема нацрта или било које друге форме новог Закона о раду, те да ће ова странка безусловно тражити да евентуално доношење овог закона иде кроз редовну скупштинску процедуру, а да прије тога социјални партнери ураде темељиту анализу примјене важећег Закона о раду РСИнформативна служба

 
18.avgust 2015. године
Савез синдиката РС је за дијалог, не руши никога поготово не Републику Српску

Савез синдиката РС је за дијалог, не руши никога поготово не Републику Српску

Савез синдиката Републике Српске је за дијалог са свима, није деструктиван, не руши никога, поготово не РС, али никада неће пристати на доношење новог Закона о раду који би умањио стечена радничка и синдикална права, изјавила је предсједница Ранка Мишић у разговору о реформској агенди са делегацијом Српске радикалне странке коју је предводио предсједник Миланко Михајлица.
На састанку одржаном 18.августа 2015 у Дому синдиката у Бањалуци, предсједница Мишић је подсјетила да је у свим земљама у окружењу које су донијеле нови Закон о раду, умјесто обећаних инвестиција, развоја и запошљавања, дошло до смањења плата и пензија, пораста стопе ПДВ-а и даљег сиромашења радника и грађана.
Стога Републици Српској не треба нови Закон о раду него досљедно провођње постојећег закона.Оно што било прихватљиво за Савез синдиката РС и о чему би се могло разговарати је анализа примјене Закона о раду и његове евентуалне допуне уколико се покажу потребним.
Предсједник Српске радикалне странке Миланко Михајлица је јасно ставио до знања да је ова странка против доношења новог Закона о раду у РС, али ће подржати његове измјене уколико оне буду резултат преговора и консензуса свих социјалних партнера.
Нови закон о раду раднике, пензионере и грађане Српске довео би у још тежи материјални и социјални положај, због чега је потребно радити на очувању достигнутих права из рада.
Предсједник радикала се заложио да се Реформска агенда о којој радници и грађани мало или готово ништа не знају, врати у Парламент Српске, како би о овом важном документу расправљало јавно и аргумантовано уз директан пренос на јавном РТВ сервису РС, како би се грађани увјерили да им ништа добро не доноси.


Информативна служба

 
18.avgust 2015. године
Реформска агенда је против човјека и радника

Реформска агенда је против човјека и радника

Реформска агенда коју натурају међународне финансијске институције, прије свега ММФ, радницима и грађанима РС и БиХ не нуде излазак из економске и социјалне кризе, него имају за циљ доношење новог Закона о раду, односно смањење плата и пензија те смањење социјалних давања, изјавила је предсједница Савеза синдиката РС Ранка Мишић у разговору са делегацијом ПДП-а коју је предводио шеф Клуба посланика ове стране у НС РС Бранислав Бореновић.
На састанку одржаном 18. августа 2015. године у Дому синдиката у Бањалуци, предсједница Мишић је одбацила сваки покушај политизације разговора са лидерима политичких странака и шефовима посланичких клубова о реформској агенди , који је у току, а чија је суштина најава доношења новог Закона о раду и смањење стечених радничких и синдикалних права у Српској.
-Сугурно је да иза ове нескривене намјере стоји капитал, односно Међународни монетарни фонд чији новац ниједну земљу у свијету није извукао из економске кризе, нагласила је предсједница Мишић и поновила да је овај процес уперен против радника, против човјека у РС, што Савез синдиката Српске никада неће прихватити.
Предсједник Клуба ПДП-а у НС РС Браниислав Бореновић, рекао да ова партија неће подржати доношење новог Закона о раду РС без сагласности Савеза синдиката РС.
ПДП никада није прихватио реформску агенду као платформу за будуће реформе у РС и БиХ, него се ради о изјави која је прихвћена у Парламенту Српске а у којој се нигдје не спомиње доношење новог Закона о раду РС, закључио је Бореновић.
-Реформску агенду су прихватила два ентитетска премијераи предсједавајући Савјета министара БиХ да би тим чином РС, ФБиХ и БиХ наставиле са даљим задуживањем и крпљењем буџета, констатовао је Бореновић.

Информативна служба

 
18.avgust 2015. године
Ослобођенје

 Ослобођенје

ПДФ Чланак Погледати

 Ослобођенје


 
17.avgust 2015. године
Савез синдиката РС никада неће пристати на смањење радничких права

 Савез синдиката РС никада неће пристати на смањење радничких права

Реформска агенда је списак жеља ММФ-а и Свјетске банке, која није добра за раднике и грађане РС, јер подразумјева доношење новог закона о раду и смањење стечених радничких права, те доношење сета нових закона који би били на штету радника, што Савез синдиката РС никада неће прихватити,,.
Ово је изјавила предсједница Савеза синдиката РС Ранка Мишић, послије састанка са замјеником шефа Клуба посланика СНСД у НС РС Игором Жунићем оджаном 17. августа 2015. године у Дому синдиката у Бањалуци.
Предсједница Мишић је нагласила да је Савез синдиката РС увијек био спреман да са социјалним партнерима, разговора о анализи непримјене Закона о раду РС, те да у складу са закључцима са Мраковице, од члана до члана изврши анализу овог закона, што никада није урађено.
Предсједник гранског Синдиката металске индустрије и рударства РС Тане Пеулић, констатовао је да важећи Закон раду РС није препрека новом запошљавању и развоју, што показују многе успјешне команије, али смета оним послодавцима који по 17 и више мјесеци не исплаћују плате радницима. Није проблем у Закону о раду већ у његовој непримјени, закључио је предсједник Пеулић.
Игор Жунић, замјеник шефа Клуба посланика СНСД у НС РС је изјавио да је потиче из радничке породице, да ће увијек бити на страни радника, те да никада не би подржао доношење новог Закона о раду РС или било кога другог закона који би био на штету радника РС.
Он је рекао да је дошао у Савез синдиката да чује какве проблеме доноси провођење реформске агенде у РС, те изнио став како је увјерен да ће Српска, кроз дијалог и сагласност социјалних партнера доћи до прихватљивих рјешења.
Не могу да замислим да ће у парламентарну процедуру ући било каква верзија закона о раду који не би био усаглашен са Савезом синдиката РС, изјавио је Жунић.

Информативна служба

 
10.avgust 2015. године
СДС неће подржати Закон о раду РС без сагласности Савеза синдиката РС

СДС неће подржати Закон о раду РС без сагласности Савеза синдиката РС

Предсједница Савеза синдиката Републике Српске Ранка Мишић, разговарала је данас у Дому синдиката у Бањалуци са предсједником Српске демократске странке Младеном Босићем и предсједником Клуба СДС-а у Народној скупштини РС Вукотом Говедарицом на тему:
,,Реформска агенда са акцентом на тржиште рада и социјалне и економске реформе,,.
Ово је први у серији планираних састанака са лидерима политичких странака и предсједницима клубова посланика у парламенту Српске, на којима Савез синдиката РС жели да се чује какви су њихови ставови и зашто и како желе провести социјалне и економске реформе у РС и БиХ.
Предсједница Мишић је упозорила да је суштина реформске агенде коју су усвојили сви нивои власти у БиХ, доношење новог Закона о раду, послије чега би дошло на ред усвајање сета закона у Српској и сви би они били на штету радника, а у корист капитала.
-Очекивали смо владавину права, да се престане красти, борбу против корупције, сиве економије, измирење дуга радницима Српске по основу неисплаћених плата и неуплаћених доприноса у износу од 1,5 милијарду КМ и политичку стабилност, а умјесто тога добили смо такозвану реформску агенду, која има за циљ нови Закон о раду РС и смањење свих стечених радничких и синдикалних права,,нагласила је предсједница Мишић.
Предсједница Мишић је јасно ставила до знања да Савез синдиката са свих својих 15 гранских синдиката никада неће пристати на доношење новог Закона о раду РС, који би значио умањење свих стечених права из рада у Српској.
Предсједница Мишић се запитала откуда морални мандат онима који Српску пореде за земљама Европске уније, када се зна да је просјечна плата у ЕУ преко 2 хиљаде ЕВРА, да тамо сатница рада кошта преко 12 ЕВРА, док у Српској просјечна плата износи 420,00 ЕВРА, а сатница мизерних 1,1 до 2,5 ЕВРА.
Ниједна држава проблем запошљавања ни недостатак страних инвестиција није ријешила доношењем новог закона о раду и нема ниједног разлога да Српска иде тим путем, те уместо тога треба досљедно примјенити постојећи Закона о раду РС, казала је предсједница Мишић.
Предсједник Српске демократске странке Младен Босић, је подсјетио да је ова странка декларативно прихватила реформску агенду, али да то не значи да ће СДС подржати доношење било којег закона, а поготово не Закона о раду РС који би био на штету радника и који не би био усаглашен са Савезом синдиката РС.
-СДС ће жестоко бити против било каквих хитних процедура у доношењу Закона о раду РС, те умјесто тога, тражићемо јавну расправу, како би синдикат и радници на који се овај закон највише односи, о њему јасно и гласно изнијели своје ставове, нагласио је Босић.
Босић је прецизирао да је Српска у великој економској и моралној кризи, да је презадужена, да ће спољни дугови из године у годину расти, да нас чека грчки сценарио, а као излаз из овако тешке ситуације актуелна власт налази у доношењу нових закона који би били на штету радника и грађана, а који су услов за нова задужења од ММФ-а и Свјетске банке. 
07.avgust 2015. године
Савез синдиката Републике Српске позвао лидере политичких странака и шефове посланичких клубова на разговоре о реформској агенди

Предсједништво Савеза синдиката Републике Српске, позвало појединачно предсједнике политичких странака и предсједнике посланичких клубова у Народној скупштини РС на састанак на тему:

,,Реформска агенда са акцентом на тржиште рада и социјалне и економске реформе,,

Предсједништво Савеза синдиката РС жели чује какви су њихови ставови о реформској агенди, те зашто желе провести најављене социјалне и економске реформе у РС и БиХ.
Први разговори почињу 10. августа 2015. године а одржаваће се у Дому синдиката у Бањалуци.

Информативна служба

 
07.avgust.2015. године
aljazeera

aljazeera


 


 
30.jul 2015. године
Подршка представника Савеза синдиката Републике Српске

 Подршка представника Савеза синдиката Републике Српске

Подршка представника Савеза синдиката Републике Српске колегицама и колегама из Савеза самосталних синдиката Босне и Херцеговине на протесту у Сарајеву против доношења робовског Закона о раду који је Влада Федерације БиХ упутила у процедуру.

 Подршка представника Савеза синдиката Републике Српске


 
29.jul 2015. године
САВЕЗ САМОСТАЛНИХ СИНДИКАТА БИХ САРАЈЕВО н/р предсједнику Исмету Бајрамовићу

Предмет: Подршка

Савез синдиката Републике Српске са петнаест чланица гранских синдиката, који броји преко 120 хиљада чланова, даје пуну, безрезервну подршку чланству и руководству, те свим активностима Савеза самосталних синдиката БиХ које имају за циљ очување важећег Закона о раду Федерације БиХ, односно очување свих стечених радничких и синдикалних права.
Свјесни смо сурове реалности у којој живимо, те чињенице да на овим просторима законе о раду као темељне правне акте који прописују права из рада нашег чланства, креирају представници међународних финансијских институција, а домаће власти служе само као извођачи њихових радова
Дошло је вријеме да они који данас припадају најугроженијој категорији друштва, а то су радници, одлучношћу, масовношћу и јединством, јасно ставе до знања власима и послодавцима да се не могу креирати и доносити закони о раду без активног учешћа и сагласности репрезентативних синдиката као њихових легитимних представника и заштитника.
Резултати ваше синдикалне борбе за тековине за која су се бројне генерације радника синдикалаца избориле, биће вјетар у леђа свима у даљој борби за достојанство рада и радника, за развој и напредак.
Савез синдиката РС најоштрије осуђује покушај власти на свим нивоима у БиХ да посвађају раднике дијелећи их на раднике и нераднике, на привилеговане и непривилеговане, на послушне и непослушне.
Закон о раду се односи на све раднике, на чистачице, кројачице, металостругаре, зидаре, учитеље, докторе, инжињере… и на политичаре.
Доношење новог закона о раду по мјери финансијских моћника и капитала, значи смрт радничким правима.
Зато вам дајемо пуну подршку да 30.јула ове године на масовним протестима још једном синдикално, храбро и одлучно кажете ,,НЕ,, наметнутом закону о раду Федерације БиХ, који раднике тога ентитета дефакто и дејуре доводи у позицију роба 21. вијека.

Уз синдикалне поздраве и солидарност!
ПРЕДСЈЕДНИЦА
Ранка Мишић

 
25.jul 2015. године
Прекомјеран увоз кочи развој пољопривреде и прерађивачко прехрамбене индустрије РС

Прекомјеран увоз кочи развој пољопривреде и прерађивачко прехрамбене индустрије РС

Републички одбор Синдиката пољопривреде и прехрамбене индустрије Републике Српске, на сједници одржаној у Дому синдиката у Бањалуци, закључио је да је економско-социјални положај запослених у овим дјелатностима веома тежак са тенденцијом даљег погоршања.
На сједници којом је предсједавао предсједник овог гранског синдиката Александар Томић, констатовано је да је просјечна исплаћена нето плата радника у пољопривреди и прерађивачко-прехрамбеној индустрији мања од износа средстава које четверочлане породице у Српској мјесечно издвајају за набавку прехране а то значи да је испод 694,00 КМ.
Упозорено је да већ седам година практично не постоји социјални дијалог на релацији грански синдикат, удружење послодаваца , а ни Влада Српске, што се и данас показало недоласком на састанак министра пољопривреде ни његовог помоћника, мада су били уредно позвани, не показује интересовање да се системски и трајно рјешавају проблеми у овим дјелатностима.
Закључено је да се што прије састану преговарачки тимови гранског синдиката и Удружења послодаваца пољопривреде и прерађивачко прехрамбене индсутрије РС, како би отпочели социјални дијалог и почели рјешавати тешке, годинама акумулиране проблеме са којима се радници у овим дјелатностима сусрећу.
Наглашено је да развој пољопривреде и прерађивачко-прехрамбене индустрије Српске поред осталог кочи прекомјеран увоз свега и свачега,а нарочито, воћа, поврћа, воде, кромпира и меса зашто Република Српска годишње троши стотине милиона КМ, умјесто да тај новац усмјери у унапрађење домаће производње.
Републички одбор је упозорио на честе злоупотребе института најниже плате у Српској од стране једног броја неодговорних послодаваца, која износи 370,00 КМ, питајући како је могуће да један број послодаваца радницима са високом стручном спремом исплаћују најнижу плату.
За овакве појаве је директно одговорна инспекција рада, чија је дужност да контролише и санкционише примјену закона и колективних уговора.
У раду сједнице учествовала је предсједница Савеза синдиката РС Ранка Мишић, које ја још једном јасно ставила до знања да ће Савез синдиката РС свим средствима синдикалне борбе сачувати стечена радничка и синдикална права у Српској те Општи колективни уговор који је трн у оку неким послодавцима.
Сједници је присуствовао Саша Тривић, предсједник Удружења послодаваца пољопривреде и прерађивачко прехрамбене индустрије РС, који изјавио да је дијалог са радницима и синдикатом
најбољи начин рјешавања проблема и обећао да ће та сарадња убудуће бити унапријеђена.
У раду сједнице учествоваво је и представник Министарства пољопривреде Владислав Трифковић.


Информативне служба


 
14.jul 2015. године
Послодавац ,,Централ компани,, позван на социјални дијалог


Предсједник Синдиката саобраћаја и веза Републике Српске Небојша Ђокић и извршни секретар Регионалног синдикалног центра Бањалука Горан Савановић, позвали су данас директора предузећа ,,Централ компани,, Драга Остојића из Бањалуке на социјални дијалог на релацији синдикат- послодавац.
У позиву се наглашава да су нарушена радничких права, у овом предузећу, те да је потребно што прије одржати заједнички састанак ради обнове социјалног дијалога, на коме би се отворено разговарало о свим проблемима који тиште раднике ове фирме.
У позиву директору Остојићу, Ђокић и Савановић предлажу да се састанак одржи у периоду од 17. до 24. јула ове године у Дому синдиката у Бањалуци.
Поред предсједника гранског синдиката и извршног секретара бањалучког Регионалног синдикалног центра, састанку би присуствовали, предсједник Синдикалне организације ,, Централ компани,, Жељко Тривић и два члана синдикалног одбора.


Информативна служба 
09.jul.2015. године
NEZAVISNE

NEZAVISNE


 


 
07.jul 2015. године
Апел за да се обустави рад на отвореном


Савез синдиката Републике Српске упутио је данас апел министру рада и борачко-инвалидске заштите Миленку Савановићу и предсједнику Уније удружења послодаваца РС Драгутину Шкребићу, да учине све што је у њиховој надлежности и позову послодавце да у најтоплијем дијелу дана обуставе рад на отвореном и раднике склоне на сигурније и безбједније мјесто.
Због незапамћених врућина које ових дана владају Републиком Српском, а које су предвиђене и за наредне дане у јулу и августу мјесецу, у оваквим условима готово је немогуће обављати било какав посао или боравити на отвореном, а што потврђују свакодневни апели љекара, наглашава се из Савеза синдиката РС.
Такође Вас молимо да скренете пажњу послодавцима који рад обављају у затвореном простору да обезбједе услове који ће омогућити рад у расхлађеним просторијама, те да на тај начин прилагоде рад подношљивим условима за раднике, апелује СС РС.
Сваки изгубљени сат радници Републике Српске ће надокнадити, али изгубљено здравље, а да не говоримо о животима радника, нико не може вратити, упозорава Савез синдиката РС.
Савеза синдиката и радници РС очекују пуно разумијевање на овај апел, те подсјећа да је заштита на раду и обавеза послодаваца која се у потпуности мора испоштовати.


Информативна служба

 
03.jul 2015. године
Потписан Колективни уговор за раднике Конзума

Предсједник Синдиката трговине, туризма, угоститељства и услужних дјелатности РС Горан Савановић и предсједница Синдикалне организације ,,Конзум РС,, , Тамара Чолић- Димирача, потписали су 2.јула ове године колективни уговор за запослене раднике у овом трговачком ланцу.
Колективни уговор је у име Конзума потписао директор ове трговачке компаније Давид Долинар.
Овом колективним уговором за запослене у ,,Конзуму РС,, је предвиђено повећање најниже плате са досадашњих 370, 00 КМ на 410,00 КМ.
Колективним уговором је гарантовано да се признају и сва права из рада радницима ,,Конзума РС,, , предвиђена гранским колективним уговором Синдиката трговине, туризма, угоститељства и услужних дјелатности РС, као што су право на годишњи одмор, топли оброк и регрес за годишњи одмор који је радницима исплаћен 3.јула за 2015 годину.
За један број радника запослених у ,,Конзуму,, на простору Федерације БиХ, колективни уговор је потписао Мехмед Авдагић, предсједник Синдикалне организације ,,ППДИВУТ,,.
Потписивању колективног уговора присуствовала је Гордана Одрљин, директор за односе са синдикатима компаније ,,Агрокор,, и Катарина Шварц-Беширевић, директор за људске ресурсе ,,Конзум,, Сарајево.


Информативна служба
СС РС

 
03.jul 2015. године
Уставни суд РС није прихватио иницијативу послодаваца

Уставни суд РС није прихватио иницијативу послодаваца

Уставни суд Републике Српске, Одлуком број:У-78/14 од 24. јуна ове године, која је 3.јула 2015. године достављена Савезу синдиката РС, није прихватио иницијативу послодаваца за оцјену уставности и законитости Општег колективног уговора Републике Српске.
Поменутом Одлуком Уставни суд РС је потврдио да је Општи колективни уговор Републике Српске на снази, те да се примјењује све до доношења новог Општег колективног уговора, без обзира што су послодавци наводно отказали његову примјену.
Дакле, Општи колективни уговор Републике Српске је на снази и мора се примјењивати у пуном капацитету.


Информативна служба 
02.jul 2015. године
КОМЕНТАР

Замјена теза са елементарним незнањем
------------------------------------------------------


Свако ко у јавном животу износи ставове који имају ,,прозивачку,, улогу за то би требао имати необориве аргументе. То је заправо основни принцип јавне комуникације која има за циљ да јавност процјени колико су одређене критике и ставови оправдани и смислени и шта им је суштински циљ. Оно што у посљедње вријеме, као неруџби раде челни људи из Уније удружења послодаваца, прозиваући Савеза синдиката Републике Српске, како тобоже игнорише социјални дијалог у Српској, у политичкој теорији и пракси зове се класична замјена теза проткана елементарним незнањем.
О чему се заправо ради?
Савез синдиката Републике Српске и свих његових петнаест чланица гранских синдиката, су већ пуних пет година инсистирали на суштинском социјалном дијалогу, којем је био циљ примјена закона и колективних уговора, повећање најниже плате и најниже цијене рада, да би наше чланство, радници Српске бар мало боље живјели. Умјесто стварног дијалога о примарним животним питањима, као што су провођење важећег Закона о раду РС и колективних уговора, уз поштовање свих стечених и гарантованих радничких и синдикалних права, на сцени смо имали игноранцију. Да, игноранцију од стране тих истих послодаваца, па чак и једнострано отказивање појединих гранских колективних уговора иако то није у складу са законом.
Сто се тиче рада Економско-социјалног савјета РС, истина је да су представници Савеза синдиката Српске, свих ових пет година од када је конституисан, имали активан и веома запажен ангажман у његовом раду, у што се читава јавност у Српској увјерила у више наврата. Када је у питању Економско-социјални савјет РС, господа из Уније удружења послодаваца би требала знати да је то трипартитни орган у којем се остварује колективно преговарање као тековина индустријске демократије. Одлуке, закључци и ставови који се усаглашавају на сједницама овог трипартитног органа, су протоколарно-манифестационог карактера, које никога не обавезују а поготово не обавезују Владу РС.
Шта је онда циљ читаве серије новинских атака на руководство Савеза синдиката Српске, који долазе из кухиње Уније удружења послодаваца Српске?
Циљ је што прије донијети нови Закон о раду, укинути Општи колективни уговор, те за сва времена лишити раднике Српске свих стечених права из рада за која су се генерације синдикалаца од покојног Миће Соколовића до данас борили и изборили на овим просторима.
Хоће да радници у Српској постану постсоцијалистички робови 21. вијека, да немају уговор о раду на неодређено вријеме, како би сваки дан страховали од могућег отказа.
Хоће да раднице, будуће мајке, ако се одлуче за потомство, остану и без посла и без средстава за подизање и одгој дјетата, мада један од стратешких демографских циљева Српске, повећање наталитета.
Хоће да се понашају тако да раднике за свој рад не плаћају, да им годинама не уплаћују доприносе, а да се с друге стране, пљачкајући раднике и државу, енормно богате, што показују возајући се у аутима вриједним преко 100 хиљада КМ, живећи у луксузним вилама, забављајући се са отменим љубавницима и слично.
Хоће се уведе таква пракса у предузећима и установама да радник и када се разболи, не смије ни питати а камоли ићи на боловање, јер ће га на столу када се врати чекати једнострано од стране послодавца потписан и протоколисан отказ уговора о раду.
Хоће да радници у Српској изгубе право на плаћену дневну паузу у трајању од пола сата у оквиру осмочасовног радног времена, да и формално изгубе право на слободан дан, државни и вјерски празник, као и годишњи одмор.
У остваривању овако стратешки замишљених циљева Уније удружења послодаваца, челни људи ове асоцијације користе се свим дозвољеним и мање дозвољеним средствима, слиједећи Макијавелија и његову познату крилатицу ,,циљ оправдава средства,,.
Ето то су стварни мотиви оволике прозивке руководства Савеза синдиката РС, који никада није био против дијалога, који је био према чланству био крајње принципијелан и одговоран са једним стратешким циљем, сачувати сва стечена прва из рада радника Српске, дефинисана Законом о раду и осталим законима из радно-правне области и колективним уговорима. Од овог циља који изражава животне интересе радника Српске, Савез синдиката Српске никада неће одустати.
На крају овог коментара, преносимо кратак али потресан исказ једног радника који је донедавно радио у једном приватном, грађевинском предузећу у Бањалуци.
,,Седам година сам радио у предузећу. Моја радна недјеља је трајала од 60 до 72 сата, од десет до 12 часова дневно. Никада нисам добио ни марку за прековремени рад. Једном сам користио годишњи одмор у трајању од 5 радних дана и то је све за седам година. Када сам упитао шта је са осталим слободним, плаћеним данима и кад ћу их користити, послодавац ми је рекао:
-Те си слободне дане већ искористио на градилишту чекајући да престане падати снијег и киша у току радног времена,,.
Страх нас је да овај и овакав послодавац, чије је име и презиме, те назив фирме познато аутору овог текста, постао узор онима који по сваку цијену, са било ким гурају доношење новог Закона о раду РС, игноришући потписе преко 120 хиљада радника Српске који су јасно и гласно рекли ,,Не новом Закону о раду РС,,


Информативна служба
 
01.jul 2015. године
Досљедна примјена Закона о раду и Закона о доприносима РС услов за реформу пензионог система Српске

Само досљедном примјеном важећег Закона о раду и Закона о доприносима РС, почеће се рјешавати деценијама акумулисани и сложени проблеми са којим се данас сусреће Фонд ПИО, односно бројна популација пензионера у РС, сматра предсједница Савеза синдиката Републике Српске Ранка Мишић.
Учествујући на састанку Савјета за праћење стања и реформи система пензијског и инвалидског осигурања РС, одржаног 30. јуна ове године у Бањалуци, предсједница Мишић је јасно ставила до знања да без потпуне примјене ових закона и обавезе свих послодаваца који запошљавају раднике да редовно плаћају порезе и доприносе, пензионери у Српској неће дочекати боље дане.
Истичући да се залаже за изградњу таквог система у Српској у коме никоме неће бити у интересу да крши законе, предсједница Мишић је нагласила да у провођењу реформи у области пензијског и инвалидског осигурања, посебну улогу и одговорност има Пореска управа и Инспектората рада РС.
Истичући да у Српској постоје привилеговани појединци, односно тајкуни који не уплаћују доприносе за Фонд ПИО, те да годинама некажњено пљачкају државу, предсједница Мишић се запитала како данас мотивисати приватнике да проводе законе, када то не чине предузећа и институције које су у надлежности Владе РС.
Предсједница Мишић је подсјетила на ставове Савеза синдиката РС од којих неће одсутати, а то су 40 година стажа, те упозорила да никоме не пада на памет да подиже старосну границу за одлазак у пензију и да повећа садашњу стопу издвајања за Фонд ПИО РС.
Министар рада и борачко-инвалидске заштите РС који уједно био и организатор састанка Миленко Савановић, подржао је приједлоге предсједнице Мишић као и мјере које је презентовао предсједник Одбора Народне скупштине РС за праћење стања у области ПИО Илија Стеванчевић, као и мјере које је изнијело руководство Фонда ПИО РС.

Информативна служба 
29.jun 2015. године
Савез синдиката РС даје пуну подршку лицима са инвалидитетом

Савез синдиката РС даје пуну подршку лицима са инвалидитетом

Предсједник Синдиката трговине, туризма, угоститељства и услужних дјелатности Републике Српске и члан Предсједништва Савеза синдиката РС Горан Савановић, изјавио је да Синдикат даје безрезервну подршку државним иституцијама, интересним и невладиним организацијама којима је циљ побољшање материјалног и друштвеног положаја инвалидних лица у Српској.
Учествујући на 6. јавној расправи о теми : Расправа о Нацрту Закона о измјенама и допунама Закона о професионалној рехабилитацији, оспособљавању и запошљавању инвалида,, одржаној 29. јуна ове године у Бањалуци, предсједник Савановић се заложио да се овим законом дефинише што више стимулативних мјера које би охрабриле и мотивисале све послодавце за запошљавање ове категорије нашег друштва.
Предсједник Савановић се посебно заложио за провођење пројекта ,,Четердесет пет плус,, којим се стимулише запошљавање особа старијих од 45 година у Српској, а међу којима је највише инвалидних лица, те подржао све приједлоге којима је сврха, да висина стимулације приликом запошљавања инвалидних лица зависи од степена инвалидетета.
На јавној расправи која је одржана у организацији Министарства рада и борачко-инвалидске заштите РС, изнесени су подаци да је у Српској од 2007 године запослено 37 инвалидних лица, а да тренутно посао тражи њих 150.
На јавној расправи, поред представника ресорног министарства као организатора, учествовали су представници Савеза синдиката РС, борачких удружења, удружења инвалидних лица, Савеза слијепих РС, Уније удружења послодаваца и невладиних организација.

 
24.jun 2015. године
Изашао четврти број новина ,,Ријеч синдиката,,

Из штампе је изашао четврти број новина Савеза синдиката Републике Српске ,, Ријеч синдиката,, који је штампан у тиражу од двије хиљаде примјерака, на 24 стране.
,,Ријеч синдиката,, као и до сада, и у овом броју доноси низ актуелних, за наше синдикално чланство веома интересантних прилога.
Њихова основна порука је да само јединствени, сложни и одлучни, досљедно проводећи одлуке Генералног вијећа и Предсједништва Савеза синдиката РС, можемо сачувати важећи Закон о раду РС и сва достигнута радничка и синдикална права у Српској.
У четвртом броју наших синдикалних новина поред уводног коментара главног и одговорног уредника Велке Оџаковић, лист доноси интервју са предсједницом Савеза синдиката РС Ранком Мишић.
Ту је и интервју са министром рада и борачко-инвалидске заштите РС Миленком Савановићем, те прилог под насловом ,, У Србији незадовољни и радници и послодавци,, који говори о искуствима земаља у региону које су донијеле нови закон о раду.
И у овом броју доносимо прилоге из синдикалних организација, гдје смо кроз интервју са предсједником Синдикалне организације Мирославом Маринковићем, још једном апострофирали проблеме са којима се сусрећу радници Фабрике дувана Бања Лука.
Наравно, објавили смо прилог са недавно одржаних 4. спортских сусрета радника Синдиката управе РС, те низ других актуелних садржаја.
Комплетан тираж ,,Ријечи синдиката,, већ је достављен свим синдикалним центрима, односно синдикалним организацијама у предузећима и установама Српске.
Сви наши чланови који желе да прочитају овај број ,,Ријечи синдиката,, нека се обрате предсједницима синдикалних организација који је им то омогућити.

Информативна служба 
22.jun 2015. године
Синдикат позвао Владу РС да не дозволи поскупљење струје

Предсједништво Савеза синдиката Републике Српске још једном позива Владу РС да учини све, да не дође до најављеног поскупљења електричне енергије у Републици Српској.
Радници Републике Српске примају ниске и нередовне плате, а већ дужи временски период имају проблема са измиривањем трошкова електричне енергије, па би најављено поскупљење струје додатно погоршало ионако низак животни стандард радника и њихових породица у Српској.
Предсједништво Савеза синдиката РС упозорава да би евентуално поскупљење струје, као базичног енергента, условило поскупљење свих роба и услуга у Српској, што би раднике Српске и њихове породице довело у још тежи, готово неиздржив материјални и социјални положај.
Све то, ионако плитак, готово празан раднички џеп у РС не може издржати, због чега Предсједништво и овог пута апелује на Владу да не дозволи поскупљење електричне енергије.
Свако додатно поскупљење електричне енергије усложило би садашње, већ годинама тешко стање у привреди Републике Српске , а у реалном животу би се преломило преко леђа радника, јер би управо радници били највеће жртве поскупљења струје, што је неприхватљиво.


Информативна служба

 
19.jun 2015. године
Двије стотине малишана из РС отпутовало на одмор у Италију

 Двије стотине малишана из РС отпутовало на одмор у Италију

Двије стотине малишана из свих дијелова Републике Српске, од Требиња до Новог Града, отпутовало је данас из Бањалуке на Сицилију и Сардинију, гдје ће наредих 45 дана провести на одмору и опоравку код италијанских породица. Ради се о дјеци без једног или оба родитеља, затим о малишанима из породица са четверо и више дјеце, као и о дјеци смјештеној о домовима за незбринуту дјецу лошег имовног стања, узраста од 6 до 18 година. Ово је 45. група дјеце која одлази на једноипомјесечни одмор и опоравак у Италију , захваљујући свестраној хуманитарној сарадњи Савеза синдиката Републике Српске и Хуманитарног удружења ,,Лучијано Лама,, са Сицилије, која траје пуних 18 година, кроз коју је љетовало преко 15 хиљада малишана из Српске. За вријеме боравка на Сицилији и Сардинији, дјеца ће се одмарати, а биће им уприличен богат културно-умјетнички програм, учење италијанског језика, уз несебично традиционално гостопримство и пажњу породица домаћина.
Поводом одласка 45. групе дјеце из Српске на Сицилију и Сардинију, предсједница Савеза синдиката Републике Српске Ранка Мишић, разговарала је са предсједником Хуманитарног удружења ,,Лучијано Лама, Ђузепе Пином Кастеланом. Предсједница Мишић се у име свих родитеља и старатеља наше дјеце, захвалила великом хуманитарцу и човјеку Пину Кастелану, свим његовим сарадницима и свим италијанским породицама на великом госопримству, бризи и пажњи , коју већ пуних 18 година пружају дјеци из Републике Српске. Предсједница Мишић и предсједник Кастелано су оцијенили да је вишегодишња сарадња Синдиката и овог хуманутарног удружења дала одличне резултате и да је треба и убудуће наставити.
Повратак дјеце у Српску планиран је 2. августа ове године.

Информативна служба

 
18.jun 2015. године
Сарадња Савеза синдиката РС и Хуманитарног удружења ,,Лучијано Лама,, са Сицилије дала одличне резултате

 Сарадња Савеза синдиката РС и Хуманитарног удружења ,,Лучијано Лама,, са Сицилије дала одличне резултате

Предсједница Савеза синдиката Републике Српске Ранка Мишић и предсједник Хуманитарног удружења ,,Лучијано Лама,, са Сицилије Ђузепе Пино Касталено, констатаовали су да је вишегодишња сарадња између Синдиката и овог удружења дала одличне резултате и да је треба и будуће наставити.
На сасатанку одржаном 18. јуна 2015 године у Дому синдиката у Бањалуци, предсједница Мишић захвалаила се Пину Кастелану те свим италијанским породицама и пријатељима на несебичном гостопримству, бризи и пажњи коју већ пуних 18 година пружају према дјеци из Републике Српске.
Кастелано је информисао предсједницу Мишић да ће већ сутра 19. јуна ове године на пут ка Сицилији и Сардинији кренути 45. група дјеце, која броји преко 200 малишана из свих дијелова Српске од Требиња до Новог Града, који ће код италијанских породица остати на једноипомјесечном одмору и оправку.
Повратак дјеце планиран је 2. августа ове године.
Ради се о дјеци без једног или оба родитеља, затим о дјеци из породица са четверо и више дјеце, као и малишанима смјештеним у домове за незбринуту дјецу лошег имовног стања ,узраста од 6. до 18 година.
Свестрана хуманитарна сарадња између Савеза синдиката Републике Српске и Хуманитарног удружења ,,Лучијано Лама,, са Сицилије траје од 1997 године, од када је на овом италијанском острву, боравило преко 15 хиљада малишана из Српске.
Током боравка у Италији дјеца ће се одмарати, а биће им уприличен богат културно-умјетнички програм те учење италијанског језика.

 
18.jun 2015. године
Анализа програма достојанственог рада у БиХ

 Анализа програма достојанственог рада у БиХ У организацији Међународне организације рада (МОР), а у оквиру Програма достојанственог рада за период од 2012 до 2015 године, у уторак 16. јуна 2015. године у Сарајеву је одржан састанак представника социјалних партнера и чланова одбора за праћење програма достојанственог рада у БиХ.
Циљ састанка био је анализа проведених активности из овог програма те смјернице за израду новог програма достојанственог рада период од 2016. до 2019. године.
Кључне приоритете за израду, као и детаљнију разраду овог програма социјални партнери ће усаглашавати до краја 2015. године ради коначног договора за финални програм достојанственог рада за период од 2016. до 2109. године у Републици Српској, Федерацији БиХ и Брчко Дистрикту БиХ.
У оквиру организације овог састанка, одржаће се и радионица о неформалној економији, што ће бити један од приоритета у реализацији наредног програма достојанственог рада.
Састанку су поред представника социјалних партнера и чланова одбора за праћење провођења програма достојанственог рада из БиХ, присуствовали и директор Међународне организације рада за Будимпешту Антонио Грациози и представници Одјела за радничка питања и Одјела за послодавачка питања Овидије Журка и Драган Радић.

 
13.jun 2015. године
ЗАВРШЕНИ 4. СПОРТСКИ СУСРЕТИ СИНДИКАТА УПРАВЕ РС

У Бањи Врућици код Теслића, вечерас су завршени 4. спортски сусрети радника Синдиката управе РС на којима се у протекла два дана такмичило 388 спортиста и спортисткиња, синдикалки и синдикалаца у 15 екипа из градова, општина и републичких установа РС од Требиња до Новог Града.
Спортисти који су се такмичили у 16 спортских дисциплина, малом фудбалу, кошарци, стоном тенису, куглању, пикаду, пливању, шаху итд. постигли су одличне спортске резултате, а за најбољу екипу проглашена је екипа Синдикалне организације Градске управе Града Бања Луке, док је друго мјесто заузела екипа Синдикалне организације Фонда ПИО РС, а треће мјесто припало је Синдикалној организацији Општинске управе Гацко. Организациони одбор ових сусрета донио је одлуку да се признање за Фер плеј додијели Синдикалној организацији Општинске управе Зворник.
Затварајући игре, предсједник Синдиката управе РС, Томислав Врховац, истакао је да је циљ оваквих спортских манифестација јачање пријатељства, солидарности и јединства синдиката, те изразио увјерење да ће спортски сусрети радника Синдиката управе РС постати традиционална манифестација дружења и пријатељства, што је више од сваког спортског резултата.
Предсједник Врховац се захвалио свим спортистима на постигнутим резултатима и показаном фер плеју.
Спортским сусретима у Теслићу присуствовале су делегације Синдиката управе Србије и Синдиката управе и правосуђа Македоније коју су предводили Његош Потежица и Васе Ненадовски.

 
11.jun 2015. године
ОТВОРЕНИ 4. СПОРТСКИ СУСРЕТИ РАДНИКА СИНДИКАТА УПРАВЕ РС

 ОТВОРЕНИ 4. СПОРТСКИ СУСРЕТИ
РАДНИКА СИНДИКАТА УПРАВЕ РС

У Бањи Врућици код Теслића, вечерас су отворени 4. спортски сусрети радника Синдиката управе Републике Српске.
У наредна три дана на овогодишњим спортксим сусретима такмичиће се 388 спортиста и спортисткиња, синдикалки и синдикалаца у 15 екипа из градова, општина и републичких установа Републике Српске од Требиња до Новог Града, сврстаних у 16 спортских дисциплина- малом фудбалу, кошарци, стоном тенису, куглању, пикаду, шаху итд.
Спортисте и присутне госте поздравила је у име Савеза синдиката РС, односно свих његових 15 гранских синдиката, предсједница Ранка Мишић која им је пожељела добре спортске резултате, фер плеј и да покажу побједнички дух који се већ доказао тиме што смо сви заједно јасно и гласно већ рекли „НЕ НОВОМ ЗАКОНУ О РАДУ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ!“, односно „НЕ ДАМО СТЕЧЕНА РАДНИЧКА И СИНДИКАЛНА ПРАВА!“
Ове спортске сусрете прогласио је отвореним и поздравио све присутне предсједник Синдиката управе РС, Томислав Врховац, који је потсјетио да се ова радничка спортска манифестација није прекидала ни за вријеме прошлогодишњих поплава, те пожелио да спортски сусрети радника управе РС убудуће постану традиционални.
Предсједник Врховац је истакао да ће побједници ових сусрета представљати овај Синдикат на 8. спортским сусретима синдиката управе земаља Југоистичне Европе који ће се у септембру ове године одржати на Тари у Републици Србији.
Овим сусретима присуствују делегације Синдиката управе Србије коју предводи предсједник Његош Потежица и Синдиката управе и правосуђа Македоније коју предводи Васе Ненадовски.
Поздрављајући присутне у име Синдиката управе Србије, предсједник Потежица је изразио велико задовољство што ће присуствовати овој спортској манифестацији, те констатовао да су спорт и спортски сусрети, поред оних „тешких“ послова, најљепше активности које остају дубоко урезане у сјећању свих синдикалки и синдикалаца.

ИНФОРМАТИВНА СЛУЖБА

 
26.maj 2015. године
Извјештај са семинара чланица синдиката WОW за Средњу и Источну Европу

 Извјештај са семинара чланица синдиката WОW за Средњу и Источну Европу

У Нојсидлу код Беча од 19. до 21. маја 2015. године одржан је тродневни семинар предсједника синдиката чланица WОW ( Свјетске организације радника) Средње и Источне Европе. Предсједници гранских синдиката трговине, угоститељства, туризма и услужних дјелатности Републике Српске Горан Савановић, металске индустрије и рударства РС Тане Пеулић, и финансијских организација РС Мирослав Зечевић учествовали су у раду семинара .
Теме семинара биле су актуелни економско социјални положај радника у земљама чланицама, улога радничких вијећа и синдиката у заштити права радника, како се носити са новим појавама у преношењу послова у друге компаније (кћери фирме), друге земље, издвајање дијела послова у компанијама, а све мимо интереса запослених.
У раду семинара су учествовали представници синдиката из Аустрије, Србије, Мађарске, Хрватске, Чешке, Украјине, Федерације БиХ, Републике Српске и Словачке. Семинару су присуствовали чланови Европског одбора Свјетске организације радника (WОW), по бројности друге свјетске синдикалне централе.


 Извјештај са семинара чланица синдиката WОW за Средњу и Источну Европу


 
19.maj.2015. године
Разговори са представницима Амбасаде Сједињених америчких држава

Разговори са представницима Амбасаде Сједињених америчких држава

Предсједница Савеза синдиката Републике Српске, Ранка Мишић, са сарадницима, разогварала је данас у Дому синдиката у Бањој Луци са замјеницом шефа канцеларије Амбасаде САД-а, госпођом Маријом Ставропулос и њеним сарадником.
Састанак је уговорен на иницијативу Канцеларије америчке амбасаде у Бањој Луци а тема разговора била је Нови закон о раду и став и мишљење Синдиката након састанка са шефом Мисије ММФ-а.
Предсједница Мишић је јасно ставила до знања представницима Америчке амбасаде да Савез синдиката Републике Српске има јасан став а то је да ММФ као кредитор чијим средствима се пуне буџети, жели да буде креатор реформских процеса и закона у РС и БиХ, који су директно уперени против радника и човјека, а у корист капитала.
Нагласила је и то да ММФ-у сметају колективни уговори за које се синдикат изборио и да би нестанком колективних уговора дошло до још већег појефтињења радне снаге, што би послодавце довело у позицију да могу да раде шта хоће, како хоће и колико хоће од радника.
Такође је нагласила, да не постоји никакав нацрт нити радна верзија новог закона о раду што је био и одговор представницима Амбасаде јер су на почетку разговора поменули да би жељели разговарати о нацрту новог закона о раду.
Поред овог, интересовало их је какве ће кораке подузети Савез синдиката РС, уколико Влада РС и послодавци донесу нови закон о раду.
Оно што је сигурно је то да Савез синдиката РС ни по коју цијену неће пристати на доношење новог закона о раду!
На крају састанка, предсједница Мишић се захвалила представницима Америчке амбасаде на посјети и интересовању о ставовима наше организације и нагласила да су за било каква питања која се тичу радника и заштите њихових права, врата Дома синдиката увијек отворена.

 
18.мај 2015. године
САВЕЗ СИНДИКАТА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ БАЊА ЛУКА

Број:05-702/15
Датум: 18. маја 2015.


Средствима информисања


Саопштење за јавност


Савез синдиката Републике Српске противи се Приједлогу закона о измјенама Закона о посебном доприносу за солидарност и предлаже Влади РС да предметни закон повуче из скупштинске процедуре и потражи друге изворе за помоћ привреди РС која је уништена у прошлогодишњим поплавама.
Савез синдиката РС је увијек до сада био солидаран и први је издвојио једнодневну зараду и уплатио средства у Фонд солидарности РС, те прихватио да та солидарност траје годину дана, што су радници ревносно извршавали.
Међутим, радници РС су исцрпљени кризом која дуго траје на овим просторима и са мизерним платама, не могу чак прехранити ни своју породицу, али су и у таквим условима били солидарни, што је од радника било изузетно коректно и хумано.
Овај став Савеза синдиката и гранских синдиката РС, биће презентован на састанцима свих скупштинских одбора који се одржавају данас.


Информативна служба


 
14.maj.2015. године
NOVOSTI

NOVOSTI


 


 
11.maj.2015. године
Састанак чланица РСС Солидарност у Подгорици

Састанак чланица РСС Солидарност у Подгорици

У периоду од 12. до 15. маја 2015. године, одржаће се састанак чланица Регионалног синдикалног савјета „Солидарност“.
Овај Савјет представља слободан облик сарадње који омогућава комуникацију између репрезентативних синдикалних централа из земаља бивше Југославије, а на основу њихове независности и равноправности, о разним проблемима у области дјеловања синдиката и размјену искустава и добре праксе у њиховом рјешавању.
Циљ је побољшање радних, материјалних и социјалних услова радника чије интересе заступају синдикалне централе које учествују у Савјету.
На овом састанку ће се расправљати о актуелној проблематици – иницијативе измјена радног законодавства, реформе и економско социјални положај радника – чланова синдикалних централа.
Састанку присуствује предсједница ССРС, Ранка Мишић

 
07.maj.2015. године
BN

BN


 


 
01.мај 2015. године
ПРВОМАЈСКИ ПРОГЛАС“

ПРВОМАЈСКИ ПРОГЛАС“ РАДНИЦИ И РАДНИЦЕ – ЧЛАНОВИ СИНДИКАTА ОКУПЉЕНИ У САВЕЗ СИНДИКАТА РС СРЕЋАН НАМ 1. МАЈ -МЕЂУНАРОДНИ ПРАЗНИК РАДА


Савез синдиката РС са својих 15 гранских синдиката који окупљају 102.587 радника, данас овом ПРОТЕСТНОМ ШЕТЊОМ, симболично, али раднички и синдикално одлучно, поручујемо Влади Републике Српске и Унији удружења послодаваца Републике Српске да смо исувише дуго били стрпљиви, исувише дуго вјеровали у социјални дијалог и исувише дуго исчекивали владавину права и превише времена потрошили вјерујући обећањима да ћете се почети понашати одговорно и да ћете коначно створити оквир за просперитетан, сигуран и стабилан живот радника и грађана у Републици Српској.
Као награда за нашу радничку стрпљивост имамо дуг према радницима од милијарду марака за неисплаћене плате и накнаде, дуг од 850 милиона КМ према фондовима, више од 28 милиона одрађених, а неплаћених прековремених сати рада, свакодневне незаконите отказе, шиканирања и малтретирања радника, пријетње и понижења.
У Републици Српској више од 100.000 радника нема редовна примања, више од 150.000 радника ради за плату с којoм не могу напунити ни 30% синдикалне потрошачке корпе, 20% радника и њихових породица гладују, преко 50% радника нема обезбјеђену заштиту на раду, 30% радника свакодневно је изложено мобингу и свим другим облицима злостављања на раду. Многи данас у Српској раде и по 14 сати дневно, многи радници немају право на годишњи одмор и државни празник, раднице су под пријетњом отказа и на саму помисао да рађају, а све зарад неколицине пребогатих и бахатих послодаваца уз сву благонаклоност или неспособност Владе РС да влада и користи законе које имамо.
Умјесто да рјешава нагомилане проблеме Влада РС проводи, како сама каже, болне реформе, као да има нешто болније од рада без плата и уплаћених доприноса, ради чега смо гладни, ради чега не можемо да се и након одрађених 40 година рада пензионишемо, немамо право да се лијечимо, немамо право на достојанствен живот и рад.
Вријеме је да се подвуче црта и да се одлучно крене у рјешавање проблема. Није проблем у законима већ у нераду и неспособности оних који треба да контролишу њихову примјену, није проблем у радницима, него у онима који годинама поткрадају раднике и фондове, није проблем у нашим правима него у вашим привилегијама, није проблем у недостатку радних мјеста, него у њиховом прикривању и није спас у задуживању него у новим идејама и њиховој реализацији.
Као спасоносна рјешења нудите нам нова и нова задуживања код ММФ-а и Свјетске банке, а они за узврат траже да будемо још јефтинији, траже да нас на послу замијене наша дјеца која ће радити у још тежим условима и за још нижу надницу, на несигурним и повременим пословима, траже наша природна богатства, једном ријечју траже ,, оно мало душе,, што нам је још преостало.
ММФ, Свјетска и Европска банка нису наши пријатељи, него модерни поробљивачи и диктатори који поред скупе продаје свог новца захтијевају провођење понижавајућих правила и реформи које не проводе у својим државама и према својим радницима.
Господо, чланови Владе Републике Српске, крајње је вријеме да на свјетлост дана изведете 80. 000 радника који раде ,,на црно,, да незаконит прековремени рад преведете у нова радна мјеста, да спријечите одлив новца криминалним токовима у тајкунске џепове и усмјерите га у нове инвестиције, да натјерате све да раде и послују у складу са законом и одрекнете се оних који не плаћају раднике и не уплаћују порезе и доприносе. Ту лежи наш новац, а не у сефовима ММФ-а и других свјетских моћника.
Дужни сте да нама и нашој дјеци обезбједите сигуран, здрав и плаћен рад, просперитет и перспективу у боље сутра у нашој лијепој Републици Српској, а не визе за рад у другим државама гдје не желимо ићи. Желимо визе за будућност у нашој држави коју смо ми радници својом крвљу створили, као што су генерације и генерације радника у посљедњем стољећу крвљу и знојем створили и одбранили радничка и синдикална права.
На трагу свијетле и часне синдикалне борбе, ми смо одлучнији више него икад да одбранима наша радничка и синдикална права и зато вам поручујемо да престанете звецкати око наших права и своја моћна оружја усмјерите према проблемима, јер ми:

НЕ ДАМО уговор о раду на неодређено вријеме;
НЕ ДАМО 40 часовну радну седмицу и наше три осмице;
НЕ ДАМО право на плаћену паузу од 30 минута;
НЕ ДАМО право на годишњи одмор и плаћено одсуство;
НЕ ДАМО право нагодину дана плаћеног породиљског одсуства ;
НЕ ДАМО право на колективно преговарање;
НЕ ДАМО право на увећање плате на основу минулог рада од 0,50%;
НЕ ДАМО право на увећање плате по основу прековременог рада од 30 %;
НЕ ДАМО право на увећање плате по основу рада
на државне празнике од 50%;
НЕ ДАМО право на трошкове превоза код доласка и повратка са посла;
НЕ ДАМО право на топли оброк;
НЕ ДАМО право на регрес за годишњи одмор;
НЕ ДАМО право на отпремнину приликом одласка у пензију;
НЕ ДАМО право на отказни рок;
НЕ ДАМО право на отпремнину код технолошког вишка;
НЕ ДАМО наше колективне уговоре:
НЕ ДАМО право на наше празнике;
НЕ ДАМО ДА НАС ПОНИЖАВАТЕ, ВРИЈЕЂАТЕ И ОМАЛОВАЖАВАТЕ;
НЕ ДАМО наш Закон о раду и
З А Т О

НЕ НОВОМ ЗАКОНУ О РАДУ!!!!

НЕКА ЖИВИ 1. МАЈ- МЕЂУНАРОДНИ ПРАЗНИК РАДА


П Р Е Д Ј Е Д Н И Ц А
Бања Лука, 1. МАЈ 2015. године Ранка Мишић с.р.ПРВОМАЈСКИ ПРОГЛАС“

опширније...
01.мај 2015. године
Ово је само почетак“

Ово је само почетак“ Поводом 1. маја Међународног празника рада, данас 1. маја 2015. године, у Бањалуци су одржани велики раднички протести на којима је учествовало пет хиљада радника, чланова Савеза синдиката Републике Српске од Требиња до Новог Града.
Протести су одржани од под мотом ,,Не новом Закону о раду,, , а бројна колона радника коју је предводила предсједница Савеза синдиката РС Ранка Мишић и предсједници свих 15 гранских синдиката, крећући се од Дома синдиката до Парка ,,Младен Стојановић,,, узвикивала је пароле:
,,Не дамо Закон о раду,, , ,, Не дамо стечена радничка права,, , ,,Живио синдикат,, , ,, Хоћемо наше плате,,, ,, Живјела радничка класа,, , ,, Хоћемо фабрике,, , ,, Ово је само почетак,, ,
Радничка колона се на кратко зауставила испред Канцеларија Уније удружења послодаваца и Административног центра Владе Српске, гдје је делегација СС РС предала првомајски проглас Савеза синдиката својим социјалним партнерима.
Послије окупљања у парку ,,Младен Стојановић,,, на позив генералног секретара СС РС Велке Оџаковић, присутни су минутом шутње одали дужни пошту полицајцу Драгану Ђурићу, члану Синдиката, који је недавно изгубио живот у терористичком нападу, на радном мјесту у Станици полиције у Зворнику.
Обраћајући се присутним синдикалкама и синдикалцима, предсједница Савеза синдиката РС Ранка Мишић је нагласила да је свим саговорницима, а недавно и представницима Међународног монетарног фонда, јасно ставила до знања да Савез синдиката никада неће пристати на смањење стечених радничких права у РС.
Не кријући срећу, задовољство и понос, што је већ пет година, заједно са свих 15 колега, бранила и одбранила сва стечена радничка права, предсједница Мишић је поручила да је то радила у име свих радника, који ће, ако ,,крену,, на Закон о раду, сљедећи пут сви доћи у Бањалуку и тада ће то бити коначни обрачун.
-Оно што сам сигурна, то је да радничка класа и Синдикат сигурно постоје у Републици Српској, поручила је предсједница Мишић и подсјетила да од радника Српске, који имају ниске и нередовне плате, којима се не уплаћује здравствено осигурање, више немају шта узети.
- У име свих 120 хиљада чланова Савеза синдиката , одлучно рецимо ,,НЕ,, новом Закону о раду, поручила је предсједница Мишић, коју су овацијама поджали сви присутни радници, синдикалци и синдикалке из свих дијелова Српске.


Ово је само почетак“

опширније...
01.maj 2015. године


 
29.april 2015. године
Nezavisne

 Nezavisnehttp://www.nezavisne.com/novosti/intervju/Ranka-Misic-Ne-novom-zakonu-o-radu-302702.html


 
29.april 2015. године
Предсједница Мишић разговарала са представницима ММФ-а

 Предсједница Мишић разговарала са представницима ММФ-а

Одлучно ,,НЕ, новом Закону о раду


Предсједница Савеза синдиката Републике Српске Ранка Мишић, разговарала је данас у Дому синдиката у Бањалуци са шефом Мисије Међународног монетарног фонда у БиХ Van Roodenom и његовим сарадницима о Закону о раду.
Послије једноипочасовних разговара у којима је учествовала и генерални секретар Савеза синдиката РС Велка Оџаковић, предсједница Мишић је одржала конференцију за штампу, док се представник ММФ-а није обраћао медијима.
-Обраћајући се новинарима, предсједница Мишић је подсјетила да је до овог састанка дошло на захтјев ММФ-а, те нагласила да ММФ као кредитор чијим средствима се пуне буџети, жели да буде креатор реформских процеса и закона у РС и БиХ, који су директно уперени против радника и човјека, а у корист капитала.
- То значи потпуна флексибилизација уговора о раду, крајње појефтињење радника у РС и БиХ, укидање колективних уговора, а пут до тога је укидање Закона о раду, нагласила је предсједница Мишић и додала:
-Највише им сметају колективни уговори за које се Синдикат изборио, зато што су кључна права из рада садржана у њима, препрека, те хоће да послодавце доведу у позицију да раде шта хоће, кад хоће и колико хоће од радника,,.
Предсједница Мишић је констатовала да ММФ за БиХ има посебна правила која не важе за Бугарску, Румунију и Хрватску, а та правила имају циљ крајње понижење радника у Српској и БиХ, чему се Синдикат снагом аргумената супроставља већ пуних пет година.
-Став Савеза синдиката РС је врло јасан, и то смо им данас рекли, свим средствима синдикалне борбе борићемо се за очување стечених права из рада, а та борба почиње већ 1. маја, протестом против израбљивачког и понижавајућег положаја великог броја радника у РС, поручила је предсједница Мишић.
Предсједница Мишић, данашњу посјету и разговоре у Савезу синдиката РС са представницима ММФ-а , оцјенила је као притисак на раднике РС преко Синдиката.

 
27.april 2015. године
Позив да први мај поштују као нерадни дан

 Позив да први мај поштују као нерадни дан

 
27.april 2015. године
ПРВОМАЈСКА ПРОТЕСТНА ШЕТЊА

 ПРВОМАЈСКА ПРОТЕСТНА ШЕТЊА

Савез синдиката Републике Српске са својих 15 чланица гранских синдиката које чине: Синдикат текстила, коже и обуће РС, Синдикат здравства и социјалне заштите РС, Синдикат образовања, науке и културе РС, Синдикат радника унутрашњих послова РС, Синдикат управе РС, Синдикат финансијских организација РС, Синдикат радника грађевинских и комуналних дјелатности РС, Синдикат пољопривреде и прехрамбене индустрије РС, Синдикат радника телекомуникација РС, Синдикат медија и графичара РС, Синдикат трговине, угоститељства, туризма и услужних дјелатности РС, Синдикат правосуђа РС, Синдикат шумарства, прераде дрвета и папира РС, Синдикат саобраћаја и веза РС и Синдикат металске индустрије и рударства РС, ПРВОГ МАЈА, организује првомајску протестну шетњу од Дома синдиката до Привредне коморе Републике Српске, затим главном улицом до зграде Владе Републике Српске.
Протестна шетња ће се завршити у парку „Младен Стојановић“, гдје ће се синдикалци обратити члановима синдиката, радницима и социјалним партнерима.
Синдикалци, будите дио првомајског протеста.

САВЕЗ СИНДИКАТА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

 
23.april 2015. године
РЕЗИМЕ РАЗГОВОРА ВОЂЕНИХ У КОМПАНИЈИ „БИНГО „ д.о.о. ТУЗЛА

На иницијативу СТУД-а РС дана 17.04.2015.године у сједишту компаније „Бинго“ д.о.о у
Тузли одржан је састанак на коме су присуствовали Горан Савановић,предсједник СТУД-а РС, Ненад Милекић,секретар, Љиљана Куносић, извршни директор „Бинго „ Тузла и Един Ибрахимовић, извршни директор за бизнис подручје.

На почетку састанка,Савановић је представио организациону схему синдиката у Републици Српској,те посебно грански синдикат, нагласивши ентитетске надлежности законодавстава
у области рада, као и организовање и дјеловање синдиката.

Посебна тематика:

- Синдикат ће у поступку учлањивања радника запослених у „Бинго“ Тузла на подручју
Републике Српске организацију синдиката – Синдикалне организације ,прилагодити распореду и бројности запослених у постојећим објектима. Намјера је формирати јединстве-
ну синдикалну организацију са подружницама (продајни објекти) у којима ће се изабрати
синдикални повјереници,а који ће заједно чинити одбор повјереника-синдикални одбор,а
у зависности од бројности чланства по појединим регија одабрати и сједиште синдикалне
организације.

-Обустава и уплата синдикалне чланарине вршиће се у складу са Одлуком о чланарини
Савеза синдиката Републике Српске.

-Питање неповезаног стажа за раднике у Теслићу (период 01.10-10.10.2014.године) биће
провјерено, а пословодство пристаје да тим радницима они уплате и повежу стаж.

-Договорено је да се минули рад обрачунава на укупан стаж у складу са прописима у
Републици Српској,а не као до сад на стаж код послодавца (прописи Федерације БиХ).

-Топли оброк и превоз се исплаћује у складу са прописима у Републици Српској.

-За два радника која из „Делеза“ нису прешла у „Бинго“ није нађено рјешење, будући да
пословодство тврди да су примили раднике које су добили по списку приликом преузимања.

-У току је израда нове организације и систематизације радних мјеста,те пословодство
тражи да се на краће вријеме не врши процес учлањења, поготово док се не ријеши коначно
преузимање „Интерекса“,те ће у складу са прописима у РС од синдиката тражити сагласност
на тај акт.

-Договорено је да се сви проблеми који се могу јавити рјешавају прије свега у директном
контакту на линији Горан Савановић-Един Ибрахимовић .


 
09.april 2015. године
Сачувати Закон о раду РС и сва стечена радничка права

 Сачувати Закон о раду РС и сва стечена радничка права

У присуству свих предсједника синдикалних организација са подручја регије Бирач, у Зворнику је 9. априла 2015. године, одржан радно-консултативни и нформативни састанак о теми:
-Активности Савеза синдиката Републике Српске на заштити стечених радничких и синдикалних права у РС,,.
Генерални секретар Савеза синдиката РС Велка Оџаковић, упознала је присутне синдикалце са Закључцима Генералног вијећа и Предсједништва Савеза синдиката РС у очувању Закона о раду РС и свих права из рада и по основу рада које данас имају радници РС.
Стручни сарадник за правна питања у Савезу синдиката РС Игор Ратковић, презентовао је упоредну анализу, законима и колективним уговорима гарантованих права из рада која сада имају радници у Српској и права из рада која заговарају послодавци у РС.
У дискусији су учествовали присутни предсједници гранских синдиката, грађевинарства и стамбено-комуналне дјелатности, радника унутрашњих послова, управе, здравства и социјалне заштите, шумарства, прераде дрвета и папира, саобраћаја и веза, те трговине, угоститељства, туризма и услужних дјелатности РС, Драгана Врабичић, Аница Јондић, Томислав Врховац, Миленко Гранулић, Владо Павловић, Небојша Ђукић и Горан Савановић.
Сви предсједници синдикалних организација са подручја општина Зворник, Шековићи, Милићи, Владеница, Сребреница и Братунац, подржали су све активности Савеза синдиката РС за очување Закона о раду и колективних уговора РС.
Синдикалци са подручја регије Бирач дали су пуну подршку свим активностима које имају за циљ заштиту свих стечених радничких и синдикалних права у Српској, за које су се избориле бројне генерације радника и синдикалаца на овим просторима у посљедњих 150 година.
Предсједници синдикалних организација обавезали су се да ће информисати чланство о свим активносима које води Савез синдиката РС за очување Закона о раду РС.

 
08.april 2015. године
Регионални синдикални центар Бијељина Једногласно НЕ новом Закону о раду РС

 Регионални синдикални центар Бијељина

		
	   Једногласно НЕ новом Закону о раду РС

Предсједници синдикалних организација са подручја Регионалног синдикалног центра Бијељина, на радно-консултативном и информативном састанку, одржаном 8. априла 2015. године, упознати су захтјевима Уније удружења послодаваца РС, којима је циљ смањење радничких и синдикалних права у РС.
На састанку одржаном у Бијељини, предсједници 102 синдикалне организације са подручја овог Града, те општина Угљевик и Лопаре, подржали су Закључке Генералног вијећа и Предсједништва Савеза синдиката РС, те изразили спремност, да ако буде требало, учествују у свим облицима синдикалне борбе, како би сачували сва достигнута радничка и синдикална права у Српској.
Састанком је предсједавао извршни секретар Регионалног синдикалног центра Бијељина Небојша Андрић, на којем су предсједници синдикалних организација са овог дијела РС и овај пут, једногласно су рекли НЕ новом Закону о раду РС, те упутили захтјев Влади и контролним органима РС да обезбједе потпуну примјену Закона о раду и других закона из области рада и запошљавања, те примјену свих колективних уговора.
На састанку су присуствовали и активно учествовали у његовом раду, генерални секретар СС РС Велка Оџаковић, те предсједници гранских синдиката радника унутрашњих послова, здравства и социјалне заштите, грађевинарства и стамбено-комуналне дјелатности, саобраћаја и веза, металске индустрије и рударства и туризма, угоститељства и услужних дјелатности, Аница Јондић, Миленко Гранулић, Драгана Врабичић, Небојша Ђокић, Тане Пеулић и Горан Савановић.
Игор Ратковић, стручни сарадник за правна питања у СС РС, упознао је присутне о томе шта новим Законом о раду желе да постигну послодавци у РС, чему су се синдикални активисти из свих дјелатности са подручја регије Бијељина, једногласно супроставили.


 Регионални синдикални центар Бијељина

		
	   Једногласно НЕ новом Закону о раду РС


 
06.april 2015. године
РЕГИОНАЛНИ СИНДКАЛНИ ЦЕНТАР ТРЕБИЊЕ СНАГОМ АРГУМЕНАТА САЧУВАТИ ЗАКОН О РАДУ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

РЕГИОНАЛНИ СИНДКАЛНИ ЦЕНТАР ТРЕБИЊЕ

СНАГОМ АРГУМЕНАТА САЧУВАТИ ЗАКОН О РАДУ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

Дана 06.04.2015. године у Требињу је одржан радно – консултативни састанак са предсједницима Синдикалних организација , члановима Синдикалних одбора са подручја које покрива Регионални синдикални центар Требиње ( Град Требиње, Општине: Билећа, Невесиње, Љубиње, Берковићи и Гацко ).
Тема састанка била је ``Активности ССРС у заштити стечених радничких – синдикалних права``. Састанком је предсједавао извршни секретар РСЦ Требиње, Драган Симовић, коме су присуствовали и генерални секретар ССРС, Велка Оџаковић, предсједници Гранских синдиката: Владо Павловић, Томислав Врховац, Аница Јондић, Горан Савановић, Миленко Гранулић, Тане Пеулић као и правници ССРС, Игор Ратковић и Желимирка Лучић.
Генерални секретар, Велка Оџаковић упознала је присутне о свим активностима које је водио Савез Синдиката РС на челу са предсједницом, Ранком Мишић у протекле четири године, а све са циљем да се очувају стечена радничка и синдикална права за које се Синдикат изборио.
Истакла је да се снагом аргумената као и сталним радом брани важећи Закон о раду, који је у потпуности усклађен у потпуности са конвенцијама Међународне организације рада и који је подједнако добар и за раднике и послодавце. У свом излагању посебно је нагласила важност Општег колективног уговора и посебних колективних уговора који би престали да важе усвајањем новог Закона о раду, а што је и основни циљ послодаваца.
Предсједници синдикалних организација, предузећа и установа са подручја Источне Херцеговине дали су пуну подршку Закључцима Генералног вијећа и Предсједништву ССРС, те исказали одлучност у борби да сачувају своја стечена радничка права као и спремност да се боре, као би зауставили све активности послодаваца на доношењу новог Закона о раду, инсистирајући да се изврши анализа примјене постојећег Закона о раду од стране експертске комисије.
Изузетно велики одзив синдикалних активиста са подручја Источне Херцеговине и активног учешћа у дискусији, показије да су спремни да свим средствима синдикалне борбе очувају своја стечена радничка и синдикална права.
РЕГИОНАЛНИ СИНДКАЛНИ ЦЕНТАР ТРЕБИЊЕ

СНАГОМ АРГУМЕНАТА САЧУВАТИ ЗАКОН О РАДУ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ


 
02.april 2015. године
DELEGACIJA STUD RS UCESTVOVALA U RADU REGIONALNOG FORUMA U BECICIMA

DELEGACIJA STUD RS UCESTVOVALA U RADU REGIONALNOG FORUMA U BECICIMA

Delegacija Sindikata trgovine, ugostiteljstva,turizma i uslužnih djelatnosti Republike Srpske,koju je predvodio predsjednik Goran Savanović, učestvovala je u radu Foruma sindikata trgovine u regiji jugoistočne Evrope, koji je održan u Bečićima od 30.marta do 1.aprila 2015.godine.
Teme Foruma o kojima se raspravljalo su bile uporedne analize zakona o štrajku u zemljama JIE sa posebnim osvrtom na sektor trgovine i agencije za iznajmljivanje radnika.Tokom trodnevnog foruma, predsjednik Savanović je prezentovao Zakon o štrajku Republike Srpske i ocjenio da se u praksi sindikalci najčešće susreću sa problemima velikog uticaja centara političke moći i pritiska poslodavaca , koji čine sve da obezvrijede ovaj oblik sindikalne akcije u zaštiti radničkih i sindikalnih prava.U radu Foruma iz STUD RS su učestvovali Tamara Čolić i Đuro Amidžić , predsjednik i zamjenik predsjednika Sindikalne organizacije Konzum RS.Pored domaćina Sindikata trgovine Crne Gore, na Forumu su učestvovali i srodni sindikati iz Slovenije,Hrvatske, Srbije i Turske.

 


 
01.april 2015. године
ДОБРИМ ПОСЛОДАВЦИМА ОДГОВАРА ВАЖЕЋИ ЗАКОН О РАДУ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

ДОБРИМ ПОСЛОДАВЦИМА ОДГОВАРА ВАЖЕЋИ ЗАКОН О РАДУ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

Предсједници синдикалних организација предузећа и установа, Добоја, Теслића и Петрова, подржали су све активности Савеза синдиката Републике Српске, које имају за циљ очување важећег Закона о раду, колективних уговора, колективног преговарања и свих стечених радничких и синдикалних права у Српској.

На састанку одржаном 01. априла ове године у Добоју, којем је предсједавао извршни секретар Регионалног синдикалног центра Миленко Станојевић, са Закључцима Генералног вијећа и Предсједништва ССРС на очувању Закона о раду и свих права из рада које данас имају радници у РС, упознала је Божица Мићић, предсједница Регионалног одбора Синдиката образовања науке и културе РС регије Добој.

Предсједници синдикалних организација из овог дијела РС, изразили су спремност да ће се, ако буде требало, свим средствима синдикалне борбе, укључујући штрајкове и протесте, борити за очување Закона о раду РС и свих достигнутих радничких и синдикалних права у Српској.

- Закон о раду РС је темељни правни акт, по значају раван Уставу, на који послодавци атакују већ пуних пет година, са циљем да донесу нови Закон о раду РС, а после чега би атаковали и на све остале законе из радно-правне области у РС, чиме би били укинути сви колективни уговори а улога Синдиката, као социјалног партнера у РС, потпуно би се маргинализовала, нагласила је предсједница Савеза синдиката РС Ранка Мишић.
Предсједница Мишић је додала да су овакве намјере послодаваца апсолутно неприхватљиве, те да ће се за очување права из рада, за која су се генерације синдикалаца, на овим просторима избориле, Савез синдиката РС борити свим средствима синдикалне акције.

Горан Станковић, стручни сарадник за правна питања у Савезу синдиката РС, презентовао је упоредну анализу важећих права из рада која су садржана у Закону о раду РС и онога што желе послодавци, те подсјетио, да када би се десило да се Закон о раду РС донесе по мјери послодаваца, радници би изгубили сва стечена права из рада и више се никада наша генерација радника и наши потомци за њих не би изборили.

Састанку су присуствовали и активно учествовали у његовом раду предсједници гранских синдиката, образовања науке и културе, металске индустрије и рударства, саобраћаја и веза, те текстила коже и обуће РС, Драган Гњатић, Тане Пеулић, Небојша Ђокић и Данко Ружичић.
Веома је битно истаћи, да један број добрих послодаваца у РС, посебно у великим предузећима, сматра да је важећи Закон о раду РС добар, те комотан за раднике и за послодавце, и да није сметња запошљавању, доласку нових инвестиција, развоју њихових предузећа и реформским процесима.
ДОБРИМ ПОСЛОДАВЦИМА ОДГОВАРА ВАЖЕЋИ ЗАКОН О РАДУ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ


 
31.mart 2015. године
РЕПУБЛИЦИ СРПСКОЈ НЕ ТРЕБА НОВИ ЗАКОН О РАДУ

РЕПУБЛИЦИ СРПСКОЈ НЕ ТРЕБА НОВИ ЗАКОН О РАДУ

Представници синдикалних организација Дервенте, Брода, Шамца, Модриче, Пелагићева и Доњег Жабара, подржали су све активности Савеза синдиката Републике Српске, које имају за циљ очување важећег Закона о раду, колективних уговора и свих достигнутих радничких и синдикалних права у Српској.

На састанку одржаном 31. марта ове године у Дервенти, Божица Мићић, предсједница Регионалног одбора СОНК РС регије Добој, упознала је синдикалце са Закључцима Генералног вијећа и Предсједништва СС РС на очувању Закона о раду и свих права из рада која данас имају радници у РС.

Предсједници синдикалних организација предузећа и установа из овог дијела РС, изразили су спремност да ће се, ако буде требало, свим средствима синдикалне борбе, укључујући штрајкове и протесте, борити за очување Закона о раду РС и свих стечених радничких и синдикалних права у Српској.

- Комлетно чланство, у овом тренутку мора бити спремно, да свим средствима синдикалне борбе, ако буде потребно, сачувамо Закон о раду и сва достигнута права из рада у РС, јер ако нам их једном узму више се никада ни ми, ни наша дјеца нећемо за њих изборити, нагласила је у свом обраћању присутним, предсједница Савеза синдиката Републике Српске Ранка Мишић.

Горан Станковић, стручни сарадник за правна питања у Савезу синдиката, презентујући упоредну анализу гарантованих права из рада која су садржана у важећем Закону о раду РС, подсјетио је синдикалце, да је намјера послодаваца, да новим Законом о раду, укину колективне уговоре, односно сва права из рада која имају радници у РС.

Састанку су присуствовали и активно учествовали у његовом раду предсједници гранских синдиката металске индустрије и рударства и текстила коже и обуће РС Тане Пеулић и Данко Ружичић, те извршни секретар Регионалног синдикалног центра Добој Миленко Станојевић.
Важно је нагласити да у Републици Српској, један број послодаваца, посебно у великим предузећима, сматра да је важећи Закон о раду РС добар, те комотан за раднике и за послодавце, и да није сметња запошљавању, доласку нових инвестиција и развоју њихових предузећа.


 
30.mart 2015. године
SAVEZ SINDIKATA REPUBLIKE SRPSKE REGIONALNI SINDIKALNI CENTAR ISTOČNO SARAJEVO

SAVEZ SINDIKATA REPUBLIKE SRPSKE
REGIONALNI SINDIKALNI CENTAR
       ISTOČNO SARAJEVO

Broj:02-38/15
Datum:30.03.2015.godine

SAVEZ SINDIKATA REPUBLIKE SRPSKE
BANJA LUKA

PREDMET: Informacija sa sastanka predsjednika sindikalnih organizacija
Regionalnog sindikalnog centra Istočno Sarajevo.

Radno-konsultativni i informativni sastanak predsjednika sindikalnih organizacija,članova organa granskih sindikata i članova Generalnog vijeća SSRS sa područja Regionalnog sindikalnog centra Istočno Sarajevo(Istočno Novo Sarajevo,Istočna Ilidza,Istočni Stari Grad,Pale,Sokolac,Han Pijesak,Kalinovik i Trnovo) na temu: „Aktivnosti Saveza sindikata Republike Srpske na zaštiti stečenih radničkih i sindikalnih prava“, održan je 27.03.2015.godine u 12,00 časova u sali Kulturnog centra Istočno Novo Sarajevo.
Sastanku je prisustvovalo 82 predsjednika sindikalnih organizacija, te članova organa SSRS iz oblasti šumarstva,uprave,MUP-a,pravosuđa,obrazovanja,građevinarsta i stambeno-komunalne djelatnosti,saobraćaja i veza,zdravstva,medija i grafičke djelatnosti, finansijskih organizacija,trgovine ugostiteljstva i turizma.
Sastanku su prisustvovali i učestvovali u njegovom radu,Predsjednica SSRS, Ranka Mišić,pravnik SSRS,Goran Stanković, predsjednici granskih sindikata, Vlado Pavlović,Sindikat šumarstva,Milenko Granulić, Sindikat zdravstva,Tomislav Vrhovac,Sindikat uprave,Siniša Petrović,Sindikat pravosuđa,Nebojša Đokić,Sindikat saobraćaja i veza, pravnik Miloš Purković i Izvršni sekratar Centra,Marina Bašević koja je predsjedavala sastankom.
Predsjednica je u svom obraćanju skupu istakla važnost dostignutih radničkih i sindikalnih prava, i naglasila da u Republici Srpskoj ne postoje realni razlozi za donošenje novog Zakona o radu. Isti bi doveo u pitanje postojanje kolektivnih ugovora i kolektivnog pregovaranja i samim tim bi došlo do značajnog smanjenja ili potpunog gubitka nekih radničkih prava.
Prisutne sindikalce je upoznala sa dosadašnjim aktivnostima SSRS koje imaju za cilj očuvanje postojećeg Zakona o radu, takođe sa Zaključcima Generalnog vijeća SSRS, kojima su jasno definisani dalji pravci sindikalne borbe ukoliko Vlada bude insistirala na donošenju novog Zakona o radu.
Od strane pravnika SSRS,Gorana Stankovića predstavljena je uporedna analiza postojećeg Zakona o radu i onoga sto poslodavci traže novim Zakonom o radu.Istaknuta je važnost jedinstvenog djelovanja.
Svjesni napora koje SSRS čini kako bi sačuvala postojeća prava,prisutni sindikalci su u potpunosti prihvatili provođenje Zaključaka Generalnog vijeća, te su preuzeli obavezu da putem sastanaka u svojim sindikalnim organizacijama informišu članstvo o daljim pravcima sindikalne borbe koja ima za cilj očuvanje postojećeg Zakona o radu.

S poštovanjem,

Adm.teh.sekretar,
Adrijana Borovčanin 
30.mart 2015. године
Регионални синдикални центар Вишеград

Регионални синдикални центар Вишеград

Пуна подршка очувању Закона о раду РС

Под синдикалним слоганом ,,Не новом Закону о раду РС,, , 26.марта 2015. године у сали Дома културе у Вишеграду, одржан је радно-консултативни и информативни састанак на коме је присуствовало 140 представника синдикалних организација из области просвете, здравства, шумарства, управе, полиције, металске индустрије и правосуђа, са подручја општина Вишеград, Фоча, Рогатица, Рудо, Чајниче и Ново Горажде.
Састанку је присуствовала делегација Савеза синдиката РС, коју је предводила предсједница Савеза синдиката Републике Српске Ранка Мишић, која је упознала присутне о активностима које је водио СС РС на очувању Закона о раду и свих стечених радничких и синдикалних права у РС.
-Већ четири године, снагом аргумената, успјешно смо бранили Закон о раду РС, који је модеран и подједнако комотан, како раднике, тако и за послодавце и нећемо штедити снаге и активности, да, ако буде требало свим средствима синдикалне борбе одбранимо права из рада за која су се генерације радника и синдикалаца бориле и избориле прије нас,, поручила је предсједница Мишић.
Представници синдикалних организација са подручја поменутих општина, дали су пуну подршку Закључцима Генералног вијећа и Предсједништва СС РС и затражили да се зауставе све активности на доношењу новог Закона о раду, да се изврши анализа примјене постојећег Закона о раду РС на нивоу трипартитне експертске комисије, те да су спремни учествовати у свим видовима синдикалне борбе, ради заштите права из рада.
У дискусији су учествовали предсједници гранских синдиката управе, и здравства и социјалне заштите Томислав Врховац и Миленко Гранулић, који су нагласили да заговорници доношења новог Закона о раду РС имају за циљ да раднике у РС претворе у робове 21. вијека.
Упоредну анализу права које радници Српске имају у важећем Закону о раду и онога што им, кроз нови закон нуде послодавци, презентовао је Горан Станковић, стручни сарадник за правна питања у Савезу синдиката РС.
Састанком је предсједавала Љубинка Кнежевић, извршни секретар СС РС за Регионални синдикални центар Вишеград.

 
24.mart 2015. године
САСТАНЦИ СИНДИКАЛИСТА ОДРЖАНИ И У ПРИЈЕДОРСКОЈ РЕГИЈИ

САСТАНЦИ СИНДИКАЛИСТА ОДРЖАНИ И У
ПРИЈЕДОРСКОЈ РЕГИЈИ

Дана 20.03.2015. године у скупштинској сали oпштине Нови Град одржан је радно-консултативни састанак са предсједницима синдикалних организација оштина Костајница, Крупа на Уни и Нови Град.Тема састанка је била „Активности Савеза синдиката РС на заштити стечених радничких и синдикалних права“. Састанку су присуствовали предсједници синдикалних организација из области јавне управе, полиције , здравства, образовања, шумарства , текстила и правосуђа. Присутни синдикалисти су упознати са свим досадашњим активностим Савеза синдиката РС на очувању постојећег Закона о раду РС. Такође су информисани о Закључцима Генералног вијећа Савеза синдиката РС, којим су утврђени могући правци синдикалне борбе, уколико се крене у доношење новог Закона о раду.
У дискусијама синдикалних представника подржани су напори Савеза синдиката Републике Српске у очувању достигнутог нивоа радничких и синдикалних права. Посебно је чланство нагласило да се учествовати у свим могућим облицима синдикалне борбе, ради заштите стечених права. Сагласни су да се не смије пристати на било какве уцјене ,те да је потребно заједно истрајати у овој борби.Указали су на значај масовности могућих протеста у заштити права радника и сви су изразили спремност, да ће као предсједнци синдикалних организација учествовати у истим, као и њихове колеге чланови синдиката. Предсједници синдикалних организација су преузели обавезу да информишу чланство у синдикалним организацијама о свим активности Савеза синдиката РС које су усмјерене на очување постојећег Закона о раду.
Састанку су присуствовали и предсједници гранских синдиката и то: Драгана Врабичић, Миленко Гранулић, Александар Томић и Драган Гњатић.
Стручну компаративну анализу о томе шта имамо у садашњем Закону о раду, а шта траже послодавци новим Законом о раду, изложио је Игор Ратковић правник Савеза синдиката РС.
Састанак са синдикалистима из Приједора, Козарске Дубице и Оштре Луке одржаће се 24.03.2015. године у Приједору.САСТАНЦИ СИНДИКАЛИСТА ОДРЖАНИ И У
ПРИЈЕДОРСКОЈ РЕГИЈИ

 
17.mart 2015. године
Регионални синдикални центар Бањалука У току одржавање радно-консултативни састанака

Регионални синдикални центар Бањалука			

У току одржавање радно-консултативни састанака

У организацији Регионалног синдикалног центра Бањалука, у Дому синдиката 12. и 13. марта ове године, одржани су радно-консултативни и информативни састанци на тему :,,Активности Савеза синдиката Републике Српске на заштити стечених радничких и синдикалних права,,.
Састанцима је присуствовало 157 предсједника синдикалних организација из области јавне управе, полииције, здравства, правосуђа, телекомукација, те синдикалних организација привреде са подручја Града Бањалука.
На састанцима је дата подршка закључцима Генералног вијећа Савеза синдиката РС од 10. фебруара и Предсједништва Савеза синдиката Српске од 2. марта ове године, на очувању важећег Закона о раду РС, односно свих стечених радничких и синдикалних права у Српској.
Радно-консулатативни и информативни састанци на подручју бањалучког синдикалног центра, настављају се данас 17. марта ове године састанком у Градишци, који ће се са почетком у 12,00 часова одржати уАмфитеатру гимназије.
Дан касније, 18. марта састанак ће се одржати у Дому културе у Прњавору са почетком у 13,00 часова, а 19.марта састанак ће поново бити одржан у Дому синдиката у Бањалуци са почетком у 13,00 часова, којем ће присуствовати представници синдикалних организација Котор Вароши, Челинца, Кнежева и Лакташа.
Састанак са представницима синдикалних организација са подручја општина Мркоњић Града, Шипова, Рибника, Дринића и Источног Дрвара, одржаће се 20. марта ове године у Основној школи ,,Иван Горан Ковачић,, у Мркоњић Граду са почетком у 12.30 часова.
Радно-консултативни и информативни састанак са предсједницима синдикалних организација образовања, науке и културе Српске са подручја Синдикалног центра Бањалука, одржаће се 23. марта ове године у Дому синдиката са почетком у12,30 часова.
Састанцима предсједава Горан Савановић, извршни секретар СС РС за Регионални синдикални центар Бањалука, уз присуство предсједнице СС РС Ранке Мишић или генералног секретара Велке Оџаковић, те предсједника гранских синдиката и стручних сарадника за правна питања у СС РС.
Одржавање оваквих састанака наставиће се током марта и априла мјесеца и у свим другим регионалним центрима у Републици Српској.

Регионални синдикални центар Бањалука			

У току одржавање радно-консултативни састанака


 
12.mart 2015. године
Саопштење за јавност ДАНАС У ДОМУ СИНДИКАТА АМБАСАДОР Њ.Е. ГДИН ФЕРГУСОН

Саопштење за јавност
ДАНАС У ДОМУ СИНДИКАТА АМБАСАДОР Њ.Е. ГДИН ФЕРГУСОН

Данас je у Дому синдиката , у Кабинету предсједнице Мишић, са почетком у 11.30 часова, одржан састанак са британским амбасадором господином Фергусоном.
Тема разговора коју је иницирао Њ.Е. гдин Фергусон је стање у економији у Републици Српској и Босни и Херцеговини, положај радника, мишљење и ставови Савеза синдиката РС о утицају сета закона који су се нашли на скупштинском столу, те евентуална реформа тржишта рада. Све су ово питања која се односе на Споразум за раст и запошљавање у Босни и Херцеговини.
У уводном обраћању Амбасадор је истакао да Синдикат у РС има веома важну улогу у друштву као социјални партнер Влади и послодавцима, те га је из тог разлога највише занимало чути какав је став Синдиката према Споразуму и која су то рјешења и мјере које Синдикат сматра да треба проводити у Босни и Херцеговини како би се побољшао економско – социјални положај њеног становништва.
Посебно се осврнуо на огромну стопу незапослености и забрињавајућу чињеницу да све више младих , образованих људи напушта земљу.
Предсједница Мишић је јасно дала до знања да овај документ није прихватљив од стране радника и да као такав не може имати подршку од Савеза синдиката РС .
Нагласила је да рјешења која овај документ нуди нису рјешења која су у интересу радника у Републици Српској и Босни и Херцеговини, то су рјешења која су у интересу капитала и урушавања радничких права, апострофирајући да Републици Српској не треба нови Закон о раду.
Такође је нагласила, да Закон о раду који сада имамо је добар, модеран, флексибилан и усклађен са конвенцијама Међународне организације рада и Европским стандардима. Једини проблем везан за овај Закон је његово непримјењивање од стране неких послодаваца.
Мишићева је додала да Споразум за раст и запошљавање и потписана Изјава, заправо, иду у корист богатих.
Јасно је изнијела став да радна мјеста отварају здраве инвестиције, озбиљни инвеститори, прије свега домаћи а онда и страни.
„За добру инвестицију није потребан нови Закон о раду већ политичка стабилност, владавина права и нулта толеранција корупцији“, закључила је предсједница Мишић.
Једино рјешење проблема у Босни и Херцеговини је владавина права и борба против корупције, око чега су се саговорници и сложили.Закључили су да овакве разговоре треба наставити и тражити заједничка рјешења.
Ово је први пут да амбасадор једне земље у Босни и Херцеговини затражи састанак са руководством Савеза синдиката Републике Српске.


ИНФОРМАТИВНА СЛУЖБА


 
12.mart 2015. године
ДАНАС У ДОМУ СИНДИКАТА АМБАСАДОР Њ.Е. ГДИН ФЕРГУСОН


Данас ће се у Дому синдиката , у Кабинету предсједнице Мишић, са почетком у 11.30 часова, одржати састанак са британским амбасадором господином Фергусоном.
Тема разговора коју је иницирао Њ.Е. гдин Фергусон је стање у економији у Републици Српској и Босни и Херцеговини, положај радника, мишљење и ставови Савеза синдиката РС о утицају сета закона који су се нашли на скупштинском столу, те евентуална реформа тржишта рада.
Ово је први пут да амбасадор једне земље у Босни и Херцеговини затражи састанак са руководством Савеза синдиката Републике Српске.

 
06.mart 2015. године
САВЕЗ СИНДИКАТА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

БРОЈ: 06-349/15
ДАТУМ: 04.03.2015. године

Будући да сива економија представља једну од основних препрека расту и развоју нашег друштва на свим пољима, Савез синдиката Републике Српске је 03.03.2015. године у Бањој Луци одржао округли сто на тему „Неформална економија из угла синдиката - ко је добитник, а ко губитник“ у оквиру Регионалног пројекта Паневропског вијећа Међународне конфедерације синдиката и Синдиката Норвешке за земље Западног Балкана.
Уједињени око идеје да је неопходно успоставити владавину права, којом ће се створити систем да пословање у сивој економији буде неисплативо, уз постојање нулте толеранције неформалне економије, на Округлом столу донесени су сљедећи

ЗАКЉУЧЦИ

 Социјални партнери треба да успоставе стратешки партнерски однос трипартитног карактера и заједно се боре против сиве економије. Само на тај начин могу се постићи резултати у сузбијању и елиминисању ове негативне појаве.
 Социјални партнери морају постићи консензус у вези израде и спровођења стратешког документа за борбу против сиве економије, који ће бити на трагу неисплативости пословања у неформалној сфери и праћен од стране јавности и социјалних партнера.
 Потпуна и досљедна примјена Закона о раду и колективних уговора.
 Изнаћи хитна рјешења за потпуно измирење дуговања према радницима за плате и лична примања, те дуговања фондовима за доприносе на плате.
 Транспарентан, ефикасан и благовремен рад контролних органа у складу са законским прописима.
 Креирати јединствену евиденцију, односно базу података, подстицаја, субвенција и других олакшица датих и додјељених привредним субјектима, која ће бити доступна јавно.


 Да Пореска управа РС креира и мјесечно ажурира „Листу срама“ оних привредних субјеката, који не послују у складу са законским прописима и не измирују обавезе у законом утврђеним роковима. Такође, да креира и мјесечно ажурира „Бијелу листу“ на којој ће наћи мјесто сви привредни субјекти који послују у складу са законским прописима и измирују своје обавезе у складу са законским прописима.
 Обезбиједити здравствену заштиту за све раднике, без обзира да ли су доприноси уплаћени или не, јер Пореска управа РС треба да води рачуна о уплати доприноса.
 Досљедна примјена Закона о пореском поступку, с посебним акцентом на контроле обрачуна плата и пореза, и обавезу Пореске управе РС да сваком осигуранику доставља годишњи извјештај о уплаћеним доприносима, како би радници-осигураници имали увида у плаћене обавезе на плате које су Законом пренесене на послодавце. Ово из разлога што се у пракси дешава да радник тек када испуни услове за одлазак у пензију, или треба здравствену заштиту, или остварити право на Заводу за запошљавање након губитка посла, установи да не може користити ништа од ових права иако му је све ово послодавац обрачунао и обуставио из бруто плате.
 Повећање износа најниже плате на најмање 50% просјечне нето плате у РС.
 Извршити анализу о ефектима ослобађања послодаваца од плаћања пореза на добит коју су уложили у проширење производње. Под ефектима подразумијевамо колико је отворено нових радних мјеста и запослено радника сразмјерно уштеди због неплаћања пореза. Мишљења смо да сваки послодавац, који није улагао у производњу и повећао број запослених треба да плати порез на добит.
 Да се кроз одговарајуће законе онемогуће злоупотребе појединих послодаваца у смислу отуђења имовине и покретања стечаја тек након што су се нагомилале обавезе према радницима, фондовима, пореским управама и сл. Законима обезбједити да исти власник не може регистровати ново предузеће док не измири све пореске и друге обавезе у постојећем предузећу. За своје обавезе послодавци морају да гарантују свом својом имовином, како личном и имовином чланова своје породице, тако и имовином других предузећа у његовом власништву. Ово се може урадити доношењем измјена и допуна Закона о регистрацији пословних субјеката. Измјенама и допунама овог Закона је потребно да лице које је већ имало регистровано предузеће буде обавезно да за регистрацију новог пословног субјекта достави ваљан доказ да је измирило своје пореске обавезе (порезе и доприносе на плате), те да је измирило и сва лична примања према радницима. Циљ је прекинути праксу да дугови остају у старом предузећу, добит у џеповима власника предузећа, а имовина се преноси на ново предузеће
 Предузети све активне мјере у циљу спречавања рада на црно и превођења таквог рада у формални сектор, како би се овај рад увео у порески систем, а тиме и запослени стекли сигурност и били заштићени од самовоље послодаваца.
 У смислу ефикаснијег рада Инспектората РС донијети нови Закон о инспекцијама, а по потреби измијенити друге законе којима ће се створити услови да контрола инспектора буде ефикасна, што значи превентивна за добре послодавце, а репресивна према послодавцима који не примјењују законе из пореског система, законе о раду и колективне уговоре.
 Донијети нови Кривични закон РС који ће регулисати да се свака неисплата плата и неуплата доприноса дужа од три мјесеца третира као кривично дјело, за које је предвиђена казна затвора. Ово из разлога што Измјене и допуне Кривичног закона, које су усвојене у 2013. години („Службени Гласник РС“, број: 67/13), нису дале очекиване резултате, него супротно, за несавјесне послодавце су створили могућност за манипулацију око рокова за исплату плата и уплату доприноса.
 Донијети Измјене и допуне Закона о ПИО и регулисати да сваки радник, којем је радни однос престао због стицања права на пензију, може то право и да оствари, без обзира да ли је послодавац уплатио доприносе, јер радник није одговоран за евентуално неуплаћивање доприноса. Услов за остваривање права на пензију мора да буде радни стаж. Радник не смије да сноси посљедице разних малверзација неодговорних послодаваца и неодговорности контролних органа. Крајње је вријеме да свако сноси посљедице свог нерада и превара, а не да по правилу посљедице трпе они који за то нису криви.


ПРЕДСЈЕДНИЦА
Ранка Мишић


 
04.mart 2015. године
РАДНА МЈЕСТА СКРИВЕНА У НЕПЛАЋЕНОМ ПРЕКОВРЕМЕНОМ РАДУ

РАДНА МЈЕСТА СКРИВЕНА У НЕПЛАЋЕНОМ ПРЕКОВРЕМЕНОМ РАДУ

Предсједник Савеза синдиката Републике Српске Ранка Мишић указала је данас да је у Српској између 15.000 и 18.000 радних мјеста скривено у неплаћеном прековременом раду постојећих радника, као и да се, према процјенама релевантних институција у БиХ, једна трећина бруто производа налази у сфери "сиве економије".
"То је велики дио новца који је у црним токовима, односно новац који не стиже на законом утврђена мјеста, па је то директно поткрадање државе", рекла је Мишићева данас у Бањалуци, на округлом столу о теми "Неформална економија из угла синдиката - ко је добитник, а ко губитник".

Представљајући резултате вишегодишње анализе праћења дешавања у вези са "сивом економијом", предсједница је указала да су све чешћа појава у зони "сиве економије" и предузећа која послују без иједног пријављеног радника, а остварују милионске зараде.

"Ту су и предузећа која су формално регистрована и имају пријављене раднике, али тим радницима не уплаћују доприносе, нити здравствено осигурање", навела је Мишићева.

Она је рекла да не постоје довољно транспарентне и активне институције које би сузбиле ове негативне појаве.

Према њеним ријечима, свака земља која има амбицију да буде стабилна, и која ради у интересу грађана, мора створити климу погодну за економски развој и раст.

Први предуслов за стварање такве климе, навела је Мишићева, јесте стабилна политичка ситуација, владавина права и борба против корупције.

"За БиХ можемо рећи да не испуњава ни један од ових прелиминарних услова, па је сива економија једна од појава која уништава финансијску стабилност БиХ. Не треба дозволити да у БиХ, гдје је тако велика стопа незапослености и гдје се једна трећина бруто производа налази у сивој економији, има 90 мултимилионера. Сваке године је забиљежен и све већи број људи који се такмиче за високе позиције богатих људи у Европи и свијету", истакла је Мишићева.

Она је нагласила да су поткрадање и непоштивање закона највећа штета за развој земље и напредак појединца.

Према њеним ријечима, циљ данашњег округлог стола јесте доћи до закључака који би били саставни дио политика које би требало да проводи Влада Српске. Сигурно је да ће један од закључака, рекла је Мишићева, ићи у правцу мијењања концепта рада инспектората, да би инспектори добили алат којим ће моћи да исконтролишу примјену постојећих закона.

"Улога синдиката је да укаже на ове појаве, да понуди рјешења и да се боримо да та рјешења буду дио активних политика Владе Српске и институција власти у БиХ", рекла је предсједница Мишић.

Представник Међународне конфедерације синдиката Ениса Салимовић истакла је да је веома важно разумјети да неформална економија односи велике суме новца у илегалне токове, умјесто да та средства на законит начин буду преусмјерена у фондове и друге институције које раде за права радника.

Указујући да о овом проблему нико не води рачуна, сем синдиката радника, она је напоменула да је веома важно да и радници, па и они који су приморани да због пуког преживљавања раде на црно за минималну надокнаду, схвате да је то штета за цјелокупно друштво.

Представник норвешког синдиката Торгни Хасос рекао је да је циљ данашњег округлог стола да се помогне грађанима БиХ да постигну бољи радни живот, те да је приоритет ових акција да се повежу сви радници западног Балкана и да ово питање буде више заступљено у медијима и јавности.

Округли сто организовао је Савез синдиката Републике Српске, у оквиру регионалног пројекта Паневропског вијећа Међународне конфедерације синдиката и Синдиката Норвешке за земље западног Балкана. 
18.febuar 2015. године
МОР потврдила право на штрајкБрисел, 25. фебруар 2015. године (ITUC Online): Остварен је напредак у Међународној организацији рада након двије године, током којих су послодавци у Међународној организацији рада довели глобални систем надзора овог УН тијела у стање мировања, настојањем да укину деценије јуриспруденције МОР-а која подржава право на штрајк. Представници синдиката и послодаваца су на посебном састанку МОР-а, одржаном ове седмице, постигли степен разумијевања којим се излази из ове пат позиције, на основу уважавања права на покретање индустријске акције, а за што је потребно да владе експлицитно уваже право на штрајк, а све у вези са МОР Конвенцијом 87 о Слободи удруживања. Овај споразум је услиједио након изузетно успјешне међународне мобилизације синдиката, 18. фебруара, током које је покренуто више од 100 акција у више од 60 држава као подршка праву на штрајк.

Sharan Burrow, генерални секретар МКС-а, је рекла “Креирајући кризу, групе послодаваца и неке владе нису допуштале да се ово питање изнесе пред Међународни суд правде, иако Устав МОР-а прописује да се то треба учинити. Сада смо успјели доћи до рјешења којим се штити основно право радника да покрену штрајк, а МОР-у омогућава наставак активности праћења степена у ком владе поштују преузете међународне обавезе поштивања радничких стандарда.”


 
18.febuar 2015. године
Делегација Савеза синдиката РС разговарала са предсједником РС Милорадом Додиком

Делегација Савеза синдиката РС разговарала са предсједником РС Милорадом Додиком

Предсједница и генерални секретар Савеза синдиката Републике Српске, Ранка Мишић и Велка Оџаковић, разговарале су јуче са предсједником Републике Српске Милорадом Додиком.
Тема састанка била је усвајање реформских закона којима се регулишу рад и запошљавање.
Предсједница Мишић је информисала предсједника Републике Српске о ставовима Савеза синдиката када је ријеч о најављеним реформским законима.
Наиме, Савез синдиката РС сматра да у овом тренутку не постоји ниједан разлог за доношење новог закона о раду, већ да треба само досљедно примјењивати постојећи закон. Предсједница је у разговорима нагласила да Савез синдиката тражи доношење новог закона о инспекторату РС у којем ће синдикат бити страна у поступку.
Предсједник Републике Српске је истакао да ће се залагати за то да у новим законским рјешењима права радника буду заштићена.
Предсједница Мишић је још једном нагласила да ће Савез синдиката, по питању најављених реформи, предузимати даље кораке према одлукама Генералног вијећа и Предсједништва Савеза.
Састанку је присуствовао и министар рада и борачко-инвалидске заштите РС Миленко Савановић. 
18.febuar 2015. године
Делегација Савеза синдиката РС разговарала са предсједницом Владе РС

Делегација Савеза синдиката РС разговарала са предсједницом Владе РС

 

Делегација Савеза синдиката РС разговарала са предсједницом Владе РС

Делегација Савеза синдиката РС коју су чинили предсједница Ранка Мишић, генерални секретар Велка Оџаковић, предсједник Синдиката шумарства прераде дрвета и папира РС, Владо Павловић и предсједник Синдиката образовања, науке и културе РС, Драган Гњатић, разговарали су јуче са предсједницом Владе РС Жељком Цвијановић.
На састанку се разговарало о активностима Одбора за реформу привредног система РС и Одбора за реформу јавног сектора РС. Размјењена су мишљења о најављеним реформским мјерама и предложеним радним верзијама законских рјешења.
Представници Савеза синдиката РС су изнијели примједбу на координатора Радне групе за рад и запошљавање који је заказао састанак те групе за данашњи дан и у Радну групу је самоиницијативно уврстио предсједницу Савеза синдиката РС без пристанка и сагласности Савеза синдиката.
Наглашено је да то није партнерски однос, као што није ни партнерски однос Владе РС која не прихвата ниједну сугестију Савеза синдиката када је у питању рад ове групе.
На састанку је од представника Владе РС тражено да се одговори на 2 питања:
1. Да ли Влада РС има циљ доношење Закона о раду и зашто?
2. Зашто је Влада РС социјални дијалог замијенила радом у радним групама?

Нико из Владе РС до сада се није изјаснио о наведеним питањима и мислимо да је ред да се радницима РС јасно и јавно каже шта их очекује.
Поред тога, Одбор за реформу привредног система још увијек није донио одлуку о раду, надлежностима и саставу те Радне групе.
На састанку је пренесена јасна порука радника – чланова синдиката :Не новом закону о раду, већ анализа примјене постојећег!
Преговори о овим питањима ће се наставити идуће седмице, а до тада Радна група неће радити.
Стиче се утисак да ће Влада РС ићи на израду новог закона што је у свом излагању потврдио бивши министар рада а сада министар индустрије,енергетике и рударства Петар Ђокић.
Поред предсједнице Цвијановић, састанку су присуствовали потпредсједници Владе, Сребренка Голић и Антон Касиповић, министар финансија Зоран Тегелтија, министар индустрије, енергетике и рударства Петар Ђокић и министар рада и борачко-инвалидске заштите Миленко Савановић.

 
13.febuar 2015. године
РУКЕ ДАЉЕ ОД ПРАВА НА ШТРАЈК! 18. фебруар – међународна синдикална акција за заштиту права на штрајк

РУКЕ ДАЉЕ ОД ПРАВА НА ШТРАЈК! 18. фебруар – међународна синдикална акција за заштиту права на штрајк


Генерално вијеће Међународне конфедерације синдиката одлучило је да 18. фебруара покрене велику акцију за заштиту права на штрајк, који је све чешће на удару послодавачких групација широм свијета, па и унутар Међународне организације рада.

Тог дана ће синдикати широм свијета на најразличитије начине својим социјалним партнерима (чије је понашање све мање социјално и партнерско) ставити до знања да око нечега што представља темељ савремене правне и демократске државе не може бити цјенкања.
Свакоме је остављено да обиљежи 18.фебруар према сопственом нахођењу. Биће издавана саопштења у којима ће се чланству објашњавати права природа спора око права на штрајк; организоваће се скупови на радним мјестима; запослени и грађани биће позивани да узму учешћа у манифестацијама на којима ће, поред синдикалних вођа, говорити и представници власти, правосуђа и група за одбрану људских права; интензивираће се процес лобирања чланова влада и посланика; организоваће се протестни скупови пред здањима влада које ограничавају право на штрајк, као и пред послодавачким удружењима који те насртаје на права запослених подстичу или подржавају; спровешће се кампања у медијима како би се са проблемом упознала шира јавност.
Важна подршка синдикатима стигла је од посланика, друге по снази, посланичке групе у Европском парламенту, „Социјалиста и демократа“.
У изјави датој поводом предстојеће манифестације, посланици европске љевице тврде да успјешна привреда не може да се гради без јачања односа између социјалних партнера, изградње чврстих правила у сфери индустријских односа и јачања радничке партиципације. Саставни дио модерног производног механизма је и право на штрајк, неопходно да би се сузбиле манипулације послодаваца и обезбједили човјечни услови рада. На несрећу, кажу посланици, криза је довела до слабљења радничких права, социјалног дијалога и улоге синдиката. Тако је и могло да се догоди да у Шпанији неколико радника очекује судски процес и високе затворске казне само зато што је штрајковало! А без тога се не може: БЕЗ ПРАВА НА ШТРАЈК, КОЛЕКТИВНО ПРЕГОВАРАЊЕ СЕ ПРЕТВАРА У КОЛЕКТИВНО ПРОСЈАЧЕЊЕ, каже се у изјави.

У складу са закључцима Генералног вијећа Међународне конфедерације синдиката, радници Републике Српске ће 18. фебруара у оквиру својих синдикалних организација и гранских синдиката подржати међународну синдикалну активност.
У Републици Српској постоји Закон о штрајку који дефинише законско право радника да легално и легитимно штрајкују.
Свједоци смо да у овом тренутку један број синдикалних организација металске индустрије и рударства штрајкује и да послодавци чији радници штрајкују не поштују Закон о штрајку. Ти исти послодавци чији радници штрајкују понашају се као робовласници који своје раднике-робове истјерују из круга фабрика, истјерују са радних мјеста са врло јасном амбицијом да уз пријетње и омаловажавање угуше сваку врсту побуне, па и ону која је у складу са законом.
Савез синдиката РС даје пуну подршку свим радницима који у овом тренутку штрајкују и истовремено активно учествује у вођењу штрајкова радника који су чланови гранских синдиката, односно нашег Савеза.


 
22.јануар 2015. године
Вратила се 44. група дјеце са одмора у јужној Италији.

Вратила се 44. група дјеце са одмора у јужној Италији. Предсједник Синдиката образовања науке и културе Републике Српске Драган Гњатић, захвалио се данас грађанима Сицилије и јужне Италије на несебичној пажњи и гостопримтсву коју већ пуне 22. године показују према дјеци из РС слабијег имовног стања, дјеци без једног или оба родитеља, те дјеци из домова без родитељског старања.
На конференцији за штампу одржаној 21. јануара 2015. године у Дому синдиката у Бањалуци, предсједник Гњатић се посебно захвалио свим активистима Хуманитарног удружења ,,Лучијано Лама,, са Сицилије, а посебно његовом предсједнику Ђузепу Пину Кастелану. Вишедеценијска, веома успјешна сарадња Синдиката образовања науке и културе РС и Хуманитарног удружења ,,Лучијано Лама,, са Сицилије бити настављена и убудуће. Предсједник Хуманитарног удружења ,,Лучијано Лама,, са Сицилије, Ђузепе Пино Кастелано је истакао да је 20. јануара ове године, веома успјешно завршен боравак 44. групе дјеце, на једномјесечном одмору и опоравку у Јужној Италији, од чега 210 из Републике Српске и 130 дјеце из Федерације БиХ. Пино Кастелано се посебно захвалио Савезу синдиката РС, односно Синдикату образовања, науке и културе РС гдје су им, како је рекао увијек врата за сарадњу широм отворена, стављајући на располагање све капацитете да би се пројекат реализовао већ пуне 22 године, кроз које је на Сицилји и другим регијама јужне Италије са подручја бивше Југославије боравило 15800 малишана. ,,Убудуће поред дјеце слабог имовног стања, те дјеце из домова за напуштену дјецу, породице са Сицилије и цијеле јужне Италије, желе да угосте дјецу са ових простора која су смјешетена код хранитељских породица,, нагласио је предсједник Кастелано и обећао да ће ово удружење све док буде имало снага и капацитета, радити на реализацији овог пројекта. Предсједник Кастелано је најавио да ће 22. јануара разговарати са амбасадором Италије у БиХ у циљу што скоријег усељавања првих станара у новоизграђену кућу у Мостару, у којој ће бити смјештена напуштена дјеца са навршених 18 година из свих дијелова и концесија у БиХ, док им не буде обезбјеђен простојан самосталан живот. Пројекат изградње куће за напуштену пунољетну дјецу у Мостару има пуну подршку Владе Италије, додао је Кастелано. Сљедећа 45. група дјеце за одлазак на једноипомјесечни одмор и опоравак код породица у регије јужне Италије, Сицилију, Сардинују, Молисе и Пуља, биће организован почетком јуна 2015. године.

Вратила се 44. група дјеце са одмора у јужној Италији.

22.јануар 2015. године
Састанак предсједника савеза синдиката у БиХ са Предсједавајућим Предсједништва БиХ

Предсједник и потпредсједница Конфедерације синдиката БиХ Исмет Бајрамовић и Ранка Мишић, разговараће данас, 22.јануара 2015. године у просторијама Предсједништва БиХ у Сарајеву, са почетком у 13.00 часова, са предсједавајућим Предсједништва БиХ, Младеном Иванићем.
Тема разговора је Приједлог изјаве о прихватању Закључака Савјета за спољне послове ЕУ са посебним акцентом на закључак бр. 2 који се односи на економске и социјалне реформе у Босни и Херцеговини. Важно је рећи да је овај Приједлог конципиран на основу документа „Споразум за раст и запошљавање у БиХ“ који је настао директним утицајем Међународног монетарног фонда, Свјетске банке, америчке администрације и Европске комисије. У земљи у којој се не препознаје владавина права и у којој је сиромаштво доминантно, мјере које се предлажу Изјавом нису кључ рјешења него процес који ће кроз реформе додатно минимизирати права радника и грађана у Босни и Херцеговини. Концепт реформских мјера који је настао ван граница БиХ није рјешење, већ настајање нових проблема. Због тога су синдикати против таквих реформи, али су спремни да понуде рјешења која су у интересу радника, а самим тим и грађана у БиХ, као алтернативу. Састанак ће бити уприличен на иницијативу предсједника и потпредсједнице Конфедерације синдиката БиХ, Исмета Бајрамовића и Ранке Мишић, а састанку ће присуствовати и Илија Калајџић, секретар Синдиката Брчко Дистрикта БиХ, једног од конституентата КСБиХ.

19.јануар 2015. године
Оснаживање социјалног дијалога – обликовање европских интеграција

Предсједница Савеза синдиката Републике Српске, Ранка Мишић, учествоваће у тродневној конференцији у Бечу у периоду од 19. до 21. јануара 2015. године. Тема конференције је „Оснаживање социјалног дијалога – обликовање европских интеграција“, а одржава се у организацији аустријског Центра за образовање радника (ОЗА) у сарадњи са Европским центром за радничка питања (ЕЗА), а уз подршку Европске комисије.
Конференција се реализује у склопу посебног пројекта за регију Западног Балкана који има за циљ да на основу садашњег стања социјалног дијалога између социјалних партнера изради Специјални програм који ће дати смјернице оснаживања социјалног дијалога као основног средства за интеграцију земаља Западног Балкана у Европску унију.
Поред кључне теме, учесници ће расправљати и о економским реформама у земљама ове регије, са посебним освртом на реформе у земљама бивше Југославије. Осим предсједнице Савеза синдиката РС, у раду конференције ће учествовати и представници синдиката земаља бивше Југославије и осталих земаља Западног Балкана. Референти семинара биће предсједавајући ОЗА-е, ЕЗА-е, Уније јавних услуга, чланови Економско-социјалног савјета Аустрије и Заједничког савјетодавног одбора за Србију и Црну Гору.

29.децембар 2014. године
Одржана Девета сједница Републичког одбора

Одржана Девета сједница Републичког одбора На Деветој сједници Републичког одбора Синдиката управе Републике Српске, одржаној 23.12.2014. године у Бањој Луци на којој се расправљало о активностима Савеза синдиката РС у вези Закона о раду РС, те о актуелном стању и активностима по областима Синдиката управе Републике Српске, као и о приједлогу Економске политике и Буџета РС за 2015. годину, донесени су сљедећи

• Прихваћена је информација о активностима Савеза синдиката РС коју је изнијела предсједница Савеза синдиката Републике Српске Ранка Мишић у вези Закона о раду РС, те још једном дата пуна подршка настојањима да се сачува достигнути ниво радничких и синдикалних права. Синдикат управе Републике Српске заједно са осталим гранским синдикатима у Савезу синдиката Републике Српске неће прихватити било каква наметнута рјешења којим би се умањила стечена радничка права. У том правцу подршка Економској политици и Буџету Републике Српске за 2015. годину зависиће од става Владе Републике Српске по овим питањима.

• Синдикат управе Републике Српске подржаће реформу јавне управе која ће за циљ имати професионалну, брзу, ефикасну и квалитетнију управу, која ће на бољи и квалитетнији начин моћи пружи услугу према грађанима. Синдикат управе Републике Српске подржава начин на који је предвиђена рационализација јавне управе ( без отпуштања и смањивања радничких права запослених) у Економској политици Републике Српске за 2015. години.

• Синдикат управе Републике Српске подржаће реформе у области локалне самоуправе које ће имати за циљ професионалну и ефикасну локалну самоуправу, те смањење јавне потрошње. Синдикат управе Републике Српске, се противио и упозоравао на '' политичка запошљавања'' на нивоу локалне самоуправе. Исто тако жестоко ће се супроставити и никад неће дозволити '' политичко отпуштање'' под изговором рационализације и професионализације локалне самоуправе.

• Реформа је процес који није могуће урадити у кратком временском периоду и не може имати за сврху само смањење броја запослених.

• Синдикат управе РС, као репрезентативан социјални партнер захтијева од Министарства управе и локалне самоуправе да приликом израде свих законских и подзаконских прописа из области управе и локалне самоуправе буде укључен у процес њиховог доношења од самог њиховог почетка уз поштивање законске процедуре.

• О свим закључцима предсједници синдикалних организација су дужни упознати синдикално чланство.

С поштовањем, Достављено: - Министарство управе и локалне самоуправе - Члановима Републичког одбора - Извршним секретарима Савеза синдиката РС - а/а ПРЕДСЈЕДНИК Томислав Врховац

26.децембар 2014. године
Закључци са сједнице Републичког одбора Синдиката пољопривреде и прехрамбене индустрије РС“

Закључци са сједнице Републичког одбора Синдиката пољопривреде и прехрамбене индустрије РС“ Републички одбор Синдиката пољопривреде и прехрамбене индустрије Републике Српске, на сједници одржаној 26. децембра 2014. године у Дому синдиката у Бањалуци, подржао је све активности Савеза синдиката Републике Српске, које имају за циљ заштиту и унапређење достигнутих радничких и синдикалних права, гарантованих законима и колективним уговорима РС.

На сједници којом је предсједавао предсједник гранског синдиката Александар Томић , Републички одбор је у потпуности одбацио приједлог Буџета и Економске политике Републике Српске за 2015. годину. Републички одбор је затражио од надлежних органа бољу заштиту домаћих пољопривредних производа, првенствено домаћих произвођача од нелојалне конкуренције и домаћих лобиста. Ово тим прије што у јавности доминира став да се у Републику Српску и БиХ увози све и свашта без адекватне граничне контроле и лабораторијске анализе, а што се често злоупотребљава од стране приватних лабораторија сумњивог статуса. Републички одбор је предложио да се на основу приједлога синдикалних организација свих грана и дјелатности, односно синдикалне базе Републике Српске, 1. маја 2015. године у Српској организује избор најбољег и најгорег директора предузећа као и избор најбољег и најгорег послодавца у Српској.

опширније...
26.децембар 2014. године
БУЏЕТ НЕПРИХВАТЉИВ, РЕЗЕРВЕ ПРЕМА ЕКОНОМСКОЈ ПОЛИТИЦИ

БУЏЕТ НЕПРИХВАТЉИВ, РЕЗЕРВЕ ПРЕМА ЕКОНОМСКОЈ ПОЛИТИЦИ Извршни одбор Синдиката образовања, науке и културе Републике Српске, на сједници одржаној 26. децембра 2014. године у Бањалуци, донио је закључке који се односе на Буџет и Економску политику Републике Српске за 2015. годину. Закључке је јавности презентовао предсједник Синдиката образовања, науке и културе РС Драган Гњатић на конференцији за штампу која је одржана истог дана у 12,00 часова у Дому синдиката у Бањалуци који гласе:

-За Синдикат образовања, науке и културе РС Буџет РС за 2015.годину је неприхватљив јер на економском коду 411200 „РАСХОДИ ЗА БРУТО НАКНАДЕ“ код свих буџетских организација и потрошачких јединица Министарства просвјете и културе РС извршено је умањење на 65% у односу на ребаланс Буџета за 2014.годину. -Нико из Министарства просвјете и културе и Владе Републике Српске нам није објаснио шта то треба да значи.Ове накнаде су регулисане Законом о платама и Колективним уговорима. -Због једностраног кршења Закона о платама и Колективних уговора чланови Синдиката ће тужити послодавца или ће предузети неке друге облике синдикалне борбе. Ни овај Буџет не исправља неправду према радницима у образовању, науци и култури учињену 2008.године јер не испуњава обавезу и Закључак Народне Скупштине РС којом је предвиђено да Влада РС кроз измјене Закона о платама изједначи платне коефицијенте за вишу,високу стручну спрему и научна звања са најнижим коефицијентима осталих корисника Буџета. -Документ Економска политика за 2015.годину по ко зна који пут помиње реформу образовања, иако ни претходне реформе нису анализиране и проведене. Из штурог и кратког текста није нам јасно шта то подразумијева. -Синдикат ће дати свој конструктиван допринос побољшању материјално-социјалног статуса својих чланова, али ће учествовати у побољшању услова и квалитета рада у образовању,науци и култури РС

опширније...
25.децембар 2014. године
Закључци са сједнице Републичког одбора Синдиката здравства и социјалне заштите РС

Закључци са сједнице Републичког одбора 
Синдиката здравства и социјалне заштите РС Републички одбор Синдиката здравства и социјалне заштите Републике Српске, затражио је од Владе РС да предузме хитне и свеобухватне мјере за спас здравственог система РС.

На сједници одржаној 25. 12.2014. године у Бањалуци, којом је предсједавао предсједник гранског синдиката Миленко Гранулић, закључено је да Влада РС мора у што краћем периоду наћи рјешење питања неуплаћених пореза и доприноса за раднике запослене у здравству и социјалној заштити РС. Наглашено је да је потребно хитно доношење измјена и допуна Закона о платама за запослене у здравству и социјалној заштити Републике Српске. У складу са Законом, Републички одбор је затражио од менаџмента здравствених установа у РС да обезбиједи редовност исплате плате и уплате доприноса, те да у што скорије вријеме исплати заостале плате здравственим радницима. За Синдикат здравства и социјалне заштите Републике Српске, приједлог мјера Економске политике РС за 2015. годину, је неприхватљив, јер се у њима не види начин рјешавања нагомиланих проблема у здравству РС. Сједници су присуствовали предсједница ССРС, Ранка Мишић, министар здравства Рс, Драган Богданић и директор Фонда здравственог осигурања РС, Дарко Томаш.

опширније...
24.децембар 2014. године
Сачувати сва стечена радничка и синдикална права“

Сачувати сва стечена радничка и синдикална права“ Делегација Савеза синдиката РС, коју је предводила предсједница Ранка Мишић, разговарала је данас у Бањалуци са делегацијом Владе РС коју је предводио министар индустрије, енергетике и рударства Петар Ђокић, о приједлогу два кључна документа, Економској политици и Буџету РС за 2015. годину које би Народна скупштина РС требала усвојити у току наредног викенда.

Послије исцрпних, двочасовних разговора, предсједница Мишић је изјавила да је делегација СС РС дјеловала амандмански на Буџет и Економску политику РС, који ће у току дана у писаној форми бити достављени Влади, која ће се одредити према амандманима на својој сједници која ће бити одржана уочи сједнице Народне скупштине РС. -Када је у питању Буџет РС за 2015. годину предложили смо амандман на Програм социјалног збрињавања, којим смо умјесто предвиђених три милиона КМ, тражили 20 милиона КМ, што ће бити уплаћено за повезивање радног-пензионог стажа радницима који су били жртве лоповске приватизације и лошег вођења предузећа, а таквих радника данас у Републици Српској има 11 хиљада, нагласила је предсједница Мишић. -Други амандман који смо предложили односи се на смањење накнада плата радницима у појединим министарствима у којима је предвиђено смањење накнада плата и до 33 одсто, изјавила је предсједница Мишић и поручила да је СС РС за потпуно провођење закона о платама и колективних уговора, осуђује сваку врсту злоупотребе, те додала да радник никада ништа није злоупотријебио, ако иза тога није стао онај ко одлучује о злоупотребама. -Дакле, дјеловали смо амандмански да обавезе према радницима утврђене законима о платама и колективним уговорима остану у потпуности на снази, прецизирала је предсједница Мишић. -Што се тиче економске политике, предложили смо неколико амандмана, а министар финансија је одмах прихватио амандман који се односио на брисање реченице из текста Економске политике у којој пише да ће радници од своје нето плате од одређеног износа у наредном периоду плаћати порез на властиту плату, изјавила је предсједница Мишић и додала: „Порезе на бруто плате радника РС убудуће ће плаћати послодавци а не радници, без обзира о којем се износу плате ради.“ Други амандман који смо упутили односи се на потребе интересних група који су заговарали доношење новог Закона о раду са јасним циљем да могу када хоће да отпусте радника, да не морају да са радником договарају висину плате него да то чине без њих, те да укину стечена радничка и синдикална права, оцјенила је предсједница Мишић и прецизирала: „Када би се десило да укину само право радника на минули рад, то би практично значило смањење плата свим радницима у РС у просјеку за 10 одсто, а да не говоримо о низу других захтјева као што су укидање Уговора о раду на неодређено вријеме, отпуштање радника без било какве процедуре, без отказног рока, без отпремнине, без дисциплинског поступка, а све то води потпуном владању не само капиталом него и људским животима.“ -Што се тиче Економске политике, јасно смо рекли да уколико се буде бавила доношењем Закона о раду, у СС РС неће добити подршку и ми ћемо наставити синдикалну борбу свим легитимним и мање легитимним средствима у циљу очувања свих стечених радничких права, подвукла је предсједница Мишић и запитала: -Зар неко мисли да у РС најмању плату од 370,00 КМ треба смањити, зар неко мисли да просјечну плату у РС која није одраз стварног стања исплате плата у РС, треба такође смањити? -Онај ко то жели, у СС РС ће имати, не само супротстављену страну, него борца до задњег даха, упозорила је предсједница Мишић. Уколико амандмане Савеза синдиката РС на Економску политику и Буџет РС не усвоји Влада, тражићемо, и то врло одлучну подршку народних посланика, које су бирали радници и грађани Републике Српске да раде у њиховом интересу, нагласила је предсједница Мишић. У делегацији СС РС поред предсједнице Мишић, били су генерални секретар Велка Оџаковић, те предсједници гранских синдиката управе, радника унутрашњих послова, грађевинарства, шумарства, прераде дрвета и папира, саобраћаја и веза, угоститељства и туризма, текстила коже и обуће РС, Томислав Врховац, Аница Јондић, Драгана Врабичић, Владо Павловић, Небојша Ђокић, Горан Савановић и Данко Ружичић.

опширније...
23.децембар 2014. године
Нема реформских процеса у РС без рјешавања кључних проблема радника ““

Нема реформских процеса у РС без рјешавања кључних проблема радника ““ На захтјев Савеза синдиката РС, делегација СС РС коју је предводила предсједница Ранка Мишић, разговарале је данас у Бањалуци са предсједником Народне скупштине РС Недељком Чубриловићем и његовим сарадницима.

-Оно што смо хтјели да ставимо на дневни ред пред руководсво НС РС, су четири важна питања, а то је учешће представника СС РС као репрезентативне радничке организације у раду парламента, затим да прецизирамо учешће представника СС РС у раду скупштинских одбора, са посебним захтјевом за пуноправно учешће у раду Одбора за здравство, рад и социјалну политику, изјавила је по завршетку разговора предсједница Мишић. Предсједница Мишић је нагласила да је јако важно да представник СС РС у поменутом одбору има право гласа, да активно и пуноправно учествује у његовом раду, јер се ради о веома значајном одбору који је везан за рад, социјалну политику и сектор здравства, по узору на пензионере који у свом одбору имају представника који има право гласа. Четврта ствар о којој смо разговарали, изјавила је предсједница Мишић су захтјеви СС РС везани за Економску политику РС за 2015. годину, које смо презентовали Влади РС, а који још увијек нису нашли своје мјесто у приједлогу овог документа, који је упућен у НС РС. Када је у питању учешће представника СС РС у раду НС РС, предсједница Мишић је подсјетила да имамо своју столицу у парламенту Српске, те да уз најаву имамо право да говоримо на теме коју су важне за раднике РС, и изразила увјерење да ће се таква пракса наставити, како би са нашим ставовима упознали народне посланике и тражили од њих подршку за оно што је важно за раднике РС јер су њих бирали радници. -Разговарали смо и о Пословнику о раду НС РС, и ако дође до његове промјене, СС РС ће дати своје приједлоге, како би парламент и јавност били упознати са оним што ми будемо предлагали, додала је предсједница Мишић. -Када је у питању приједлог Економске политике РС за 2015. годину, упознали смо информативно руководство НС РС шта су то захтјеви СС РС, те апострофирали кључни, суштински захтјев, који се односи на измирење свих обавеза према радницима РС, без обзира да ли се ради о радницима у јавним предузећима, јавним установама или у приватном предузећима, нагласила је предсједница Мишић. Предсједница Мишић је прецизирала да се ради о акумулисаном дугу послодаваца према радницима, настао неуплаћивањем доприноса за пензијско-инвалидско и здравствено осигурање, чиме им је ускраћено уставно право да се могу лијечити и да могу отићи у зарађену пензију. -Укупна бруто дуговања према радницима РС без обзира у којем сектору раде, по основу зарађених а неисплаћених плата и неуплаћених доприноса, износе преко милијарду и по КМ, упозорила је предсједница Мишић. - Радници оправдано страхују да не дође до застаре овог дуга, због чега траже, буне се и туже суду, али држава не може себи дозволити да радник који је радио 40 година а нису му уплаћени доприноси, не може остварити право на пензију или може добити пензију која не одговора годинама проведеним на радном мјесту, поручила је предсједница Мишић. -За овакву праксу главни кривац је Влада РС! Зашто? Зато што је Влада донијела Закон о раду и Законе о доприносима , Народна скупштина их усвојила, и у њима пише да је законска обавеза да се у тачно дефинисаном року исплаћује плата и уплаћују доприноси,,. Уколико плата и доприноси нису уплаћени постоји инструменти у рукама власти којима се може дјеловати да ти доприноси буду уплаћени, рекла је предсједница Мишић и запитала се зашто ти инструменти нису кориштени, зашто контролни органи нису радили свој посао, зашто још увијек немамо контролу исплате плате и контролу уплате доприноса? -Све су то темељна, кључна питања чије рјешавање отвара могућност за неке реформске процесе у мјерама Економске политике РС за 2015. годину, и у овом тренутку не може се направити корак напријед без њиховог рјешавања, закључила је предсједница Мишић. Поред предсједнице Мишић, у разговорима је учествовала Велка Оџаковић, генерални секретар СС РС и Данко Ружичић, предсједник Синдиката текстила, коже и обуће РС. Нема реформских процеса у РС без рјешавања кључних проблема радника ““ Нема реформских процеса у РС без рјешавања кључних проблема радника ““

опширније...
23.децембар 2014. године
КРШЕЊЕ СИНДИКАЛНИХ ПРАВА У ТРОПИК Д.О.О. ““

КРШЕЊЕ СИНДИКАЛНИХ ПРАВА У ТРОПИК Д.О.О. ““ Након преузимања фирме DELHAIZE BH од стране компаније ТРОПИК д.о.о. Бања Лука, Синдикат трговине, угоститељства, туризма и услужних дјелатности РС наставио је синдикалне активности у новој компанији и извршио пререгистрацију синдикалне организације под називом Тропик малопродаја Бања Лука. С обзиром да је један дио чланства прешао да ради у „Мој маркет“ који је у власништву исте компаније Тропик, имамо намјеру да извршимо регистрацију и те синдикалне организације у Министарству рада и борачко-инвалидске заштите РС. Трећа групација запослених су радници који су засновали радни однос у компанији Бинго у Теслићу и околини и у току је поступак регистрације нове синдикалне организације „Бинго РС“.

Четврта групација су радници који су проглашени технолошким вишком и њихов статус је рјешаван кроз социјани дијалог послодавца и синдиката уз примјену одредби Општег и гранског колективног уговора РС. Након овога почињу проблеми у функционисању синдиката у компанији због скривене дискриминације послодавца према синдикалцима. И поред непримјереног понашања послодавца, представници синдиката су на миран начин покушали да ријеше неспоразум тиме што су упутили позиве за разговоре. Услиједио је одговор послодавца који јасно показује кршење међународних конвенција и уставних права. На све то дали смо свој коментар упућен пословодству и власницима компаније. И на крају, у име садашњег и будућег чланства овог Синдиката, поручујемо свим послодавцима који дијеле исто мишљење са послодавцем ове компаније, да нам оваквим својим ставом само дају још више снаге да истрајемо у нашој борби за очување и побољшање радничких и синдикалних права загарантоваих уставом и међународним конвенцијама!!!

опширније...
21.децембар 2014. године
За Савез синдиката РС апсолутно неприхватљиве мјере Економске политике за 2015 годину ““

За Савез синдиката РС апсолутно неприхватљиве мјере Економске политике за 2015 годину ““ Представници три кључна социјална пертнера, Савеза синдиката РС, Владе, Уније удружења послодаваца, појачан представницима привредне коморе РС, разговарали су данас у Бањалуци о Економској политици РС за 2015. годину коју је предложила Влада.

Делегацију Савеза синдиката РС предводила је предсједница Ранка Мишић, која је послије двоипочасовних разговора изјавила да нису препознати кључни захтјеви СС РС у низу мјера које данас нисмо видјели у предложеном тексту Економске политике за 2015. годину.

опширније...
12.децембар 2014. године
Новогодишњи поклон бон радницима „Конзума РС““

Трговачко предузеће „Конзум РС“ ће својим радницима додијелити поклон бон у вриједности од 50 КМ који ће запослени моћи потрошити у свим Конзумовим трговинама до 31.12.2014. године.

„Прије непуних мјесец дана формирали смо јединствену Синдикалну организацију „Конзум РС“ која броји преко 350 чланова радника запослених у овом предузећу“, изјавио је предсједник гранског Синдиката трговине, туризма, угоститељства и услужних дјелатности РС, Горан Савановић .

опширније...
02.децембар 2014. године
Делегација Савеза синдиката РС на консултацијама са мандатаром Жељком Цвијановић“

Делегација Савеза синдиката РС на консултацијама са мандатаром Жељком Цвијановић“ Делегација Савеза синдиката Републике Српске коју је предводила предсједница Ранка Мишић, у оквиру активности за састав нове Владе РС, разговарала је 2. децембра ове године у Бањалуци са мандатаром Жељком Цвијановић.

Послије једночасовног разговора, предсједница Мишић је изјавила да се ради о уобичајеним консултацијама, на којима су изнесени ставови Савеза синдиката РС, који је посебно заинтересован за Министраство рада РС.

опширније...
01.децембар 2014. године
Одржан Форум синдиката трговине из регије Југоисточне Европе“

Одржан Форум синдиката трговине из регије Југоисточне Европе“ Представници синдиката трговине из Републике Српске, Србије, Хрватске, Црне Горе и Турске, учествовали су у раду Форума синдиката трговине Југоисточне Европе у периоду од 27. до 29. новембра 2014. године у Термама Олимиа у Словенији.

Поред размјене информација о актуелном стању у овој области, са посебним освртом на заштиту на раду и здравље радника – чланова синдиката, разговарало се и о основама стратегије за организовање и учлањивање у синдикат.

опширније...
Бања Лука, 27. Новембар 2014.
Синдикат металске индустрије и рударства РС

Потписан Појединачни колективни уговор у ,,Техничком ремонту,, из Братунца

Предсједник Синдикалне организације предузећа ,,Технички ремонт,, из Братунца Бранислав Милошевић и директор овог предузећа Владимир Вулетић, потписали су 27. новембра 2014. године у просторијама ове фирме Појединачни колективни уговор, којим ће се за 135 запослених, осим редовних плата, радницима обезбједити боља материјална и социјална сигурност и квалитетније пословање предузећа.

Појединачним колективним уговором радницима ,,Техничког ремонта,, су регулисана сва права из рада и обавезе послодавца из Закона о раду РС и Гранског колективног уговора за запослене у металској индустрији и рударству РС.

опширније...
18.новембар 2014. године
Упућен позив на разговоре Шефу Делегације ЕУ и Специјалном представнику ЕУ у БиХ Петеру Соренсену

Упућен позив на разговоре Шефу Делегације ЕУ и Специјалном представнику ЕУ у БиХ Петеру Соренсену Предсједник и замјеница предсједника Конфедерације Синдиката Босне и Херцеговине Исмет Бајрамовић и Ранка Мишић, упутили су данас позив Петеру Соренсену, Шефу делегације Европске уније и Специјалном представнику ЕУ у БиХ на разговор са представницима ове радничке асоцијације о теми:

Споразум за раст и запошљавање у БиХ чији је он покретач и потписник.
У писму се констатује да Споразум нуди добре и лоше политике, те да би ове друге, њиховом евентуалном реформском примјеном уништиле ионако обесправљене раднике у БиХ и дале додатни импулс значајном дијелу пословне заједнице да настави да краде раднике, ентитете и државу.опширније...
14.новембар 2014. године
Формирана јединствена синдикална организација „Конзум РС“

Формирана јединствена синдикална организација „Конзум РС“ У Дому синдиката у Бањалуци, данас је формирана јединствена Синдикална организација ,,Конзум РС,, која броји преко 350 чланова, радника запослених у овој познатој трговачкој компанији.

Поздрављајући присутне синдикалце и синдикалке из 11 подружница Компаније ,,Конзум,, предсједник Синдиката трговине, угоститељства, туризма и услужних дјелатности РС Горан Савановић је изразио задовољство што ће запослени у овом трговачком предузећу убудуће имати јаког преговарача и социјалног партнера према послодавцу.

опширније...
12.новембар 2014. године
Сусрет синдикалаца текстилне индустрије, коже, обуће и гуме из земаља бивше Југославије

Сусрет синдикалаца текстилне индустрије, коже, обуће и гуме из земаља бивше Југославије Данас су се, у Бањој Луци у Дому синдиката РС, чији је домаћин био предсједник Синдиката текстила, коже и обуће РС, Данко Ружичић, састали представници синдиката ове бранше из земаља бивше Југославије.

Тема састанка била је актуелна економско-социјална ситуација радника - чланова ових синдиката, те размјена искустава у вези очувања, промовисања и јачања стечених радничких и синдикалних права и интереса.

опширније...
12.новембар 2014. године
Састанак Регионалног синдикалног савјета „Солидарност“ и Седми конгрес Савеза самосталних синдиката Хрватске

Састанак Регионалног синдикалног савјета „Солидарност“ и Седми конгрес Савеза самосталних синдиката Хрватске На позив Савеза самосталних синдиката Хрватске, предсједница Савеза синдиката РС, Ранка Мишић и генерални секретар ССРС, Велка Оџаковић, учествују у раду састанка Регионалног синдикалног савјета „Солидарност“ који се одржава 12. и 13. новембра 2014. године у Тухељским Топлицама.

Током дводневног састанка, чланице Регионалног синдикалног савјета „Солидарност“ ( репрезентативне синдикалне централе из Хрватске, Србије, Црне Горе, Републике Српске, Федерације БиХ, Словеније и Македоније) ће расправљати о питањима из области радних односа и социјалног дијалога у Југоисточној Европи, о омасовљењу и мобилизацији синдикалног чланства, те о ангажману младих у редовима синдиката.

опширније...
11.новембар 2014. године
Резиме састанка са представницима
Уреда Специјаног представника ЕУ у БиХ

Резиме састанка са представницима<br> Уреда Специјаног представника ЕУ у БиХ На иницијативу Уреда Специјалног представника ЕУ у БиХ, данас је одржан састанак са предсједницом Савеза синдиката РС, Ранком Мишић, генералним секретаром ССРС Велком Оџаковић и сарадницима.

Делегацију Уреда Специјалног представника ЕУ у БиХ чинили су Оле Хамер, политички савјетник за економска питања и Сања Станојевић, савјетник за општа питања о политичкој ситуацији у БиХ Тема састанка била је „Споразум за раст и запошљавање у Босни и Херцеговини“.

опширније...
11.новембар 2014. године
Састанак са представницима Уреда Специјалног представника ЕУ за БиХ

Данас у 12.30 часова са предсједницом Савеза синдиката РС Ранком Мишић, састаће се изасланици Специјалног представника ЕУ у БиХ. Тема састанка биће Споразум за раст и запошљавање у Босни и Херцеговини.
Оно што интересује представнике Уреда Специјалног представника ЕУ у БиХ је мишљење о 6 сетова мјера за Босну и Херцеговину на путу ка расту и запошљавању. Такође им је важно чути мишљење и став Савеза синдиката РС о општој ситуацији у економији.

Опширније информације биће доступне након састанка.

опширније...
Бања Лука, 23. Октобар 2014.
Како ојачати заједнички интерес између социјалних партнера и релевантних институција?

Самостални синдикат запослених у банкама, осигуравајућим друштвима и другим финансијским организацијама Србије (СС БОФОС), заједно са Свјетском организацијом радника (WOW) и KRIFA из Данске, организује дводневни семинар о теми: „ На који начин се може ојачати заједнички интерес између социјалних партнера и релевантних институција?“.

Семинар се одржава у Дубровнику од 23. до 24. октобра 2014. године на који су позвани представници синдиката који су чланице WOW-a међу којима су и представници наша два гранска синдиката Мирослав Зечевић, предсједник Синдиката финансијских организација РС и Тане Пеулић, предсједник Синдиката металске индустрије и рударства РС.

Овај дводневни семинар се организује у сарадњи са Европским центром за радничка питања уз подршку Европске комисије.

опширније...
Бања Лука, 22. Октобар 2014.
Радно и социјално законодавство – садашњост и изазови!

У периоду од 22. до 25. октобра 2014. године на Златибору у Србији одржава се Седмо редовно савјетовање из радно-правне области у организацији Удружења за радно право и социјално осигурање Србије у сарадњи са Међународном организацијом рада.

Теме овогодишњег савјетовања су, прије свега примјена закона о раду, достојанство на раду, радни спорови у пракси и улога синдиката у остваривању здравих и правичних услова рада.

Испред Савеза синдиката РС, овом савјетовању присуствоваће предсједница Ранка Мишић, генерални секретар Велка Оџаковић и предсједник Синдиката образовања, науке и културе РС Драган Гњатић.

опширније...
Бања Лука, 21. Октобар 2014.
Конференција Савјета синдиката финансијског сектора земаља Југоисточне Европе

Синдикат финансијских организација Црне Горе организује регионалну конференцију Савјета синдиката финансијског сектора земаља Југоисточне Европе која се одржава у Херцег Новом од 20. до 22.октобра 2014. године.

Теме овогодишње Конференције су усклађивање радног законодавства са изворима радног права Европске уније, примјена колективних увогора у земљама Југоисточне Европе, те договор представника синдиката о креирању Извјештаја о прикупљеним подацима у вези примјене закона о раду различитих земаља и битним питањима која су дефинисана колективним уговорима, а ради даљег искориштавања тог извјештаја.

У раду ове Конференције испред Републике Српске, учествује делегација Синдиката финансијских организација РС коју предводи предсједник Мирослав Зечевић.

опширније...

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

СИНДИКАЛНА ПОТРОШАКА КОРПА
ОПШТИ КОЛЕКТИВНИ УГОВОР
ОДЛУКА О НАЈНИЖОЈ ПЛАТИ
ГРАНСКИ КОЛЕКТИВНИ УГОВОРИ
ЗАКОН О РАДУ

ЗАКОН О ЗАШТИТИ НА РАДУ

СИНДИКАЛНЕ НОВИНЕ

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

ЗАШТИТА НА РАДУ
СРЕЋНЕ НОВОГОДИШЊЕ
И БОЖИЋНЕ ПРАЗНИКЕ