22.01.2016. године
СТАТИСТИЧКИ ПОДАЦИ ЗА МЈЕСЕЦ ДЕЦЕМБАР 2015. ГОДИНЕ

Просјечна нето плата у Републици Српској исплаћена у децембру 2015. године износи 834,00 КМ и у односу на просјечну плату исплаћену у новембру 2015. године већа је за 10 КМ.
Синдикална потрошачка корпа за децембар 2015. године износи 1.857,95 КМ и просјечна плата је покрива са 44,89%. Синдикална потрошачка корпа садржи трошкове за: прехрану, становање и комуналне услуге, текуће одржавање домаћинства, одјећу и обућу, хигијенеу и његу здравља, превоз, образовање и културу.
По дјелатностима, просјечне нето плате, однос плата и синдикалне потрошачке корпе и поређење са претходним мјесецом је:

Р.
БР.
ДЈЕЛАТНОСТИ НЕТО ПЛАТА
новембар
2015
НЕТО ПЛАТА
децембар
2015
ИНДЕКС
12.2015/
11.2015
% ПЛАТА/СПК
1. Финансијске дјелатности и дјелатности осигурања 1265 1259 99,53 67,76
2. Информације и комуникације 1126 1181 104,88 63,56
3. Јавна управа и одбрана;обавезно социјално осигурање 1096 1113 101,55 59,90
4. Вађење руда и камена 1103 1105 100,18 59,47
5. Производња и снабдјевање електричном енергијом,
гасом, паром и климатизација
1056 1074 101,70 57,81
6. Дјелатности здравствене заштите и социјалног рада 1054 1059 100,47 57,00
7. Образовање 833 855 102,64 46,02
8. Стручне, научне и техничке дјелатности 770 777 100,91 41,82
9. Пољопривреда, шумарство и риболов 701 700 99,86 37,68
10. Пословање некретнинама 651 700 107,53 37,68
11. Остале услужне дјелатности 691 693 100,29 37,30
12. Снабдјевање водом; канализација, управљање отпадом
и дјелатности санације(ремедијације) животне средине
684 683 99,85 36,76
13. Саобраћај и складиштење 627 631 100,64 33,96
14. Прерађивачка индустрија 609 613 100,66 32,99
15. Дјелатности пружања смјештаја и послуживања хране,
хотелијерство и угоститељство
579 603 104,15 32,46
16. Трговина 596 589 98,83 31,70
17. Умјетност, забава и рекреација 552 552 100,00 29,71
18. Грађевинарство 521 528 100,34 28,42
19. Административне и помоћне услужне дјелатности 516 521 100,97 28,04

Просјечне плате по дјелатностима највише су у финансијским дјелатностима и дјелатности осигурања, гдје износе 1.259,00 КМ и незнатно су мање у односу на новембарску плату, а најниже у административним и помоћним услужним дјелатностима и износе 521,00 КМ и незнатно су веће у односу на новембар.

Укупне потрошачке цијене у децембру 2015. године у односу на новембар 2015. године мање су за 0,2%, а по намјени потрошње су:
o Храна и безалкохолна пића – веће су за 0,4%.
o Алкохолна пића и дуван – нису се мијењале.
o Одјећа и обућа – мање су за 3,1%.
o Становање, вода, електрична енергија и др. енергенти – нису се мијењале.
o Намјештај, покућство и редовно одржавање – мање су за 0,8%.
o Здравство – веће су за 0,1%.
o Превоз – мање су за 1,1%.
o Комуникације – нису се мијењале.
o Рекреација и култура – нису се мијењале.
o Образовање – нису се мијењале.
o Ресторани и хотели – нису се мијењале.
o Остала добра и услуге – мање су за 0,1%.


* Кориштени подаци Завода за статистику РС

СЕКТОР ЗА ЕКОНОМСКЕ ПОСЛОВЕ


31.12.2015. године
СТАТИСТИЧКИ ПОДАЦИ ЗА МЈЕСЕЦ НОВЕМБАР 2015. ГОДИНЕ

Просјечна нето плата у Републици Српској исплаћена у новембру 2015. године износи 824,00 КМ и у односу на просјечну плату исплаћену у октобру ове године остала је на истом нивоу.
Синдикална потрошачка корпа за новембар 2015. године износи 1.854,57 КМ и просјечна плата је покрива са 44,43%. Синдикална потрошачка корпа садржи трошкове за: прехрану, становање и комуналне услуге, текуће одржавање домаћинства, одјећу и обућу, хигијенеу и његу здравља, превоз, образовање и културу.
По дјелатностима, просјечне нето плате, однос плата и синдикалне потрошачке корпе и поређење са претходним мјесецом је:

Р.
БР.
ДЈЕЛАТНОСТИ НЕТО ПЛАТА
октобар
2015
НЕТО ПЛАТА
новембар
2015
ИНДЕКС
11.2015/
10.2015
% ПЛАТА/СПК
1. Финансијске дјелатности и дјелатности осигурања 1259 1265 100,48 68,21
2. Информације и комуникације 1124 1126 100,18 60,71
3. Вађење руда и камена 1059 1103 104,15 59,47
4. Јавна управа и одбрана;обавезно социјално осигурање 1108 1096 98,92 59,10
5. Производња и снабдјевање електричном енергијом,
гасом, паром и климатизација
1052 1056 100,38 56,94
6. Дјелатности здравствене заштите и социјалног рада 1036 1054 101,74 56,83
7. Образовање 855 833 97,43 44,92
8. Стручне, научне и техничке дјелатности 760 770 101,32 41,52
9. Пољопривреда, шумарство и риболов 687 701 102,04 37,80
10. Остале услужне дјелатности 681 691 101,47 37,26
11. Снабдјевање водом; канализација, управљање отпадом
и дјелатности санације(ремедијације) животне средине
682 684 100,29 36,88
12. Пословање некретнинама 655 651 99,39 35,10
13. Саобраћај и складиштење 626 627 100,16 33,81
14. Прерађивачка индустрија 607 609 100,33 32,84
15. Трговина 600 596 99,33 32,14
16. Дјелатности пружања смјештаја и послуживања хране,
хотелијерство и угоститељство
582 579 99,48 31,22
17. Умјетност, забава и рекреација 543 552 101,66 29,76
18. Грађевинарство 521 521 100,00 28,09
19. Административне и помоћне услужне дјелатности 517 516 99,81 27,82

Просјечне плате по дјелатностима највише су у финансијским дјелатностима и дјелатности осигурања, гдје износе 1.265,00 КМ и незнатно су веће у односу на октобарску плату, а најниже у административним и помоћним услужним дјелатностима и износе 516,00 КМ и незнатно су мање у односу на октобар.

Укупне потрошачке цијене у новембру 2015. године у односу на октобар 2015. године мање су за 0,2%, а по намјени потрошње су:
o Храна и безалкохолна пића – мање су за 0,4%.
o Алкохолна пића и дуван – веће су за 0,1%.
o Одјећа и обућа – нису се мијењале.
o Становање, вода, електрична енергија и др. енергенти – нису се мијењале.
o Намјештај, покућство и редовно одржавање – мање су за 0,3%.
o Здравство – веће су за 0,1%.
o Превоз – мање су за 0,7%.
o Комуникације – нису се мијењале.
o Рекреација и култура – мање су за 0,1%.
o Образовање – нису се мијењале.
o Ресторани и хотели – веће су за 2,5%.
o Остала добра и услуге – мање су за 0,9%.


* Кориштени подаци Завода за статистику РС

СЕКТОР ЗА ЕКОНОМСКЕ ПОСЛОВЕ


25.11.2015. године
СТАТИСТИЧКИ ПОДАЦИ ЗА МЈЕСЕЦ ОКТОБАР 2015. ГОДИНЕ

Просјечна нето плата у Републици Српској исплаћена у октобру 2015. године износи 824,00 КМ и у односу на просјечну плату исплаћену у септембру ове године мања је за 10,00 КМ.
Синдикална потрошачка корпа за октобар 2015. године износи 1.857,85 КМ и просјечна плата је покрива са 44,35%. Синдикална потрошачка корпа садржи трошкове за: прехрану, становање и комуналне услуге, текуће одржавање домаћинства, одјећу и обућу, хигијенеу и његу здравља, превоз, образовање и културу.
По дјелатностима, просјечне нето плате, однос плата и синдикалне потрошачке корпе и поређење са претходним мјесецом је:

Р.
БР.
ДЈЕЛАТНОСТИ НЕТО ПЛАТА
септембар
2015
НЕТО ПЛАТА
октобар
2015
ИНДЕКС
10.2015/
09.2015
% ПЛАТА/СПК
1. Финансијске дјелатности и дјелатности осигурања 1260 1259 99,92 67,77
2. Информације и комуникације 1165 1124 96,48 60,50
3. Јавна управа и одбрана;обавезно социјално осигурање 1110 1108 99,82 59,64
4. Вађење руда и камена 1107 1059 95,66 57,00
5. Производња и снабдјевање електричном енергијом,
гасом, паром и климатизација
1068 1052 98,50 56,62
6. Дјелатности здравствене заштите и социјалног рада 1058 1036 97,92 55,76
7. Образовање 867 855 98,62 46,02
8. Стручне, научне и техничке дјелатности 774 760 98,19 40,91
9. Пољопривреда, шумарство и риболов 691 687 99,42 36,98
10. Снабдјевање водом; канализација, управљање отпадом
и дјелатности санације(ремедијације) животне средине
691 682 98,70 36,71
11. Остале услужне дјелатности 673 681 101,19 36,66
12. Пословање некретнинама 655 655 100,00 35,26
13. Саобраћај и складиштење 626 626 100,00 33,69
14. Прерађивачка индустрија 596 607 101,85 32,67
15. Трговина 606 600 99,01 32,30
16. Дјелатности пружања смјештаја и послуживања хране,
хотелијерство и угоститељство
577 582 100,87 31,33
17. Умјетност, забава и рекреација 547 543 99,27 29,23
18. Грађевинарство 526 521 99,05 28,04
19. Административне и помоћне услужне дјелатности 521 517 99,23 27,83

Просјечне плате по дјелатностима највише су у финансијским дјелатностима и дјелатности осигурања, гдје износе 1.259,00 КМ и незнатно су мање у односу на септембарску плату, а најниже у административним и помоћним услужним дјелатностима и износе 517,00 КМ и мање су за 0,77% у односу на септембар.

Укупне потрошачке цијене у октобру 2015. године у односу на септембар 2015. године веће су за 0,9%, а по намјени потрошње су:
o Храна и безалкохолна пића – мање су за 1,2%.
o Алкохолна пића и дуван – мање су за 0,1%.
o Одјећа и обућа – веће су за 1,2%.
o Становање, вода, електрична енергија и др. енергенти – веће су за 11,6%.
o Намјештај, покућство и редовно одржавање – мање су за 0,4%.
o Здравство – нису се мијењале.
o Превоз – мање су за 0,6%.
o Комуникације – нису се мијењале.
o Рекреација и култура – нису се мијењале.
o Образовање – нису се мијењале.
o Ресторани и хотели – нису се мијењале.
o Остала добра и услуге – веће су за 0,5%.


* Кориштени подаци Завода за статистику РС

СЕКТОР ЗА ЕКОНОМСКЕ ПОСЛОВЕ


23.10.2015. године
СТАТИСТИЧКИ ПОДАЦИ ЗА МЈЕСЕЦ СЕПТЕМБАР 2015. ГОДИНЕ

Просјечна нето плата у Републици Српској исплаћена у септембру 2015. године износи 834,00 КМ и у односу на просјечну плату исплаћену у августу ове године није се мијењала.
Синдикална потрошачка корпа за септембар 2015. године износи 1.845,61 КМ и просјечна плата је покрива са 45,19%. Синдикална потрошачка корпа садржи трошкове за: прехрану, становање и комуналне услуге, текуће одржавање домаћинства, одјећу и обућу, хигијенеу и његу здравља, превоз, образовање и културу.
По дјелатностима, просјечне нето плате, однос плата и синдикалне потрошачке корпе и поређење са претходним мјесецом је:

Р.
БР.
ДЈЕЛАТНОСТИ НЕТО ПЛАТА
август
2015
НЕТО ПЛАТА
септембар
2015
ИНДЕКС
09.2015/
08.2015
% ПЛАТА/СПК
1. Финансијске дјелатности и дјелатности осигурања 1258 1260 100,16 68,27
2. Информације и комуникације 1187 1165 98,15 63,12
3. Јавна управа и одбрана;обавезно социјално осигурање 1110 1110 100,00 60,14
4. Вађење руда и камена 1057 1107 104,73 59,98
5. Производња и снабдјевање електричном енергијом,
гасом, паром и климатизација
1053 1068 101,42 57,87
6. Дјелатности здравствене заштите и социјалног рада 1052 1058 100,57 57,33
7. Образовање 863 867 100,46 46,98
8. Стручне, научне и техничке дјелатности 764 774 101,31 41,94
9. Пољопривреда, шумарство и риболов 692 691 100,44 37,44
10. Снабдјевање водом; канализација, управљање отпадом
и дјелатности санације(ремедијације) животне средине
688 691 100,44 37,44
11. Остале услужне дјелатности 683 673 98,54 36,46
12. Пословање некретнинама 647 655 101,24 35,49
13. Саобраћај и складиштење 628 626 99,68 33,92
14. Трговина 606 606 100,00 32,83
15. Прерађивачка индустрија 617 596 96,60 32,29
16. Дјелатности пружања смјештаја и послуживања хране,
хотелијерство и угоститељство
580 577 99,48 31,26
17. Умјетност, забава и рекреација 544 547 100,55 29,64
18. Грађевинарство 519 526 101,35 28,50
19. Административне и помоћне услужне дјелатности 513 521 101,56 28,23

Просјечне плате по дјелатностима највише су у финансијским дјелатностима и дјелатности осигурања, гдје износе 1.260,00 КМ и незнатно су веће у односу на августовску плату, а најниже у административним и помоћним услужним дјелатностима и износе 521,00 КМ и веће су за 1,56% у односу на август.

Укупне потрошачке цијене у септембру 2015. године у односу на август 2015. године мање су за 0,1%, а по намјени потрошње су:
o Храна и безалкохолна пића – веће су за 0,3%.
o Алкохолна пића и дуван – нису се мијењале.
o Одјећа и обућа – веће су за 2,1%.
o Становање, вода, електрична енергија и др. енергенти – нису се мијењале.
o Намјештај, покућство и редовно одржавање – веће су за 0,2%.
o Здравство – веће су за 0,2%.
o Превоз – мање су за 1,9%.
o Комуникације – нису се мијењале.
o Рекреација и култура – мање су за 0,4%.
o Образовање – нису се мијењале.
o Ресторани и хотели – нису се мијењале.
o Остала добра и услуге – мање су за 0,1%.


* Кориштени подаци Завода за статистику РС

СЕКТОР ЗА ЕКОНОМСКЕ ПОСЛОВЕ


23.09.2015. године
СТАТИСТИЧКИ ПОДАЦИ ЗА МЈЕСЕЦ АВГУСТ 2015. ГОДИНЕ

Просјечна нето плата у Републици Српској исплаћена у августу 2015. године износи 834,00 КМ и у односу на просјечну плату исплаћену у јулу ове године није се мијењала.
Синдикална потрошачка корпа за август 2015. године износи 1.839,23 КМ и просјечна плата је покрива са 45,35%. Синдикална потрошачка корпа садржи трошкове за: прехрану, становање и комуналне услуге, текуће одржавање домаћинства, одјећу и обућу, хигијенеу и његу здравља, превоз, образовање и културу.
По дјелатностима, просјечне нето плате, однос плата и синдикалне потрошачке корпе и поређење са претходним мјесецом је:

Р.
БР.
ДЈЕЛАТНОСТИ НЕТО ПЛАТА
јули
2015
НЕТО ПЛАТА
август
2015
ИНДЕКС
08.2015/
07.2015
% ПЛАТА/СПК
1. Финансијске дјелатности и дјелатности осигурања 1263 1258 99,60 68,40
2. Информације и комуникације 1143 1187 103,85 64,54
3. Јавна управа и одбрана;обавезно социјално осигурање 1106 1110 100,36 60,35
4. Вађење руда и камена 1087 1057 97,24 57,47
5. Производња и снабдјевање електричном енергијом,
гасом, паром и климатизација
1060 1053 99,34 57,25
6. Дјелатности здравствене заштите и социјалног рада 1048 1052 100,38 57,20
7. Образовање 858 863 100,58 46,92
8. Стручне, научне и техничке дјелатности 775 764 98,58 41,54
9. Пољопривреда, шумарство и риболов 694 692 99,71 37,62
10. Снабдјевање водом; канализација, управљање отпадом
и дјелатности санације(ремедијације) животне средине
681 688 101,03 37,41
11. Остале услужне дјелатности 679 683 100,59 37,14
12. Пословање некретнинама 675 647 95,85 35,18
13. Саобраћај и складиштење 630 628 99,68 34,14
14. Прерађивачка индустрија 616 617 100,16 33,55
15. Трговина 609 606 99,51 32,95
16. Дјелатности пружања смјештаја и послуживања хране,
хотелијерство и угоститељство
580 580 100,00 31,53
17. Умјетност, забава и рекреација 555 544 98,02 29,58
18. Грађевинарство 521 519 99,62 28,22
19. Административне и помоћне услужне дјелатности 520 513 98,65 27,89

Просјечне плате по дјелатностима највише су у финансијским дјелатностима и дјелатности осигурања, гдје износе 1.258,00 КМ и незнатно је мања у односу на јулску плату, а најниже у административним и помоћним услужним дјелатностима и износе 513,00 КМ и мање су за 1,35% у односу на јул.

Укупне потрошачке цијене у августу 2015. године у односу на јули 2015. године нису се мијењале, а по намјени потрошње су:
o Храна и безалкохолна пића – веће су за 0,4%.
o Алкохолна пића и дуван – мање су за 0,1%.
o Одјећа и обућа – мање су за 0,5%.
o Становање, вода, електрична енергија и др. енергенти – веће су за 0,2%.
o Намјештај, покућство и редовно одржавање – нису се мијењале.
o Здравство – нису се мијењале.
o Превоз – мање су за 0,6%.
o Комуникације – нису се мијењале.
o Рекреација и култура – нису се мијењале.
o Образовање – нису се мијењале.
o Ресторани и хотели – мање су за 0,1%.
o Остала добра и услуге – мање су за 0,2%.


* Кориштени подаци Завода за статистику РС

СЕКТОР ЗА ЕКОНОМСКЕ ПОСЛОВЕ


24.08.2015. године
СТАТИСТИЧКИ ПОДАЦИ ЗА МЈЕСЕЦ ЈУЛИ 2015. ГОДИНЕ

Просјечна нето плата у Републици Српској исплаћена у јулу 2015. године износи 834,00 КМ и у односу на просјечну плату исплаћену у јуну ове године мања је за 9,00 КМ.
Синдикална потрошачка корпа за јули 2015. године износи 1.834,20 КМ и просјечна плата је покрива са 45,47%. Синдикална потрошачка корпа садржи трошкове за: прехрану, становање и комуналне услуге, текуће одржавање домаћинства, одјећу и обућу, хигијенеу и његу здравља, превоз, образовање и културу.
По дјелатностима, просјечне нето плате, однос плата и синдикалне потрошачке корпе и поређење са претходним мјесецом је:

Р.
БР.
ДЈЕЛАТНОСТИ НЕТО ПЛАТА
јуни
2015
НЕТО ПЛАТА
јули
2015
ИНДЕКС
07.2015/
06.2015
% ПЛАТА/СПК
1. Финансијске дјелатности и дјелатности осигурања 1269 1263 99,53 68,86
2. Информације и комуникације 1131 1143 101,06 62,32
3. Јавна управа и одбрана;обавезно социјално осигурање 1099 1106 100,64 60,30
4. Вађење руда и камена 1163 1087 93,47 59,26
5. Производња и снабдјевање електричном енергијом,
гасом, паром и климатизација
1094 1060 96,89 57,79
6. Дјелатности здравствене заштите и социјалног рада 1058 1048 99,05 57,14
7. Образовање 859 858 99,88 46,78
8. Стручне, научне и техничке дјелатности 768 775 100,91 42,25
9. Пољопривреда, шумарство и риболов 686 694 101,17 37,84
10. Снабдјевање водом; канализација, управљање отпадом
и дјелатности санације(ремедијације) животне средине
683 681 99,71 37,13
11. Остале услужне дјелатности 688 679 98,69 37,02
12. Пословање некретнинама 688 675 98,11 36,80
13. Саобраћај и складиштење 635 630 99,21 34,35
14. Прерађивачка индустрија 626 616 98,40 33,58
15. Трговина 616 609 98,86 33,20
16. Дјелатности пружања смјештаја и послуживања хране,
хотелијерство и угоститељство
592 580 97,97 31,62
17. Умјетност, забава и рекреација 555 555 100,00 30,26
18. Грађевинарство 519 521 100,39 28,40
19. Административне и помоћне услужне дјелатности 514 520 101,17 28,35

Просјечне плате по дјелатностима највише су у финансијским дјелатностима и дјелатности осигурања, гдје износе 1.263,00 КМ и незнатно је мања у односу на јунску плату, а најниже у административним и помоћним услужним дјелатностима и износе 520,00 КМ и веће су за око 1,0% у односу на јун.

Укупне потрошачке цијене у јулу 2015. године у односу на јуни 2015. године мање су за 0,8%, а по намјени потрошње су:
o Храна и безалкохолна пића – мање су за 1,8%.
o Алкохолна пића и дуван – нису се мијењале.
o Одјећа и обућа – мање су за 4,9%.
o Становање, вода, електрична енергија и др. енергенти – нису се мијењале.
o Намјештај, покућство и редовно одржавање – мање су за 0,5%.
o Здравство – нису се мијењале.
o Превоз – мање су за 0,1%.
o Комуникације – нису се мијењале.
o Рекреација и култура – веће су за 0,6%.
o Образовање – нису се мијењале.
o Ресотрани и хотели – нису се мијењале.
o Остала добра и услуге – нису се мијењале.


* Кориштени подаци Завода за статистику РС

СЕКТОР ЗА ЕКОНОМСКЕ ПОСЛОВЕ


23.07.2015. године
СТАТИСТИЧКИ ПОДАЦИ ЗА МЈЕСЕЦ ЈУНИ 2015. ГОДИНЕ

Просјечна нето плата у Републици Српској исплаћена у јуну 2015. године износи 843,00 КМ и у односу на просјечну плату исплаћену у мају ове године већа је за 11,00 КМ.
Синдикална потрошачка корпа за јуни 2015. године износи 1.844,63 КМ и просјечна плата је покрива са 45,70%. Синдикална потрошачка корпа садржи трошкове за: прехрану, становање и комуналне услуге, текуће одржавање домаћинства, одјећу и обућу, хигијенеу и његу здравља, превоз, образовање и културу.
По дјелатностима, просјечне нето плате, однос плата и синдикалне потрошачке корпе и поређење са претходним мјесецом је:

Р.
БР.
ДЈЕЛАТНОСТИ НЕТО ПЛАТА
мај
2015
НЕТО ПЛАТА
јуни
2015
ИНДЕКС
06.2015/
05.2015
% ПЛАТА/СПК
1. Финансијске дјелатности и дјелатности осигурања 1259 1269 100,79 68,79
2. Вађење руда и камена 1100 1163 105,73 63,05
3. Информације и комуникације 1200 1131 94,25 61,31
4. Јавна управа и одбрана;обавезно социјално осигурање 1104 1099 99,55 59,58
5. Производња и снабдјевање електричном енергијом,
гасом, паром и климатизација
1071 1094 102,15 59,31
6. Дјелатности здравствене заштите и социјалног рада 1047 1058 101,05 57,36
7. Образовање 853 859 100,70 46,57
8. Стручне, научне и техничке дјелатности 718 768 106,96 41,63
9. Остале услужне дјелатности 722 688 95,29 37,30
10. Пословање некретнинама 712 688 96,63 37,30
11. Пољопривреда, шумарство и риболов 672 686 102,08 37,19
12. Снабдјевање водом; канализација, управљање отпадом
и дјелатности санације(ремедијације) животне средине
675 683 101,19 37,03
13. Саобраћај и складиштење 629 635 100,95 34,42
14. Прерађивачка индустрија 611 626 102,45 33,94
15. Трговина 605 616 101,82 33,39
16. Дјелатности пружања смјештаја и послуживања хране,
хотелијерство и угоститељство
587 592 100,85 32,09
17. Умјетност, забава и рекреација 554 555 100,18 30,09
18. Грађевинарство 508 519 102,17 28,14
19. Административне и помоћне услужне дјелатности 509 514 100,98 27,86

Просјечне плате по дјелатностима највише су у финансијским дјелатностима и дјелатности осигурања, гдје износе 1.269,00 КМ и незнатно је већа у односу на мајску плату, а најниже у административним и помоћним услужним дјелатностима и износе 514,00 КМ и веће су за око 1,0% у односу на мај.

Укупне потрошачке цијене у јуну 2015. године у односу на мај 2015. године мање су за 0,3%, а по намјени потрошње су:
o Храна и безалкохолна пића – мање су за 0,9%.
o Алкохолна пића и дуван – веће су за 1,1%.
o Одјећа и обућа – мање су за 1,1%.
o Становање, вода, електрична енергија и др. енергенти – мање су за 0,1%.
o Намјештај, покућство и редовно одржавање – мање су за 0,1%.
o Здравство – нису се мијењале.
o Превоз – веће су за 0,1%.
o Комуникације – нису се мијењале.
o Рекреација и култура – веће су за 0,2%.
o Образовање – нису се мијењале.
o Ресторани и хотели – нису се мијењале.
o Остала добра и услуге – мање су за 0,1%.


* Кориштени подаци Завода за статистику РС

СЕКТОР ЗА ЕКОНОМСКЕ ПОСЛОВЕ


23.06.2015. године
СТАТИСТИЧКИ ПОДАЦИ ЗА МЈЕСЕЦ МАЈ 2015. ГОДИНЕ

Просјечна нето плата у Републици Српској исплаћена у мају 2015. године износи 832,00 КМ и у односу на просјечну плату исплаћену у априлу ове године мања је за 3,00 КМ.
Синдикална потрошачка корпа за мај 2015. године износи 1.846,83 КМ и просјечна плата је покрива са 45,05%. Синдикална потрошачка корпа садржи трошкове за: прехрану, становање и комуналне услуге, текуће одржавање домаћинства, одјећу и обућу, хигијенеу и његу здравља, превоз, образовање и културу.
По дјелатностима, просјечне нето плате, однос плата и синдикалне потрошачке корпе и поређење са претходним мјесецом је:

Р.
БР.
ДЈЕЛАТНОСТИ НЕТО ПЛАТА
април
2015
НЕТО ПЛАТА
мај
2015
ИНДЕКС
05.2015/
04.2015
% ПЛАТА/СПК
1. Финансијске дјелатности и дјелатности осигурања 1267 1259 99,37 68,17
2. Информације и комуникације 1197 1200 100,25 64,98
3. Јавна управа и одбрана;обавезно социјално осигурање 1103 1104 100,09 59,78
4. Вађење руда и камена 1125 1100 97,78 59,56
5. Производња и снабдјевање електричном енергијом,
гасом, паром и климатизација
1063 1071 100,75 57,99
6. Дјелатности здравствене заштите и социјалног рада 1033 1047 101,36 56,69
7. Образовање 854 853 99,88 46,19
8. Остале услужне дјелатности 691 722 104,49 39,09
9. Стручне, научне и техничке дјелатности 788 718 91,12 38,88
10. Пословање некретнинама 688 712 103,49 38,55
11. Снабдјевање водом; канализација, управљање отпадом
и дјелатности санације(ремедијације) животне средине
671 675 100,60 36,55
12. Пољопривреда, шумарство и риболов 670 672 100,30 36,39
13. Саобраћај и складиштење 622 629 101,13 34,06
14. Прерађивачка индустрија 615 611 99,35 33,08
15. Трговина 606 605 99,83 32,76
16. Дјелатности пружања смјештаја и послуживања хране,
хотелијерство и угоститељство
574 587 102,26 31,78
17. Умјетност, забава и рекреација 551 554 100,54 30,00
18. Административне и помоћне услужне дјелатности 513 509 99,22 27,56
19. Грађевинарство 528 508 96,21 27,51

Просјечне плате по дјелатностима највише су у финансијским дјелатностима и дјелатности осигурања, гдје износе 1.259,00 КМ и незнатно су мање у односу на априлску плату, а најниже у грађевинарству и износе 508,00 КМ и мање су за 3,79% у односу на април.

Укупне потрошачке цијене у мају 2015. године у односу на април 2015. године нису се мијењале, а по намјени потрошње су:
o Храна и безалкохолна пића – мање су за 0,9%.
o Алкохолна пића и дуван – веће су за 0,6%.
o Одјећа и обућа – мање су за 0,6%.
o Становање, вода, електрична енергија и др. енергенти –мање су за 0,4%.
o Намјештај, покућство и редовно одржавање – мање су за 0,2%.
o Здравство – веће су за 0,3%.
o Превоз – веће су за 1,8%.
o Комуникације – нису се мијењале.
o Рекреација и култура – мање су за 0,1%.
o Образовање – веће су за 0,6%.
o Ресторани и хотели – веће су за 0,3%.
o Остала добра и услуге – веће су за 0,1%.


* Кориштени подаци Завода за статистику РС

СЕКТОР ЗА ЕКОНОМСКЕ ПОСЛОВЕ


27.05.2015. године
СТАТИСТИЧКИ ПОДАЦИ ЗА МЈЕСЕЦ АПРИЛ 2015. ГОДИНЕ

Просјечна нето плата у Републици Српској исплаћена у априлу 2015. године износи 835,00 КМ и у односу на просјечну плату исплаћену у марту ове године већа је за 4,00 КМ.
Синдикална потрошачка корпа за април 2015. године износи 1.850,70 КМ и просјечна плата је покрива са 45,11%. Синдикална потрошачка корпа садржи трошкове за: прехрану, становање и комуналне услуге, текуће одржавање домаћинства, одјећу и обућу, хигијенеу и његу здравља, превоз, образовање и културу.
По дјелатностима, просјечне нето плате, однос плата и синдикалне потрошачке корпе и поређење са претходним мјесецом је:

Р.
БР.
ДЈЕЛАТНОСТИ НЕТО ПЛАТА
март
2015
НЕТО ПЛАТА
април
2015
ИНДЕКС
04.2015/
03.2015
% ПЛАТА/СПК
1. Финансијске дјелатности и дјелатности осигурања 1270 1267 99,76 68,46
2. Информације и комуникације 1149 1197 104,18 64,68
3. Вађење руда и камена 1074 1125 104,75 60,79
4. Јавна управа и одбрана;обавезно социјално осигурање 1105 1103 99,82 59,60
5. Производња и снабдјевање електричном енергијом,
гасом, паром и климатизација
1067 1063 99,63 57,44
6. Дјелатности здравствене заштите и социјалног рада 1059 1033 97,54 55,82
7. Образовање 854 854 100,00 46,14
8. Стручне, научне и техничке дјелатности 788 788 100,00 42,58
9. Остале услужне дјелатности 691 691 100,00 37,34
10. Пословање некретнинама 711 688 96,77 37,18
11. Снабдјевање водом; канализација, управљање отпадом
и дјелатности санације(ремедијације) животне средине
668 671 100,45 36,26
12. Пољопривреда, шумарство и риболов 663 670 101,06 36,20
13. Саобраћај и складиштење 626 622 99,36 33,61
14. Прерађивачка индустрија 601 615 102,33 33,23
15. Трговина 593 606 102,19 32,74
16. Дјелатности пружања смјештаја и послуживања хране,
хотелијерство и угоститељство
573 574 100,17 31,02
17. Умјетност, забава и рекреација 560 551 98,39 29,77
18. Грађевинарство 513 528 102,92 28,53
19. Административне и помоћне услужне дјелатности 513 510 99,42 27,56

Просјечне плате по дјелатностима највише су у финансијским дјелатностима и дјелатности осигурања, гдје износе 1.267,00 КМ и незнатно су мање у односу на мартовску плату, а најниже у дјелатности административне и помоћне услужне дјелатности и износи 510,00 КМ.

Укупне потрошачке цијене у априлу 2015. године у односу на март 2015. године мање су за 1,1%, а по намјени потрошње су:
o Храна и безалкохолна пића – веће су за 0,4%.
o Алкохолна пића и дуван – веће су за 0,8%.
o Одјећа и обућа – мање су за 0,1%.
o Становање, вода, електрична енергија и др. енергенти –мање су за 10,4%.
o Намјештај, покућство и редовно одржавање – нису се мијењале.
o Здравство – нису се мијењале.
o Превоз – мање су за 0,3%.
o Комуникације – веће су за 0,1%.
o Рекреација и култура – мање су за 0,1%.
o Образовање – нису се мијењале.
o Ресторани и хотели – нису се мијењале.
o Остала добра и услуге – веће су за 0,8%.


* Кориштени подаци Завода за статистику РС

СЕКТОР ЗА ЕКОНОМСКЕ ПОСЛОВЕ


24.04.2015. године
СТАТИСТИЧКИ ПОДАЦИ ЗА МЈЕСЕЦ МАРТ 2015. ГОДИНЕ

Просјечна нето плата у Републици Српској исплаћена у марту 2015. године износи 831,00 КМ и у односу на просјечну плату исплаћену у фебруару ове године мања је за 3,00 КМ.
Синдикална потрошачка корпа за март 2015. године износи 1.871,29 КМ и просјечна плата је покрива са 44,41%. Синдикална потрошачка корпа садржи трошкове за: прехрану, становање и комуналне услуге, текуће одржавање домаћинства, одјећу и обућу, хигијенеу и његу здравља, превоз, образовање и културу.
По дјелатностима, просјечне нето плате, однос плата и синдикалне потрошачке корпе и поређење са претходним мјесецом је:

Р.
БР.
ДЈЕЛАТНОСТИ НЕТО ПЛАТА
фебруар
2015
НЕТО ПЛАТА
март
2015
ИНДЕКС
03.2015/
02.2015
% ПЛАТА/СПК
1. Финансијске дјелатности и дјелатности осигурања 1272 1270 99,84 67,87
2. Информације и комуникације 1184 1149 97,04 61,40
3. Јавна управа и одбрана;обавезно социјално осигурање 1112 1105 99,37 59,05
4. Вађење руда и камена 1131 1074 94,96 57,39
5. Производња и снабдјевање електричном енергијом,
гасом, паром и климатизација
1109 1067 96,21 57,02
6. Дјелатности здравствене заштите и социјалног рада 1060 1059 99,91 56,59
7. Образовање 787 854 108,51 45,64
8. Стручне, научне и техничке дјелатности 828 788 95,17 42,11
9. Пословање некретнинама 703 711 101,14 38,00
10. Остале услужне дјелатности 741 691 93,25 36,93
11. Снабдјевање водом; канализација, управљање отпадом
и дјелатности санације(ремедијације) животне средине
678 668 98,53 35,70
12. Пољопривреда, шумарство и риболов 647 663 102,47 35,43
13. Саобраћај и складиштење 637 626 98,27 33,45
14. Прерађивачка индустрија 616 601 97,56 32,12
15. Трговина 600 593 98,83 31,69
16. Дјелатности пружања смјештаја и послуживања хране,
хотелијерство и угоститељство
582 573 98,45 30,62
17. Умјетност, забава и рекреација 533 560 105,07 29,93
18. Грађевинарство 523 513 98,09 27,41
19. Административне и помоћне услужне дјелатности 515 513 99,61 27,41

Просјечне плате по дјелатностима највише су у финансијским дјелатностима и дјелатности осигурања, гдје износе 1.270,00 КМ и незнатно су веће у односу на фебруарску плату, а најниже у дјелатности административне и помоћне услужне дјелатности и грађевинарству и износе 513,00 КМ.

Укупне потрошачке цијене у марту 2015. године у односу на фебруар 2015. године веће су за 0,5%, а по намјени потрошње су:
o Храна и безалкохолна пића – веће су за 0,4%.
o Алкохолна пића и дуван – мање су за 0,2%.
o Одјећа и обућа – веће су за 1,5%.
o Становање, вода, електрична енергија и др. енергенти –веће су за 0,4%.
o Намјештај, покућство и редовно одржавање – веће су за 0,1%.
o Здравство – веће су за 0,1%.
o Превоз – веће су за 2,1%.
o Комуникације – нису се мијењале.
o Рекреација и култура – мање су за 0,2%.
o Образовање – нису се мијењале.
o Ресторани и хотели – нису се мијењале.
o Остала добра и услуге – мање су за 0,4%.


* Кориштени подаци Завода за статистику РС

СЕКТОР ЗА ЕКОНОМСКЕ ПОСЛОВЕ


25.03.2015. године
СТАТИСТИЧКИ ПОДАЦИ ЗА МЈЕСЕЦ ФЕБРУАР 2015. ГОДИНЕ

Просјечна нето плата у Републици Српској исплаћена у фебруару 2015. године износи 834,00 КМ и у односу на просјечну плату исплаћену у јануару ове године већа је за 22,00 КМ.
Синдикална потрошачка корпа за фебруар 2015. године износи 1.862,29 КМ и просјечна плата је покрива са 44,78%. Синдикална потрошачка корпа садржи трошкове за: прехрану, становање и комуналне услуге, текуће одржавање домаћинства, одјећу и обућу, хигијенеу и његу здравља, превоз, образовање и културу.
По дјелатностима, просјечне нето плате, однос плата и синдикалне потрошачке корпе и поређење са претходним мјесецом је:

Р.
БР.
ДЈЕЛАТНОСТИ НЕТО ПЛАТА
јануар
2015
НЕТО ПЛАТА
фебруар
2015
ИНДЕКС
02.2015/
01.2015
% ПЛАТА/СПК
1. Финансијске дјелатности и дјелатности осигурања 1207 1272 105,39 68,30
2. Информације и комуникације 798 1184 148,37 63,58
3. Вађење руда и камена 1054 1131 107,31 60,73
4. Јавна управа и одбрана;обавезно социјално осигурање 1081 1112 102,87 59,71
5. Производња и снабдјевање електричном енергијом,
гасом, паром и климатизација
1042 1109 106,43 59,55
6. Дјелатности здравствене заштите и социјалног рада 1052 1060 100,76 56,92
7. Стручне, научне и техничке дјелатности 730 828 113,42 44,46
8. Образовање 859 787 91,62 42,26
9. Остале услужне дјелатности 729 741 101,65 39,79
10. Пословање некретнинама 702 703 100,14 37,75
11. Снабдјевање водом; канализација, управљање отпадом
и дјелатности санације(ремедијације) животне средине
669 678 101,35 36,41
12. Пољопривреда, шумарство и риболов 664 647 97,44 34,74
13. Саобраћај и складиштење 631 637 100,95 34,21
14. Прерађивачка индустрија 617 616 99,84 33,08
15. Трговина 601 600 99,83 32,22
16. Дјелатности пружања смјештаја и послуживања хране,
хотелијерство и угоститељство
557 582 104,49 31,25
17. Умјетност, забава и рекреација 564 533 94,50 28,62
18. Грађевинарство 511 523 102,35 28,08
19. Административне и помоћне услужне дјелатности 510 515 100,98 27,65

Просјечне плате по дјелатностима највише су у финансијским дјелатностима и дјелатности осигурања, гдје износе 1.272,00 КМ и веће су за 5,39% у односу на јануар 2015. године, а најниже у дјелатности административне и помоћне услужне дјелатности и износе 515,00 КМ и веће су за 0,98% у односу на јануар ове године.

Укупне потрошачке цијене у фебруару 2015. године у односу на јануар 2015. године веће су за 0,2%, а по намјени потрошње су:
o Храна и безалкохолна пића – веће су за 0,7%.
o Алкохолна пића и дуван – веће су за 0,1%.
o Одјећа и обућа – мање су за 0,7%.
o Становање, вода, електрична енергија и др. енергенти – нису се мијењале.
o Намјештај, покућство и редовно одржавање – мање су за 0,3%.
o Здравство – веће су за 0,7%.
o Превоз – мање су за 0,1%.
o Комуникације – нису се мијењале.
o Рекреација и култура – мање су за 0,2%.
o Образовање – нису се мијењале.
o Ресторани и хотели – нису се мијењале.
o Остала добра и услуге –мање су за 0,1%.


* Кориштени подаци Завода за статистику РС

СЕКТОР ЗА ЕКОНОМСКЕ ПОСЛОВЕ


25.02.2015. године
СТАТИСТИЧКИ ПОДАЦИ ЗА МЈЕСЕЦ ЈАНУАР 2015. ГОДИНЕ

Просјечна нето плата у Републици Српској исплаћена у јануару 2015. године износи 812,00 КМ и у односу на просјечну плату исплаћену у децембру 2014. године мања је за 24,00 КМ.
Синдикална потрошачка корпа за јануар 2015. године износи 1.857,63 КМ и просјечна плата је покрива са 43,71%. Синдикална потрошачка корпа садржи трошкове за: прехрану, становање и комуналне услуге, текуће одржавање домаћинства, одјећу и обућу, хигијенеу и његу здравља, превоз, образовање и културу.
По дјелатностима, просјечне нето плате, однос плата и синдикалне потрошачке корпе и поређење са претходним мјесецом је:

Р.
БР.
ДЈЕЛАТНОСТИ НЕТО ПЛАТА
децембар
2014
НЕТО ПЛАТА
јануар
2015
ИНДЕКС
01.2015/
12.2014
% ПЛАТА/СПК
1. Финансијске дјелатности и дјелатности осигурања 1266 1207 95,34 64,98
2. Јавна управа и одбрана;обавезно социјално осигурање 1100 1081 98,27 58,19
3. Вађење руда и камена 1141 1054 92,38 56,74
4. Дјелатности здравствене заштите и социјалног рада 1044 1052 100,77 56,63
5. Производња и снабдјевање електричном енергијом,
гасом, паром и климатизација
1073 1042 97,11 56,09
6. Образовање 856 859 100,35 46,24
7. Информације и комуникације 1200 798 66,50 42,96
8. Стручне, научне и техничке дјелатности 823 730 88,70 39,30
9. Остале услужне дјелатности 706 729 103,26 39,24
10. Пословање некретнинама 744 702 94,35 37,79
11. Снабдјевање водом; канализација, управљање отпадом
и дјелатности санације(ремедијације) животне средине
678 669 98,67 36,01
12. Пољопривреда, шумарство и риболов 692 664 95,95 35,74
13. Саобраћај и складиштење 613 631 102,94 33,97
14. Прерађивачка индустрија 612 617 100,82 33,21
15. Трговина 614 601 97,88 32,35
16. Умјетност, забава и рекреација 566 564 99,65 30,36
17. Дјелатности пружања смјештаја и послуживања хране,
хотелијерство и угоститељство
566 557 98,41 29,98
18. Грађевинарство 518 511 98,65 27,51
19. Административне и помоћне услужне дјелатности 508 510 100,39 27,45

Просјечне плате по дјелатностима највише су у финансијским дјелатностима и дјелатности осигурања, гдје износе 1.207,00 КМ и мање су за 4,66% у односу на децембар 2014. године, а најниже у дјелатности административне и помоћне услужне дјелатности и износе 510,00 КМ и веће су за 0,39% у односу на децембар 2014. године.
Укупне потрошачке цијене у јануару 2015. године у односу на децембар 2014. године мање су за 0,4%, а по намјени потрошње су:
o Храна и безалкохолна пића – веће су за 0,8%.
o Алкохолна пића и дуван – веће су за 2,6%.
o Одјећа и обућа – мање су за 4,4%.
o Становање, вода, електрична енергија и др. енергенти – веће су за 0,7%.
o Намјештај, покућство и редовно одржавање – мање су за 0,3%.
o Здравство – веће су за 0,5%.
o Превоз – мање су за 4,4%.
o Комуникације – мање су за 1,1%.
o Рекреација и култура – мање су за 0,1%.
o Образовање – нису се мијењале.
o Ресторани и хотели – веће су за 0,4%.
o Остала добра и услуге – веће су за 0,1%.


* Кориштени подаци Завода за статистику РС

СЕКТОР ЗА ЕКОНОМСКЕ ПОСЛОВЕ


СТАТИСТИЧКИ ПОДАЦИ И АНАЛИЗЕ - АРХИВА

2017. година         2016. година         2014. година         2013. година        

2012. година         2011. година         2010. година         2009. година        

2008. година        

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

СИНДИКАЛНА ПОТРОШАКА КОРПА
ОПШТИ КОЛЕКТИВНИ УГОВОР
ОДЛУКА О НАЈНИЖОЈ ПЛАТИ
ГРАНСКИ КОЛЕКТИВНИ УГОВОРИ
ЗАКОН О РАДУ
ЗАКОН О ЗАШТИТИ НА РАДУ
РИЈЕЧ СИНДИКАТА НОВИНЕ

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

ЗАШТИТА НА РАДУ