24.01.2017. године
СТАТИСТИЧКИ ПОДАЦИ ЗА МЈЕСЕЦ ДЕЦЕМБАР 2016. ГОДИНЕ

Просјечна нето плата у Републици Српској исплаћена у децембру 2016. године износи 835,00 КМ и у односу на просјечну плату исплаћену у новембру 2016. године мања је за 4,00 КМ.
Синдикална потрошачка корпа за децембар 2016. године износи 1.868,06 КМ и просјечна плата је покрива са 44,69%. Синдикална потрошачка корпа садржи трошкове за: прехрану, становање и комуналне услуге, текуће одржавање домаћинства, одјећу и обућу, хигијену и његу здравља, превоз, образовање и културу.
По дјелатностима, просјечне нето плате, однос плата и синдикалне потрошачке корпе и поређење са претходним мјесецом је:

Р.
БР.
ДЈЕЛАТНОСТИ НЕТО ПЛАТА
новембар
2016
НЕТО ПЛАТА
децембар
2016
ИНДЕКС
12.2016/
11.2016
% ПЛАТА/СПК
1. Финансијске дјелатности и дјелатности осигурања 1281 1237 96,57 66,22
2. Информације и комуникације 1187 1188 100,08 63,60
3. Јавна управа и одбрана;обавезно социјално осигурање 1114 1113 99,91 59,58
4. Вађење руда и камена 1130 1103 97,61 59,05
5. Производња и снабдјевање електричном енергијом,
гасом, паром и климатизација
1072 1073 100,09 57,44
6. Дјелатности здравствене заштите и социјалног рада 1056 1050 99,43 56,21
7. Образовање 858 860 100,23 46,04
8. Стручне, научне и техничке дјелатности 807 803 99,50 42,99
9. Пољопривреда, шумарство и риболов 722 726 100,55 38,86
10. Остале услужне дјелатности 674 700 103,86 37,47
11. Снабдјевање водом; канализација, управљање отпадом
и дјелатности санације(ремедијације) животне средине
689 685 99,42 36,67
12. Пословање некретнинама 680 681 100,15 36,45
13. Саобраћај и складиштење 630 634 100,63 33,94
14. Прерађивачка индустрија 626 634 101,28 33,94
15. Трговина 581 580 99,83 31,05
16. Дјелатности пружања смјештаја и послуживања хране,
хотелијерство и угоститељство
557 558 100,18 29,87
17. Умјетност, забава и рекреација 557 551 98,92 29,50
18. Грађевинарство 545 551 101,10 29,50
19. Административне и помоћне услужне дјелатности 518 523 100,97 28,00

Просјечне плате по дјелатностима највише су у финансијским дјелатностима и дјелатности осигурања, гдје износе 1.237,00 КМ и мање су за 3,43% у односу на новембарску плату, а најниже у административним и помоћним услужним дјелатностима и износе 523,00 КМ и веће су за 0,97% у односу на новембар 2016. године.

Укупне потрошачке цијене у децембру 2016. године у односу на новембар 2016. године мање су за 0,1%, а по намјени потрошње су:
o Храна и безалкохолна пића – нису се мијењале.
o Алкохолна пића и дуван – мање су за 0,1%.
o Одјећа и обућа – мање су за 3,7%.
o Становање, вода, електрична енергија и др. енергенти – нису се мијењале.
o Намјештај, покућство и редовно одржавање – веће су за 0,3%.
o Здравство – веће су за 0,4%.
o Превоз – веће су за 0,7%.
o Комуникације – нису се мијењале.
o Рекреација и култура – веће су за 0,1%.
o Образовање – нису се мијењале.
o Ресторани и хотели – вће су за 0,1%.
o Остала добра и услуге – мање су за 0,7%.


* Кориштени подаци Завода за статистику РС

СЕКТОР ЗА ЕКОНОМСКЕ ПОСЛОВЕ


23.12.2016. године
СТАТИСТИЧКИ ПОДАЦИ ЗА МЈЕСЕЦ НОВЕМБАР 2016. ГОДИНЕ

Просјечна нето плата у Републици Српској исплаћена у новембру 2016. године износи 839,00 КМ и у односу на просјечну плату исплаћену у октобру 2016. године већа је за 2,00 КМ.
Синдикална потрошачка корпа за октобар 2016. године износи 1.869,97 КМ и просјечна плата је покрива са 44,87%. Синдикална потрошачка корпа садржи трошкове за: прехрану, становање и комуналне услуге, текуће одржавање домаћинства, одјећу и обућу, хигијенеу и његу здравља, превоз, образовање и културу.
По дјелатностима, просјечне нето плате, однос плата и синдикалне потрошачке корпе и поређење са претходним мјесецом је:

Р.
БР.
ДЈЕЛАТНОСТИ НЕТО ПЛАТА
октобар
2016
НЕТО ПЛАТА
новембар
2016
ИНДЕКС
11.2016/
10.2016
% ПЛАТА/СПК
1. Финансијске дјелатности и дјелатности осигурања 1310 1281 97,79 68,50
2. Информације и комуникације 1172 1187 101,28 63,48
3. Вађење руда и камена 1100 1130 102,73 60,43
4. Јавна управа и одбрана;обавезно социјално осигурање 1110 1114 100,36 59,57
5. Производња и снабдјевање електричном енергијом,
гасом, паром и климатизација
1054 1072 101,71 57,33
6. Дјелатности здравствене заштите и социјалног рада 1064 1056 99,25 56,47
7. Образовање 858 858 100,00 45,88
8. Стручне, научне и техничке дјелатности 823 807 98,06 43,16
9. Пољопривреда, шумарство и риболов 724 722 99,72 38,61
10. Снабдјевање водом; канализација, управљање отпадом
и дјелатности санације(ремедијације) животне средине
695 686 99,14 36,85
11. Пословање некретнинама 672 680 101,19 36,36
12. Остале услужне дјелатности 668 674 100,90 36,04
13. Саобраћај и складиштење 622 630 101,29 33,69
14. Прерађивачка индустрија 629 626 99,52 33,48
15. Трговина 583 581 99,66 31,07
16. Дјелатности пружања смјештаја и послуживања хране,
хотелијерство и угоститељство
556 557 100,18 29,79
17. Умјетност, забава и рекреација 552 557 100,91 29,79
18. Грађевинарство 547 545 99,63 29,14
19. Административне и помоћне услужне дјелатности 521 518 99,42 27,70

Просјечне плате по дјелатностима највише су у финансијским дјелатностима и дјелатности осигурања, гдје износе 1.281,00 КМ и мање су за 2,21% у односу на октобарску плату, а најниже у административним и помоћним услужним дјелатностима и износе 518,00 КМ и мање су за 0,58% у односу на октобар 2016. године.

Укупне потрошачке цијене у новембру 2016. године у односу на октобар 2016. године веће су за 0,1%, а по намјени потрошње су:
o Храна и безалкохолна пића – нису се мијењале.
o Алкохолна пића и дуван – веће су за 0,1%.
o Одјећа и обућа – мање су за 0,4%.
o Становање, вода, електрична енергија и др. енергенти – нису се мијењале.
o Намјештај, покућство и редовно одржавање – мање су за 0,5%.
o Здравство – веће су за 0,4%.
o Превоз – веће су за 0,6%.
o Комуникације – веће су за 0,1%.
o Рекреација и култура – мање су за 0,1%.
o Образовање – нису се мијењале.
o Ресторани и хотели – вће су за 0,9%.
o Остала добра и услуге – веће су за 0,6%.


* Кориштени подаци Завода за статистику РС

СЕКТОР ЗА ЕКОНОМСКЕ ПОСЛОВЕ


25.11.2016. године
СТАТИСТИЧКИ ПОДАЦИ ЗА МЈЕСЕЦ ОКТОБАР 2016. ГОДИНЕ

Просјечна нето плата у Републици Српској исплаћена у октобру 2016. године износи 837,00 КМ и у односу на просјечну плату исплаћену у септембру 2016. године већа је за 3,00 КМ.
Синдикална потрошачка корпа за октобар 2016. године износи 1.867,28 КМ и просјечна плата је покрива са 44,82%. Синдикална потрошачка корпа садржи трошкове за: прехрану, становање и комуналне услуге, текуће одржавање домаћинства, одјећу и обућу, хигијенеу и његу здравља, превоз, образовање и културу.
По дјелатностима, просјечне нето плате, однос плата и синдикалне потрошачке корпе и поређење са претходним мјесецом је:

Р.
БР.
ДЈЕЛАТНОСТИ НЕТО ПЛАТА
септембар
2016
НЕТО ПЛАТА
октобар
2016
ИНДЕКС
10.2016/
09.2016
% ПЛАТА/СПК
1. Финансијске дјелатности и дјелатности осигурања 1299 1310 100,85 70,16
2. Информације и комуникације 1178 1172 99,49 62,77
3. Јавна управа и одбрана;обавезно социјално осигурање 1112 1110 99,82 59,44
4. Вађење руда и камена 1072 1100 102,61 58,91
5. Дјелатности здравствене заштите и социјалног рада 1045 1064 101,82 56,98
6. Производња и снабдјевање електричном енергијом,
гасом, паром и климатизација
1058 1054 99,62 56,45
7. Образовање 865 858 99,19 45,95
8. Стручне, научне и техничке дјелатности 793 823 103,78 44,07
9. Пољопривреда, шумарство и риболов 723 724 100,14 38,77
10. Снабдјевање водом; канализација, управљање отпадом
и дјелатности санације(ремедијације) животне средине
692 695 100,43 37,22
11. Пословање некретнинама 674 672 99,70 35,99
12. Остале услужне дјелатности 694 668 96,25 35,77
13. Прерађивачка индустрија 624 629 100,80 33,69
14. Саобраћај и складиштење 627 622 99,20 33,31
15. Трговина 588 583 99,15 31,22
16. Дјелатности пружања смјештаја и послуживања хране,
хотелијерство и угоститељство
550 556 101,09 29,78
17. Умјетност, забава и рекреација 547 552 100,91 29,56
18. Грађевинарство 542 547 100,92 29,29
19. Административне и помоћне услужне дјелатности 525 521 99,24 27,90

Просјечне плате по дјелатностима највише су у финансијским дјелатностима и дјелатности осигурања, гдје износе 1.310,00 КМ и више су за 0,85% у односу на септембарску плату, а најниже у административним и помоћним услужним дјелатностима и износе 521,00 КМ и мање су за 0,76% у односу на септембар 2016. године.

Укупне потрошачке цијене у октобру 2016. године у односу на септембар 2016. године веће су за 1,4%, а по намјени потрошње су:
o Храна и безалкохолна пића – мање су за 0,3%.
o Алкохолна пића и дуван – веће су за 0,4%.
o Одјећа и обућа – веће су за 1,9%.
o Становање, вода, електрична енергија и др. енергенти – веће су за 11,1%.
o Намјештај, покућство и редовно одржавање – нису се мијењале.
o Здравство – веће су за 0,3%.
o Превоз – веће су за 0,6%.
o Комуникације – нису се мијењале.
o Рекреација и култура – мање су за 0,1%.
o Образовање – нису се мијењале.
o Ресторани и хотели – нису се мијењале.
o Остала добра и услуге – мање су за 0,4%.


* Кориштени подаци Завода за статистику РС

СЕКТОР ЗА ЕКОНОМСКЕ ПОСЛОВЕ


24.10.2016. године
СТАТИСТИЧКИ ПОДАЦИ ЗА МЈЕСЕЦ СЕПТЕМБАР 2016. ГОДИНЕ

Просјечна нето плата у Републици Српској исплаћена у септембру 2016. године износи 834,00 КМ и у односу на просјечну плату исплаћену у августу 2016. године мања је за 4,00 КМ.
Синдикална потрошачка корпа за септембар 2016. године износи 1.849,22 КМ и просјечна плата је покрива са 45,10%. Синдикална потрошачка корпа садржи трошкове за: прехрану, становање и комуналне услуге, текуће одржавање домаћинства, одјећу и обућу, хигијенеу и његу здравља, превоз, образовање и културу.
По дјелатностима, просјечне нето плате, однос плата и синдикалне потрошачке корпе и поређење са претходним мјесецом је:

Р.
БР.
ДЈЕЛАТНОСТИ НЕТО ПЛАТА
август
2016
НЕТО ПЛАТА
септембар
2016
ИНДЕКС
09.2016/
08.2016
% ПЛАТА/СПК
1. Финансијске дјелатности и дјелатности осигурања 1267 1299 102,53 70,25
2. Информације и комуникације 1174 1178 100,34 63,70
3. Јавна управа и одбрана;обавезно социјално осигурање 1114 1112 99,82 60,13
4. Вађење руда и камена 1109 1072 96,66 57,97
5. Производња и снабдјевање електричном енергијом,
гасом, паром и климатизација
1078 1058 98,14 57,21
6. Дјелатности здравствене заштите и социјалног рада 1060 1045 98,58 56,51
7. Образовање 863 865 100,23 46,78
8. Стручне, научне и техничке дјелатности 781 793 101,54 42,88
9. Пољопривреда, шумарство и риболов 720 723 100,42 39,10
10. Остале услужне дјелатности 671 694 103,43 37,53
11. Снабдјевање водом; канализација, управљање отпадом
и дјелатности санације(ремедијације) животне средине
697 692 99,28 37,42
12. Пословање некретнинама 676 674 99,70 36,45
13. Саобраћај и складиштење 625 627 100,32 33,91
14. Прерађивачка индустрија 631 624 98,89 33,74
15. Трговина 585 588 100,51 31,80
16. Дјелатности пружања смјештаја и послуживања хране,
хотелијерство и угоститељство
562 550 97,86 29,74
17. Умјетност, забава и рекреација 546 547 100,18 29,58
18. Грађевинарство 540 542 100,37 29,31
19. Административне и помоћне услужне дјелатности 520 525 100,96 28,39

Просјечне плате по дјелатностима највише су у финансијским дјелатностима и дјелатности осигурања, гдје износе 1.299,00 КМ и више су за 2,53% у односу на августовску плату, а најниже у административним и помоћним услужним дјелатностима и износе 525,00 КМ и веће су за 0,96% у односу на август 2016. године.

Укупне потрошачке цијене у септембру 2016. године у односу на август 2016. године веће су за 0,1%, а по намјени потрошње су:
o Храна и безалкохолна пића – мање су за 0,5%.
o Алкохолна пића и дуван – мање су за 0,1%.
o Одјећа и обућа – веће су за 3,0%.
o Становање, вода, електрична енергија и др. енергенти – веће су за 0,6%.
o Намјештај, покућство и редовно одржавање – мање су за 0,4%.
o Здравство – веће су за 0,3%.
o Превоз – веће су за 0,5%.
o Комуникације – нису се мијењале.
o Рекреација и култура – мање су за 0,7%.
o Образовање – нису се мијењале.
o Ресторани и хотели – нису се мијењале.
o Остала добра и услуге – веће су за 0,1%.


* Кориштени подаци Завода за статистику РС

СЕКТОР ЗА ЕКОНОМСКЕ ПОСЛОВЕ


26.09.2016. године
СТАТИСТИЧКИ ПОДАЦИ ЗА МЈЕСЕЦ АВГУСТ 2016. ГОДИНЕ

Просјечна нето плата у Републици Српској исплаћена у августу 2016. године износи 838,00 КМ и у односу на просјечну плату исплаћену у јулу 2016. године није се мијењала.
Синдикална потрошачка корпа за август 2016. године износи 1.846,47 КМ и просјечна плата је покрива са 45,38%. Синдикална потрошачка корпа садржи трошкове за: прехрану, становање и комуналне услуге, текуће одржавање домаћинства, одјећу и обућу, хигијенеу и његу здравља, превоз, образовање и културу.
По дјелатностима, просјечне нето плате, однос плата и синдикалне потрошачке корпе и поређење са претходним мјесецом је:

Р.
БР.
ДЈЕЛАТНОСТИ НЕТО ПЛАТА
јули
2016
НЕТО ПЛАТА
август
2016
ИНДЕКС
08.2016/
07.2016
% ПЛАТА/СПК
1. Финансијске дјелатности и дјелатности осигурања 1267 1267 100,00 68,62
2. Информације и комуникације 1191 1174 98,57 63,58
3. Јавна управа и одбрана;обавезно социјално осигурање 1116 1114 99,82 60,33
4. Вађење руда и камена 1071 1109 103,55 60,06
5. Производња и снабдјевање електричном енергијом,
гасом, паром и климатизација
1083 1078 99,54 58,38
6. Дјелатности здравствене заштите и социјалног рада 1066 1060 99,44 57,41
7. Образовање 862 863 100,12 46,74
8. Стручне, научне и техничке дјелатности 785 781 99,49 42,30
9. Пољопривреда, шумарство и риболов 710 720 101,41 38,99
10. Снабдјевање водом; канализација, управљање отпадом
и дјелатности санације(ремедијације) животне средине
686 697 101,60 37,75
11. Пословање некретнинама 674 676 100,30 36,61
12. Остале услужне дјелатности 692 671 96,97 36,34
13. Прерађивачка индустрија 627 631 100,64 34,17
14. Саобраћај и складиштење 629 625 99,36 33,85
15. Трговина 586 585 99,83 31,68
16. Дјелатности пружања смјештаја и послуживања хране,
хотелијерство и угоститељство
560 562 100,36 30,44
17. Умјетност, забава и рекреација 539 546 101,30 29,57
18. Грађевинарство 541 540 99,82 29,24
19. Административне и помоћне услужне дјелатности 516 520 100,78 28,16

Просјечне плате по дјелатностима највише су у финансијским дјелатностима и дјелатности осигурања, гдје износе 1.267,00 КМ и на нивоу су јулске плате, а најниже у административним и помоћним услужним дјелатностима и износе 520,00 КМ и незнатно су веће у односу на јул 2016. године.

Укупне потрошачке цијене у августу 2016. године у односу на јули 2016. године мање су за 0,3%, а по намјени потрошње су:
o Храна и безалкохолна пића – мање су за 0,8%.
o Алкохолна пића и дуван – веће су за 0,2%.
o Одјећа и обућа – мање су за 1,9%.
o Становање, вода, електрична енергија и др. енергенти – веће су за 0,2%.
o Намјештај, покућство и редовно одржавање – мање су за 0,2%.
o Здравство – мање су за 0,7%.
o Превоз – нису се мијењале.
o Комуникације – нису се мијењале.
o Рекреација и култура – веће су за 0,4%.
o Образовање – нису се мијењале.
o Ресторани и хотели – нису се мијењале.
o Остала добра и услуге – веће су за 0,6%.


* Кориштени подаци Завода за статистику РС

СЕКТОР ЗА ЕКОНОМСКЕ ПОСЛОВЕ


23.08.2016. године
СТАТИСТИЧКИ ПОДАЦИ ЗА МЈЕСЕЦ ЈУЛИ 2016. ГОДИНЕ

Просјечна нето плата у Републици Српској исплаћена у јулу 2016. године износи 838,00 КМ и у односу на просјечну плату исплаћену у јуну 2016. године мања је за 7,00 КМ.
Синдикална потрошачка корпа за јули 2016. године износи 1.851,38 КМ и просјечна плата је покрива са 45,26%. Синдикална потрошачка корпа садржи трошкове за: прехрану, становање и комуналне услуге, текуће одржавање домаћинства, одјећу и обућу, хигијенеу и његу здравља, превоз, образовање и културу.
По дјелатностима, просјечне нето плате, однос плата и синдикалне потрошачке корпе и поређење са претходним мјесецом је:

Р.
БР.
ДЈЕЛАТНОСТИ НЕТО ПЛАТА
јуни
2016
НЕТО ПЛАТА
јули
2016
ИНДЕКС
07.2016/
06.2016
% ПЛАТА/СПК
1. Финансијске дјелатности и дјелатности осигурања 1262 1267 100,40 68,44
2. Информације и комуникације 1280 1191 93,05 64,33
3. Јавна управа и одбрана;обавезно социјално осигурање 1126 1116 99,11 60,28
4. Производња и снабдјевање електричном енергијом,
гасом, паром и климатизација
1093 1083 99,09 58,52
5. Вађење руда и камена 1126 1071 95,12 57,85
6. Дјелатности здравствене заштите и социјалног рада 1055 1066 101,04 57,58
7. Образовање 860 862 100,23 46,56
8. Стручне, научне и техничке дјелатности 837 785 93,79 42,40
9. Пољопривреда, шумарство и риболов 705 710 100,71 38,35
10. Остале услужне дјелатности 690 692 100,29 37,38
11. Снабдјевање водом; канализација, управљање отпадом
и дјелатности санације(ремедијације) животне средине
689 686 99,56 37,05
12. Пословање некретнинама 679 674 99,26 36,41
13. Саобраћај и складиштење 632 629 99,53 33,97
14. Прерађивачка индустрија 629 627 99,68 33,87
15. Трговина 590 586 99,32 31,65
16. Дјелатности пружања смјештаја и послуживања хране,
хотелијерство и угоститељство
569 560 98,42 30,25
17. Грађевинарство 536 541 100,93 29,22
18. Умјетност, забава и рекреација 559 539 96,42 29,11
19. Административне и помоћне услужне дјелатности 521 516 99,04 27,87

Просјечне плате по дјелатностима највише су у финансијским дјелатностима и дјелатности осигурања, гдје износе 1.267,00 КМ и веће су за 0,40% у односу на јунску плату, а најниже у административним и помоћним услужним дјелатностима и износе 516,00 КМ и мање су за око 1% у односу на јун 2016. године.

Укупне потрошачке цијене у јулу 2016. године у односу на јун 2016. године мање су за 0,3%, а по намјени потрошње су:
o Храна и безалкохолна пића – мање су за 0,5%.
o Алкохолна пића и дуван – нису се мијењале.
o Одјећа и обућа – мање су за 3,7%.
o Становање, вода, електрична енергија и др. енергенти – мање су за 0,2%.
o Намјештај, покућство и редовно одржавање – веће су за 0,6%.
o Здравство – веће су за 0,3%.
o Превоз – веће су за 0,5%.
o Комуникације – нису се мијењале.
o Рекреација и култура – веће су за 0,4%.
o Образовање – нису се мијењале.
o Ресторани и хотели – веће су за 0,1%.
o Остала добра и услуге – мање су за 0,7%.


* Кориштени подаци Завода за статистику РС

СЕКТОР ЗА ЕКОНОМСКЕ ПОСЛОВЕ


25.07.2016. године
СТАТИСТИЧКИ ПОДАЦИ ЗА МЈЕСЕЦ ЈУНИ 2016. ГОДИНЕ

Просјечна нето плата у Републици Српској исплаћена у јуну 2016. године износи 845,00 КМ и у односу на просјечну плату исплаћену у мају 2016. године већа је за 4,00 КМ.
Синдикална потрошачка корпа за јуни 2016. године износи 1.855,20 КМ и просјечна плата је покрива са 45,55%. Синдикална потрошачка корпа садржи трошкове за: прехрану, становање и комуналне услуге, текуће одржавање домаћинства, одјећу и обућу, хигијенеу и његу здравља, превоз, образовање и културу.
По дјелатностима, просјечне нето плате, однос плата и синдикалне потрошачке корпе и поређење са претходним мјесецом је:

Р.
БР.
ДЈЕЛАТНОСТИ НЕТО ПЛАТА
мај
2016
НЕТО ПЛАТА
јуни
2016
ИНДЕКС
06.2016/
05.2016
% ПЛАТА/СПК
1. Информације и комуникације 1154 1280 110,92 69,00
2. Финансијске дјелатности и дјелатности осигурања 1241 1262 101,69 68,03
3. Јавна управа и одбрана;обавезно социјално осигурање 1117 1126 100,81 60,69
4. Вађење руда и камена 1094 1126 102,93 60,69
5. Производња и снабдјевање електричном енергијом,
гасом, паром и климатизација
1078 1093 101,39 58,92
6. Дјелатности здравствене заштите и социјалног рада 1059 1055 99,62 56,87
7. Образовање 853 860 100,82 46,36
8. Стручне, научне и техничке дјелатности 794 837 105,42 45,12
9. Пољопривреда, шумарство и риболов 697 705 101,15 38,00
10. Остале услужне дјелатности 673 690 102,53 37,19
11. Снабдјевање водом; канализација, управљање отпадом
и дјелатности санације(ремедијације) животне средине
684 689 100,73 37,14
12. Пословање некретнинама 644 679 105,43 36,60
13. Саобраћај и складиштење 619 632 102,10 34,07
14. Прерађивачка индустрија 625 629 100,64 33,90
15. Трговина 580 590 101,72 31,80
16. Дјелатности пружања смјештаја и послуживања хране,
хотелијерство и угоститељство
568 569 100,18 30,67
17. Умјетност, забава и рекреација 542 559 103,14 30,13
18. Грађевинарство 532 536 100,75 28,89
19. Административне и помоћне услужне дјелатности 521 521 100,00 28,08

Просјечне плате по дјелатностима највише су у дјелатности информације и комуникације, гдје износе 1.280,00 КМ и веће су за око 11,0% у односу на мајску плату, а најниже у административним и помоћним услужним дјелатностима и износе 521,00 КМ и остале су непромијењене у односу на мај 2016. године.

Укупне потрошачке цијене у јуну 2016. године у односу на мај 2016. године мање су за 0,2%, а по намјени потрошње су:
o Храна и безалкохолна пића – мање су за 0,8%.
o Алкохолна пића и дуван – мање су за 0,1%.
o Одјећа и обућа – мање су за 1,5%.
o Становање, вода, електрична енергија и др. енергенти – нису се мијењале.
o Намјештај, покућство и редовно одржавање – мање су за 0,6%.
o Здравство – веће су за 0,1%.
o Превоз – веће су за 0,9%.
o Комуникације – нису се мијењале.
o Рекреација и култура – веће су за 0,3%.
o Образовање – нису се мијењале.
o Ресотрани и хотели – веће су за 0,1%.
o Остала добра и услуге – нису се мијењале.


* Кориштени подаци Завода за статистику РС

СЕКТОР ЗА ЕКОНОМСКЕ ПОСЛОВЕ


23.06.2016.године
СТАТИСТИЧКИ ПОДАЦИ ЗА МЈЕСЕЦ МАЈ 2016. ГОДИНЕ

Просјечна нето плата у Републици Српској исплаћена у мају 2016. године износи 841,00 КМ и у односу на просјечну плату исплаћену у априлу 2016. године већа је за 9,00 КМ.
Синдикална потрошачка корпа за мај 2016. године износи 1.856,65 КМ и просјечна плата је покрива са 45,30%. Синдикална потрошачка корпа садржи трошкове за: прехрану, становање и комуналне услуге, текуће одржавање домаћинства, одјећу и обућу, хигијенеу и његу здравља, превоз, образовање и културу.
По дјелатностима, просјечне нето плате, однос плата и синдикалне потрошачке корпе и поређење са претходним мјесецом је:

Р.
БР.
ДЈЕЛАТНОСТИ НЕТО ПЛАТА
април
2016
НЕТО ПЛАТА
мај
2016
ИНДЕКС
05.2016/
04.2016
% ПЛАТА/СПК
1. Финансијске дјелатности и дјелатности осигурања 1264 1241 98,18 66,84
2. Информације и комуникације 1124 1154 102,67 62,15
3. Јавна управа и одбрана;обавезно социјално осигурање 1115 1117 100,18 60,16
4. Вађење руда и камена 1050 1094 104,19 58,92
5. Производња и снабдјевање електричном енергијом,
гасом, паром и климатизација
1059 1078 101,79 58,06
6. Дјелатности здравствене заштите и социјалног рада 1049 1059 100,95 57,04
7. Образовање 851 853 100,24 45,94
8. Стручне, научне и техничке дјелатности 804 794 98,76 42,77
9. Пољопривреда, шумарство и риболов 703 697 99,15 37,54
10. Снабдјевање водом; канализација, управљање отпадом
и дјелатности санације(ремедијације) животне средине
677 684 101,03 36,84
11. Остале услужне дјелатности 706 673 95,33 36,25
12. Пословање некретнинама 672 644 95,83 34,69
13. Прерађивачка индустрија 629 625 99,36 33,66
14. Саобраћај и складиштење 622 619 99,52 33,34
15. Трговина 591 580 98,14 31,24
16. Дјелатности пружања смјештаја и послуживања хране,
хотелијерство и угоститељство
553 568 102,71 30,59
17. Умјетност, забава и рекреација 513 542 105,65 29,19
18. Грађевинарство 526 532 101,14 28,65
19. Административне и помоћне услужне дјелатности 519 521 100,39 28,06

Просјечне плате по дјелатностима највише су у финансијским дјелатностима и дјелатности осигурања, гдје износе 1.241,00 КМ и мање су за 1,82% у односу на априлску плату, а најниже у административним и помоћним услужним дјелатностима и износе 521,00 КМ и веће су за 0,39% у односу на април 2016. године.

Укупне потрошачке цијене у мају 2016. године у односу на април 2016. године веће су за 0,1%, а по намјени потрошње су:
o Храна и безалкохолна пића – мање су за 0,4%.
o Алкохолна пића и дуван – мање су за 0,2%.
o Одјећа и обућа – мање су за 0,7%.
o Становање, вода, електрична енергија и др. енергенти – веће су за 1,6%.
o Намјештај, покућство и редовно одржавање – мање су за 0,3%.
o Здравство – веће су за 0,2%.
o Превоз – веће су за 0,5%.
o Комуникације – нису се мијењале.
o Рекреација и култура – мање су за 0,1%.
o Образовање – нису се мијењале.
o Ресотрани и хотели – нису се мијењале.
o Остала добра и услуге – мање су за 0,3%.


* Кориштени подаци Завода за статистику РС

СЕКТОР ЗА ЕКОНОМСКЕ ПОСЛОВЕ


24.05.2016. године
СТАТИСТИЧКИ ПОДАЦИ ЗА МЈЕСЕЦ АПРИЛ 2016. ГОДИНЕ

Просјечна нето плата у Републици Српској исплаћена у априлу 2016. године износи 832,00 КМ и у односу на просјечну плату исплаћену у марту 2016. године мања је за 5,00 КМ.
Синдикална потрошачка корпа за април 2016. године износи 1.854,75 КМ и просјечна плата је покрива са 44,86%. Синдикална потрошачка корпа садржи трошкове за: прехрану, становање и комуналне услуге, текуће одржавање домаћинства, одјећу и обућу, хигијенеу и његу здравља, превоз, образовање и културу.
По дјелатностима, просјечне нето плате, однос плата и синдикалне потрошачке корпе и поређење са претходним мјесецом је:

Р.
БР.
ДЈЕЛАТНОСТИ НЕТО ПЛАТА
нарт
2016
НЕТО ПЛАТА
април
2016
ИНДЕКС
04.2016/
03.2016
% ПЛАТА/СПК
1. Финансијске дјелатности и дјелатности осигурања 1248 1264 101,28 68,15
2. Информације и комуникације 1144 1124 98,25 60,60
3. Јавна управа и одбрана;обавезно социјално осигурање 1119 1115 99,64 60,12
4. Производња и снабдјевање електричном енергијом,
гасом, паром и климатизација
1067 1059 99,25 57,10
5. Вађење руда и камена 1051 1050 99,90 56,61
6. Дјелатности здравствене заштите и социјалног рада 1063 1049 98,68 56,56
7. Образовање 858 851 99,18 45,88
8. Стручне, научне и техничке дјелатности 844 804 95,26 43,35
9. Остале услужне дјелатности 684 706 103,22 38,06
10. Пољопривреда, шумарство и риболов 702 703 100,14 37,90
11. Снабдјевање водом; канализација, управљање отпадом
и дјелатности санације(ремедијације) животне средине
678 677 99,85 36,50
12. Пословање некретнинама 711 672 94,51 36,23
13. Прерађивачка индустрија 620 629 101,45 33,91
14. Саобраћај и складиштење 604 622 102,98 33,54
15. Трговина 587 591 100,68 31,86
16. Дјелатности пружања смјештаја и послуживања хране,
хотелијерство и угоститељство
536 553 103,17 29,82
17. Грађевинарство 525 526 100,19 28,36
18. Административне и помоћне услужне дјелатности 505 519 102,77 27,98
19. Умјетност, забава и рекреација 561 513 91,44 27,66

Просјечне плате по дјелатностима највише су у финансијским дјелатностима и дјелатности осигурања, гдје износе 1.248,00 КМ и мање су за око 1% у односу на фебруарску плату, а најниже у административним и помоћним услужним дјелатностима и износе 505,00 КМ и мање су за 1,56% у односу на фебруар 2016. године.

Укупне потрошачке цијене у марту 2016. године у односу на фебруар 2016. године нису се мијењале, а по намјени потрошње су:
o Храна и безалкохолна пића – мање су за 0,4%.
o Алкохолна пића и дуван – мање су за 0,1%.
o Одјећа и обућа – веће су за 1,1%.
o Становање, вода, електрична енергија и др. енергенти – нису се мијењале.
o Намјештај, покућство и редовно одржавање – мање су за 0,8%.
o Здравство – веће су за 0,1%.
o Превоз – веће су за 0,6%.
o Комуникације – нису се мијењале.
o Рекреација и култура – нису се мијењале.
o Образовање – нису се мијењале.
o Ресторани и хотели – нису се мијењале.
o Остала добра и услуге – веће су за 0,6%.


* Кориштени подаци Завода за статистику РС

СЕКТОР ЗА ЕКОНОМСКЕ ПОСЛОВЕ


26.04.2016. године
СТАТИСТИЧКИ ПОДАЦИ ЗА МЈЕСЕЦ МАРТ 2016. ГОДИНЕ

Просјечна нето плата у Републици Српској исплаћена у марту 2016. године износи 837,00 КМ и у односу на просјечну плату исплаћену у фебруару 2016. године мања је за 1,00 КМ.
Синдикална потрошачка корпа за март 2016. године износи 1.870,55 КМ и просјечна плата је покрива са 44,75%. Синдикална потрошачка корпа садржи трошкове за: прехрану, становање и комуналне услуге, текуће одржавање домаћинства, одјећу и обућу, хигијенеу и његу здравља, превоз, образовање и културу.
По дјелатностима, просјечне нето плате, однос плата и синдикалне потрошачке корпе и поређење са претходним мјесецом је:

Р.
БР.
ДЈЕЛАТНОСТИ НЕТО ПЛАТА
фебруар
2016
НЕТО ПЛАТА
март
2016
ИНДЕКС
03.2016/
02.2016
% ПЛАТА/СПК
1. Финансијске дјелатности и дјелатности осигурања 1260 1248 99,05 66,72
2. Информације и комуникације 1140 1144 100,35 61,16
3. Јавна управа и одбрана;обавезно социјално осигурање 1126 1119 99,38 59,82
4. Производња и снабдјевање електричном енергијом,
гасом, паром и климатизација
1118 1067 95,44 57,04
5. Дјелатности здравствене заштите и социјалног рада 1077 1063 98,70 56,83
6. Вађење руда и камена 1095 1051 95,98 56,19
7. Образовање 842 858 101,90 45,87
8. Стручне, научне и техничке дјелатности 754 844 111,94 45,12
9. Пословање некретнинама 703 711 101,14 38,01
10. Пољопривреда, шумарство и риболов 691 702 101,59 37,53
11. Остале услужне дјелатности 673 684 101,63 36,57
12. Снабдјевање водом; канализација, управљање отпадом
и дјелатности санације(ремедијације) животне средине
698 678 97,13 36,25
13. Прерађивачка индустрија 622 620 99,68 33,15
14. Саобраћај и складиштење 631 604 95,72 32,29
15. Трговина 583 587 100,69 31,38
16. Умјетност, забава и рекреација 564 561 99,47 29,99
17. Дјелатности пружања смјештаја и послуживања хране,
хотелијерство и угоститељство
552 536 97,10 28,65
18. Грађевинарство 528 525 99,43 28,07
19. Административне и помоћне услужне дјелатности 513 505 98,44 27,00

Просјечне плате по дјелатностима највише су у финансијским дјелатностима и дјелатности осигурања, гдје износе 1.248,00 КМ и мање су за око 1% у односу на фебруарску плату, а најниже у административним и помоћним услужним дјелатностима и износе 505,00 КМ и мање су за 1,56% у односу на фебруар 2016. године.

Укупне потрошачке цијене у марту 2016. године у односу на фебруар 2016. године нису се мијењале, а по намјени потрошње су:
o Храна и безалкохолна пића – мање су за 0,4%.
o Алкохолна пића и дуван – мање су за 0,1%.
o Одјећа и обућа – веће су за 1,1%.
o Становање, вода, електрична енергија и др. енергенти – нису се мијењале.
o Намјештај, покућство и редовно одржавање – мање су за 0,8%.
o Здравство – веће су за 0,1%.
o Превоз – веће су за 0,6%.
o Комуникације – нису се мијењале.
o Рекреација и култура – нису се мијењале.
o Образовање – нису се мијењале.
o Ресторани и хотели – нису се мијењале.
o Остала добра и услуге – веће су за 0,6%.


* Кориштени подаци Завода за статистику РС

СЕКТОР ЗА ЕКОНОМСКЕ ПОСЛОВЕ


23.03.2016. године
СТАТИСТИЧКИ ПОДАЦИ ЗА МЈЕСЕЦ ФЕБРУАР 2016. ГОДИНЕ

Просјечна нето плата у Републици Српској исплаћена у фебруару 2016. године износи 838,00 КМ и у односу на просјечну плату исплаћену у јануару 2016. године већа је за 22 КМ.
Синдикална потрошачка корпа за фебруар 2016. године износи 1.872,35 КМ и просјечна плата је покрива са 44,76%. Синдикална потрошачка корпа садржи трошкове за: прехрану, становање и комуналне услуге, текуће одржавање домаћинства, одјећу и обућу, хигијенеу и његу здравља, превоз, образовање и културу.
По дјелатностима, просјечне нето плате, однос плата и синдикалне потрошачке корпе и поређење са претходним мјесецом је:

Р.
БР.
ДЈЕЛАТНОСТИ НЕТО ПЛАТА
јануар
2016
НЕТО ПЛАТА
фебруар
2016
ИНДЕКС
02.2016/
01.2016
% ПЛАТА/СПК
1. Финансијске дјелатности и дјелатности осигурања 1295 1260 97,30 67,30
2. Информације и комуникације 784 1140 145,41 60,89
3. Јавна управа и одбрана;обавезно социјално осигурање 1094 1126 102,93 60,14
4. Производња и снабдјевање електричном енергијом,
гасом, паром и климатизација
1061 1118 105,37 59,71
5. Вађење руда и камена 1080 1095 101,39 58,48
6. Дјелатности здравствене заштите и социјалног рада 1062 1077 101,41 57,52
7. Образовање 835 842 100,84 44,97
8. Стручне, научне и техничке дјелатности 705 754 106,95 40,27
9. Пословање некретнинама 688 703 102,18 37,55
10. Снабдјевање водом; канализација, управљање отпадом
и дјелатности санације(ремедијације) животне средине
687 698 101,60 37,28
11. Пољопривреда, шумарство и риболов 695 691 99,42 36,91
12. Остале услужне дјелатности 695 673 96,83 35,94
13. Саобраћај и складиштење 628 631 100,48 33,70
14. Прерађивачка индустрија 617 622 100,81 33,22
15. Трговина 584 583 99,83 31,14
16. Умјетност, забава и рекреација 541 564 104,25 30,12
17. Дјелатности пружања смјештаја и послуживања хране,
хотелијерство и угоститељство
617 552 89,47 29,48
18. Грађевинарство 531 528 99,44 28,20
19. Административне и помоћне услужне дјелатности 509 513 100,79 27,40

Просјечне плате по дјелатностима највише су у финансијским дјелатностима и дјелатности осигурања, гдје износе 1.260,00 КМ и мање су за 2,7% у односу на јануарску плату, а најниже у административним и помоћним услужним дјелатностима и износе 513,00 КМ и веће су за 0,79% у односу на јануар 2016. године.

Укупне потрошачке цијене у фебруару 2016. године у односу на јануар 2016. године мање су за 0,2%, а по намјени потрошње су:
o Храна и безалкохолна пића – веће су за 0,8%.
o Алкохолна пића и дуван – веће су за 0,2%.
o Одјећа и обућа – мање су за 0,6%.
o Становање, вода, електрична енергија и др. енергенти – нису се мијењале.
o Намјештај, покућство и редовно одржавање – мање су за 0,3%.
o Здравство – веће су за 0,3%.
o Превоз – мање су за 2,6%.
o Комуникације – нису се мијењале.
o Рекреација и култура – мање су за 0,2%.
o Образовање – нису се мијењале.
o Ресторани и хотели – нису се мијењале.
o Остала добра и услуге – мање су за 1,2%.


* Кориштени подаци Завода за статистику РС

СЕКТОР ЗА ЕКОНОМСКЕ ПОСЛОВЕ


23.02.2016. године
СТАТИСТИЧКИ ПОДАЦИ ЗА МЈЕСЕЦ ЈАНУАР 2016. ГОДИНЕ

Просјечна нето плата у Републици Српској исплаћена у јануару 2016. године износи 816,00 КМ и у односу на просјечну плату исплаћену у децембру 2015. године мања је за 18 КМ.
Синдикална потрошачка корпа за јануар 2016. године износи 1.868,95 КМ и просјечна плата је покрива са 43,66%. Синдикална потрошачка корпа садржи трошкове за: прехрану, становање и комуналне услуге, текуће одржавање домаћинства, одјећу и обућу, хигијенеу и његу здравља, превоз, образовање и културу.
По дјелатностима, просјечне нето плате, однос плата и синдикалне потрошачке корпе и поређење са претходним мјесецом је:

Р.
БР.
ДЈЕЛАТНОСТИ НЕТО ПЛАТА
децембар
2015
НЕТО ПЛАТА
јануар
2016
ИНДЕКС
01.2016/
12.2015
% ПЛАТА/СПК
1. Финансијске дјелатности и дјелатности осигурања 1259 1295 102,86 69,29
2. Јавна управа и одбрана;обавезно социјално осигурање 1113 1094 98,29 58,54
3. Вађење руда и камена 1105 1080 97,74 57,79
4. Дјелатности здравствене заштите и социјалног рада 1059 1062 100,28 56,82
5. Производња и снабдјевање електричном енергијом,
гасом, паром и климатизација
1074 1061 98,79 56,77
6. Образовање 855 835 97,66 44,68
7. Информације и комуникације 1181 784 66,38 41,95
8. Стручне, научне и техничке дјелатности 777 705 90,73 37,72
9. Пољопривреда, шумарство и риболов 700 695 99,29 37,19
10. Остале услужне дјелатности 693 695 100,29 37,19
11. Пословање некретнинама 700 688 98,29 36,81
12. Снабдјевање водом; канализација, управљање отпадом
и дјелатности санације(ремедијације) животне средине
683 687 100,59 36,76
13. Саобраћај и складиштење 631 628 99,52 33,60
14. Прерађивачка индустрија 613 617 100,65 33,01
15. Дјелатности пружања смјештаја и послуживања хране,
хотелијерство и угоститељство
603 617 102,32 33,01
16. Трговина 589 584 99,15 31,25
17. Умјетност, забава и рекреација 552 541 98,01 28,95
18. Грађевинарство 528 531 100,57 28,41
19. Административне и помоћне услужне дјелатности 521 509 97,70 27,23

Просјечне плате по дјелатностима највише су у финансијским дјелатностима и дјелатности осигурања, гдје износе 1.295,00 КМ и веће су за 2,86% у односу на децембарску плату претходне године, а најниже у административним и помоћним услужним дјелатностима и износе 509,00 КМ и мање су за 2,3% у односу на децембар 2015. године.

Укупне потрошачке цијене у јануару 2016. године у односу на децембр 2015. године веће су за 0,2%, а по намјени потрошње су:
o Храна и безалкохолна пића – веће су за 1,7%.
o Алкохолна пића и дуван – веће су за 5,7%.
o Одјећа и обућа – мање су за 4,7%.
o Становање, вода, електрична енергија и др. енергенти – нису се мијењале.
o Намјештај, покућство и редовно одржавање – веће су за 1,2%.
o Здравство – нису се мијењале.
o Превоз – мање су за 3,6%.
o Комуникације – нису се мијењале.
o Рекреација и култура – нису се мијењале.
o Образовање – нису се мијењале.
o Ресторани и хотели – нису се мијењале.
o Остала добра и услуге – веће су за 0,4%.


* Кориштени подаци Завода за статистику РС

СЕКТОР ЗА ЕКОНОМСКЕ ПОСЛОВЕ


СТАТИСТИЧКИ ПОДАЦИ И АНАЛИЗЕ - АРХИВА

2017. година         2015. година         2014. година         2013. година        

2012. година         2011. година         2010. година         2009. година        

2008. година        

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

СИНДИКАЛНА ПОТРОШАКА КОРПА
ОПШТИ КОЛЕКТИВНИ УГОВОР
ОДЛУКА О НАЈНИЖОЈ ПЛАТИ
ГРАНСКИ КОЛЕКТИВНИ УГОВОРИ
ЗАКОН О РАДУ
ЗАКОН О ЗАШТИТИ НА РАДУ
РИЈЕЧ СИНДИКАТА НОВИНЕ

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

ЗАШТИТА НА РАДУ